Krajská konferencia, 28.5.2015, Lučenec

Zápisnica z krajskej konferencie KSTZ Banská Bystrica

Dátum a miesto konania : 28. mája 2015, Lučenec

Konferencie sa zúčastnilo 16 z 23 pozvaných delegátov – prezenčná listina je prílohou zápisnice.

Na úvod  odstupujúci predseda Mgr. J. Péter predniesol správu o činnosti VV KSTZ za obdobie ....Vo svojej správe Mgr. Péter vyzdvihol prínosy činnosti VV v oblasti mládežníckeho stolného tenisu a následne výchovou reprezentantov. Pozitívne bolo hodnotenie účasti 2 mužstiev v extralige a celkové víťazstvo Š. Baní.

Správu o hospodárení predniesol p. Kačáni. Počiatočný zostatok účtu ku dňu ....bol 990 EUR.

Príjmy za obdobie ..... boli vo výške 2 143 EUR, výdaje 2 021 EUR, aktuálny stav je 1 112 EUR.

Predseda ŠTK – p. Hartwig zhodnotil súťaže v ročníku 2014/2015. Mužstvám umiestneným na prvých  3 miestach v III. lige Mgr. Péter odovzdal diplomy.

V ďalšom bode sa uskutočnila doplňujúca voľba 2 členov do VV KSTZ BB na miesta odstupujúcich Mgr. Juraja Pétera a Jaroslava Adámka. Z navrhnutých kandidátov : Glejtek, Kovács, Cerovský boli do VV hlasovaním doplnení Cerovský a Kovács. Konferencia v ďalšom odsúhlasila ž e členovia VV si spomedzi seba zvolia predsedu. VV KSTZ BB odsúhlasil na funkciu predsedu Ing. Jozefa Barniaka.

Výkonný výbor KSTZ Banská Bystrica bude pracovať v nasledovnom zložení :

Predseda : Ing. Jozef Barniak

Hospodár : Miroslav Kačáni

Práca s mládežou : Peter Cerovský

ŠTK : Stanislav Hartwig

Práca s oblastnými zväzmi : Oliver Kovács

Diskusia : rozoberala sa www stránka, diskusné fórum, registrácie hráčov v nižších súťažiach, štatút – subjektivita klubov.

Do kontrolnej komisie boli zvolení : Barkáč, Zacher, Glejtek

Návrh ocenení na zlatý a strieborný odznak pri príležitosti 90. Výročia stolného tenisu v Československu :

Zlatý odznak : V. Sýkora – in memoriam, J. Adámek, M. Pirnik, Ľ. Pinzik, I. Šedivec

Strieborný odznak : R. Huszti, S. Hartwig. Ing. Barniak. M. Berik, L. Faško, Mgr. Péter, V. Sýkora ml., I. Almáši – in memoriam.

Schválení delegáti na celoslovenskú konferenciu SSTZ : J.Adámek, Mgr. Péter, Ing. Barniak, S. Hartwig, O. Kovács, M. Pirnik, Ľ. Pinzik, M. Glejtek. Náhradník : M. Kačáni.

Návrh uznesení :

Konferencia prijíma a schvaľuje:

1.     Správu o činnosti VV KSTZ BB

2.     Správu o hospodárení

3.     Doplnenie VV KSTZ BB

4.     Voľbu predsedu

5.      Návrh ocenení pri príležitosti 90. Výročia stolného tenisu.

6.      Delegátov na celoslovenskú konferenciu SSTZ

7.     Poveruje O. Kovácsa zabezpečením novej www stránky KSTZ BB – do 30.7. 2015

 

 

V Žiari nad Hronom, 5.6. 2015