konferencii SSTZ

Harmonogram príprav Konferencie SSTZ 2021:

·       do 17.5.2021 – zaslanie návrhov na zmeny a doplnky súboru predpisov

·       do 31.5.2021 – uskutočnenie krajských konferencií

·       do 31.5.2021 – nahlásenie delegátov za jednotlivé kraje a extraligové kluby na sekretariát SSTZ (na sstz1@sstz.sk) - delegátov za náš kraj BB zverejníme po schválení per-rollam ,ktorý bol zaslaný mailom vedúcim družstiev.

·       do 31.5.2021 – zaslanie návrhov KSTZ na kandidátov na jednotlivé pozície VV SSTZ ako aj predsedu a členov disciplinárnej komisie SSTZ 

·       do 11.6.2021 – sekretariát SSTZ pošle pozvánku spolu s programom a podklady k programu všetkým delegátom konferencie a tiež zverejní aj na stránke www.sstz.sk

·       do 15.6.2021 – zverejnenie profilov kandidátov na jednotlivé volené funkcie

·       18.6.2021 – Konferencia SSTZ

Rokovací a volebný poriadok konferencie : sstz.sk/subory/konferencia/2021/N%C3%A1vrh%20rokovacieho%20a%20volebn%C3%A9ho%20poriadku_2021_final_.pdf