KSTZ Banská Bystrica

    Krajský stolnotenisový zväz Banská Bystrica
    Podhorská 35
    966 22 Lutila
    
    IČO: 42300835
    Bankové spojenie:
    SK8811110000001344400002
    UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 
 
Krajský stolnotenisový zväz Banská Bystrica (d'alej KSTZ BB) je občianske združenie, do ktorého sa dobrovoľne združujú stolnotenisové oddiely a subjekty, ktoré majú záujem na rozvoji stolného tenisu v Banskobystrickom samosprávnom kraji. KSTZ BB je nezávislá organizircia, ktorá vyvíja svoju činnost' v súlade s Ústavou SR, platnými zákonmi SR a vlastnými stanovami.