Súťažný poriadok

SÚŤAŽNÝ PORIADOK ( nadobúda účinnosť od 1.7.2013) 4.1. VŠEOBECNÉ A TECHNICKÉ USTANOVENIA 4.1.1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 4.1.2. USTANOVENIA PRE USPORIADANIE SÚŤAŽÍ 4.1.3. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 4.1.4. RÔZNE TECHNICKÉ USTANOVENIA 4.1.5. ŠPORTOVO - TECHNICKÉ DOKLADY 4.1.6. ŽREBOVANIE. 4.2. PORIADOK SÚŤAŽÍ JEDNOTLIVCOV 4.2.1. MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE 4.2.2. NEMAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE 4.3. PORIADOK SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV 4.3.1. ORGANIZÁCIA MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV 4.3.2. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE CELOŠTÁTNE SÚŤAŽE 4.3.3. POSTUPY A ZOSTUPY 4.3.4. ZLUČENIE A ROZDELENIE ODDIELOV - KLUBOV 4.3.5. ZARADENIE DRUŽSTIEV PRI ÚZEMNEJ REORGANIZÁCII 4.3.6. ZLOŽENIE DRUŽSTIEV,PORADIE ZÁPASOV V MAJSTROVSKÝCH STRETNUTIACH DRUŽSTIEV 4.3.7. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV A PREDPÍSANÉ DOKLADY 4.3.8. NEMAJSTROVSKÉ STRETNUTIA DRUŽSTIEV 4.1. VŠEOBECNÉ A TECHNICKÉ USTANOVENIA 4.1.1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 4.1.1.1. ZÁKLADNÉ ČLENENIE SÚŤAŽE Stolnotenisové súťaže sa členia podľa svojho zamerania, funkcie a účelu na: a) súťaže vrcholového charakteru b) súťaže výkonnostného charakteru c) súťaže masového charakteru 4.1.1.1.1. Podľa územného rozsahu na: a) celoštátne súťaže b) krajské, resp. regionálne súťaže c) okresné, resp. oblastné súťaže d) klubové súťaže 4.1.1.1.2. Podľa spôsobu usporiadania na: a) jednorazové súťaže b) dlhodobé súťaže 4.1.1.1.3. Podľa spôsobu na: a) súťaže jednotlivcov b) súťaže družstiev 4.1.1.1.4. Podľa vekových kategórií na súťaže: a) najmladšieho žiactva b) mladšieho žiactva c) staršieho žiactva d) dorastu e) mládeže do 21 rokov f) dospelých g) veteránov 4.1.1.1.5. Súťaže výkonnostného charakteru sú: a) medzinárodné súťaže b) majstrovské súťaže (dospelých a mládeže) c) nemajstrovské súťaže Poznámka: Za majstrovské súťaže výkonnostného charakteru sa považujú tie, ktoré sú prvoradé pri plánovaní, ich organizačnon a finančnom zabezpečení zo strany SSTZ. Všetky ostatné súťaže sa im podriaďujú. Napríklad : M SR jednotlivcov, M SR družstiev, nadstavba družstiev. 4.1.1.2. SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY Súťaže sa môžu hrať v týchto disciplínach: a) súťaže jednotlivcov - dvojhra, štvorhra a zmiešaná štvorhra vo všetkých vekových kategóriach, b) súťaže družstiev - hrajú sa 2 združením disciplín uvedených pod písm. a) v rôznych kombináciách, ktoré sú dané súťažným poriadkom alebo rozpisom príslušnej súťaže. 4.1.1.3. SÚŤAŽNÉ SYSTÉMY A SPÔSOBY Súťaže sa môžu hrať hrať: a) vylučovacím systémom na jednu prehru b) skupinovým systémom (každý s každým) c) vylučovacím systémom na dve prehry d) kombináciou skupinového systému (v úvodných kolách súťaže) a vylučovacieho systému (v záverečných kolách) e) "švajčiarskym systémom" f) progresívnym vylučovacím systémom Jednotlivé systémy sú popísané v kapitole 6.2. v časti " Vzory a pomôcky ". Spôsob určí súťažný poriadok alebo rozpis príslušnej súťaže. 4.1.1.4. VEKOVÉ KATEGÓRIE 4.1.1.4.1. Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie oprávnenosti štartu hráča - hráčky v určitej vekovej kategórii je dátum 1.1. bežného roka. Hráč (hráčka) v kategórii mládeže do 21 rokov, dorastenci do 18 rokov, starší žiaci do 15 rokov, mladší žiaci do 13 rokov a najmladší žiaci do 11 rokov musia dosiahnuť tento vek najneskôr 31. decembra v roku priebehu sezóny, ktorá sa pre potreby posúdenia oprávnenosti štartu počíta od 1.1. bežného roka do 31.12. 4.1.1.4.2. Hráč nad 40 rokov je oprávnený štartovať v kategórii veteránov, ktorá sa ešte člení podľa výšky veku. Podľa toho je vymedzenie vekových kategórii pre najbližšie obdobie nasledovné : pre mládež dorast staršie mladšie najml . obdobie do 21 r. žiactvo žiactvo žiactvo ------------------------------------------------------------------- 2013-2014 1993-95 1996-98 1999-00 2001-02 2003 a ml. 2014-2015 1994-96 1997-99 2000-01 2002-03 2004 a ml. 2015-2016 1995-97 1998-00 2001-02 2003-04 2005 a ml. 2016-2017 1996-98 1999-01 2002-03 2004-05 2006 a ml. 2017-2018 1997-99 2000-02 2003-04 2005-06 2007 a ml. 2018-2019 1998-00 2001-03 2004-05 2006-07 2008 a ml. atď. 4.1.1.4.3 Vymedzenie vekových kategórií pre medzinárodné súťaže sa dané medzinárodnými predpismi a rozpismi jednotlivých súťaží. 4.1.1.4.4 Z nižšej do vyššej vekovej kategórie sa prechádza k 1.8. príslušného roka. 4.1.2. USTANOVENIA PRE USPORIADANIE SÚŤAŽÍ 4.1.2.1. PLÁNOVANIE SÚŤAŽÍ 4.1.2.1.1. Súťaže stolného tenisu sa plánujú a usporadúvajú na obdobie jeseň - jar. 3 4.1.2.1.2. Súťaže zaraďujú jednotlivé výkonné výbory zväzu stolného tenisu (ďalej len výkonný výbor) do kalendárneho plánu súťaží: a) súťaže celoštátneho významu - do celoštátneho plánu zaraďuje a vydáva výkonný výbor SSTZ b) súťaže krajského významu - do krajského plánu zaraďuje a vydáva výkonný výbor KSTZ c) súťaže okresného významu - do okresného plánu zaraďuje a vydáva výkonný výbor OSTZ 4.1.2.1.3. Celoštátny plán súťaží zahŕňa najmä: a) súťaže jednotlivcov: -majstrovstvá Slovenska vo všetkých vekových kategóriách -kontrolné súťaže celoštátneho významu - turnaje celoštátneho významu -bodovacie turnaje celoštátneho významu -významné medzinárodné turnaje b) súťaže družstiev: -dlhodobé aj jednorazové súťaže riadené SSTZ - dlhodobé súťaže s účasťou družstiev z viacerých štátov 4.1.2.1.4. Základom pre plánovanie súťaží stolného tenisu je celoštátny kalendárny plán súťaží, na ktorý postupne nadväzujú krajské a okresné kalendárne plány súťaží. 4.1.2.1.5. Termíny pre zostavenie kalendárnych plánov súťaží stolného tenisu: - celoštátny do 1.8. - krajský do 1.9. - okresný do 1.10. 4.1.2.2. POSTUP PRI ZARAĎOVANÍ SÚŤAŽÍ DO KALENDÁRNYCH PLÁNOV 4.1.2.2.1. Žiadosti o zaradenie do kalendárneho plánu súťaží sa podávajú: a) pre turnaje celoštátneho významu výkonnému výboru SSTZ do 1.7. b) pre turnaje krajského významu výkonnému výboru príslušného KSTZ do 1.8. c) pre turnaje okresného významu výkonnému výboru OSTZ do 1.9. 4.1.2.2.2. V žiadosti o zaradenie súťaže žiadateľ uvedie predovšetkým : a) usporiadateľa b) názov turnaja a vekovú kategóriu c) miesto a termín usporiadania d) disciplíny e) návrh na obsadenie funkcie hlavného rozhodcu 4.1.2.2.3. Schvaľujúci výkonný výbor má právo urobiť doplnky a zmeny v rozpise, ktoré sú pre usporiadateľa záväzné. 4.1.2.2.4 Rozpis turnaja zaradeného do kalendára plánu súťaží musí byť príslušnému výkonnému výboru predložený najmenej 8 týždňov pred termínom usporiadania turnaja. 4.1.2.2.5. Výkonný výbor môže výnimočne zaradiť do kalendára plánu súťaží aj turnaj, ktorý nebol v pôvodnom pláne. Žiadosť o dodatočné zaradenie takéhoto turnaja však musí byť zaslaná na príslušný výkonný výbor najmenej 8 týždňov pred termínom konania. 4.1.2.3. DOHĽAD NA TURNAJOCH Výkonný výbor, ktorý turnaj schvaľoval a zaradil do športového kalendára je oprávnený vyslať tam svojho zástupcu, ktorý je poverený dohľadom na riadne usporiadanie a regulárny priebeh súťaže, dbá na dodržiavanie ustanovení súťažného poriadku a rozpisu súťaže, pričom usporiadateľ a riaditeľ súťaže sú po športovo-technickej stránke povinní riadiť sa jeho pripomienkami a pokynmi. 4.1.2.4. RIADIACE ORGÁNY SÚŤAŽE Riadiacimi orgánmi v stolnom tenise sú: a) športovo - technická komisia (ŠTK) výkonného výboru - pre dlhodobé majstrovské súťaže družstiev b) riaditeľstvo súťaže - pre všetky ostatné druhy súťaží a turnajov 4 4.1.2.4.1. Riaditeľstvo jednorazovej usporiadanej súťaže zabezpečuje jej prípravu, hladký priebeh, operatívne riadenie a dbá na dodržiavanie ustanoveného súťažného poriadku, rozpisu súťaže a pravidiel stolného tenisu. Na jeho čele je riaditeľ súťaže, môže mať svojho zástupcu a ďalšími členmi môžu byť najmä: - organizačný pracovník - hlavný rozhodca - technický pracovník - zástupca hlavného rozhodcu - hlavný usporiadateľ - zapisovateľ - hospodár - hlásateľ - zdravotník - rozhodcovia a ich asistenti 4.1.2.4.2. RIADITEĽ SÚŤAŽE: - zodpovedá za prípravu hracej miestnosti vrátane jej vybavenia, šatní, nocľahov a stravovanie účastníkov a za poriadok v priebehu súťaže, - zodpovedá spolu s hlavným rozhodcom za dodržanie všetkých ustanovení rozpisu súťaže a za hladký priebeh súťaže, - riadi rozhodovanie o podaných námietkach v zmysle ustanovení tohto súťažného poriadku. - riaditeľ súťaže alebo jeho zástupca je povinný byť prítomný po celý čas trvania súťaže. 4.1.2.4.3. ORGANIZAČNÝ PRACOVNÍK: - vybavuje všetky administratívne práce spojené s usporiadaním súťaže, - zabezpečuje propagáciu súťaže, - zhromažďuje prihlášky pretekárov a vedie ich evidenciu, - dáva účastníkom potrebné informácie. 4.1.2.4.4. TECHNICKÝ PRACOVNÍK: - riadi úpravu hracej miestnosti a jej vybavenia (stolov, sieťok, ohrádok, osvetlenia, zatemnenia, rozhlasového zariadenia a podobne), - dozerá na riadny stav vybavenia hracej miestnosti v priebehu súťaže. 4.1.2.4.5. HLAVNÝ USPORIADATEĽ: - zabezpečuje a riadi usporiadateľskú službu, - zabezpečuje nocľahy, príp. aj stravovanie účastníkov súťaže, - zabezpečuje asistenciu orgánov Policajného zboru a Požiarnej ochrany - zodpovedá za poriadok v hracej miestnosti, - zodpovedá za nezávadnosť šatní, hygienických zariadení a za ich riadny stav v priebehu súťaže. 4.1.2.4.6. HOSPODÁR: - vyberá vklady a zabezpečuje predaj vstupeniek. - zabezpečuje vyúčtovanie všetkých príjmov a výdajov spojených s usporiadaním súťaže, 4.1.2.4.7. ZDRAVOTNÍK: - zabezpečuje v priebehu celej súťaže zdravotnícku službu pre účastníkov súťaže a divákov, - dbá o nezávadnosť hygienických zariadení. 4.1.2.4.8. HLAVNÝ ROZHODCA: - ak nie je rozpisom stanovený jeho zástupca, určí si ho spomedzi ostatných rozhodcov, - vykonáva všetky právomoci v súlade s pravidlami stolného tenisu, - zodpovedá spolu s riaditeľom súťaže za dodržanie všetkých ustanovení rozpisu súťaže a za odohratie všetkých disciplín podľa súťažného poriadku a pravidiel stolného tenisu, - kontroluje vybavenie hracej miestnosti, - kontroluje doklady oprávňujúce k účasti v súťaži, - nepripustí do súťaže, alebo vylúči z ďalšej účasti pretekárov, ktorí nespĺňajú podmienky rozpisu, alebo porušujú pravidlá stolného tenisu alebo ustanovenia súťažného poriadku, - môže po dohode s riaditeľom súťaže zmeniť program súťaže a časový rozvrh disciplín, ak je to nutné pre regulárnosť priebehu súťaže, - po skončení súťaže zašle riadiacemu orgánu súťaže správu o priebehu súťaží spolu so všetkými výsledkami v stanovenom termíne, najneskôr do 3 dní 4.1.2.4.9. ZÁSTUPCA HLAVNÉHO ROZHODCU: - riadi súťaže, - rozhodcom pri stole vydáva loptičky, - zodpovedá za zapísanie výsledkov jednotlivých zápasov alebo stretnutí do hracích plánov, - v dobe neprítomnosti hlavného rozhodcu preberá všetky jeho povinnosti. 5 4.1.2.4.10. ZAPISOVATEĽ: - pripravuje žrebovanie, - zaznamenáva výsledky na informačných tabuliach. 4.1.2.4.11. HLÁSATEĽ: - informuje podľa pokynov riaditeľa a hlavného rozhodcu pretekárov a divákov o priebehu súťaže, a to zásadne len v prestávkach súťaže, alebo pred začatím programu, - ak neprebieha súťaž podľa časového plánu, vyvoláva hráčov k jednotlivým zápasom, - dbá, aby hlásenie čo najmenej rušilo hráčov. 4.1.2.4.12. ROZHODCA: - vykonáva všetky právomoci podľa pravidiel stolného tenisu, - dbá na včasné začatie zápasu, jeho nepretržitý priebeh a na dodržiavanie prestávok, - riadi prácu asistentov rozhodcov, ak sú ustanovení, - zapisuje výsledky jednotlivých setov a konečný výsledok zápasu do zápisu rozhodcu, - zodpovedá za odovzdanie vyplneného zápisu hlavnému rozhodcovi. 4.1.2.4.13. TURNAJOVÝ VÝBOR: Pri jednorázovo usporiadaných turnajoch pôsobí mimo riaditeľstva súťaže aj turnajový výbor, ktorý je kompetentný rozhodovať o protestoch podaných proti rozhodnutiam hlavného rozhodcu a o námietkach proti žrebovaniu. Predsedom turnajového výboru je vždy riaditeľ súťaže a jeho zloženie sa riadi významom a rozsahom príslušnej súťaže. V každom prípade jeho členmi sú minimálne hlavný rozhodca a zástupca riadiaceho orgánu príslušnej súťaže. 4.1.2.5. UDEĽOVANIE CIEN V SÚŤAŽIACH 4.1.2.5.1. Vo verejných súťažiach (turnajoch) môžu byť jednotlivé disciplíny dotované cenami aj finančnými darmi. Usporiadateľ ale musí ceny zverejniť v rozpise súťaže a v priebehu súťaže je povinný ich vystaviť. 4.1.2.5.2. Ak je pre niektorú disciplínu vypísaná putovná cena (dočasne alebo trvale putovná),musí to byť v rozpise súťaže výslovne uvedené. Súťaže dotované putovnou cenou je usporiadateľ povinný usporiadať každoročne. 4.1.2.6. PORUŠOVANIE PORIADKOV A PREVINENIE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽÍ Hrubé previnenia a všetky priestupky proti tomuto Súťažnému poriadku a ostatným pokynom SSTZ budú podľa posúdenia príslušného orgánu SSTZ trestané: - disciplinárne podľa ustanovení disciplinárneho poriadku, - športovo-technickými dôsledkami podľa ustanovení tohto SP. 4.1.3. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 4.1.3.1. PROTEST 4.1.3.1.1. Protest možno podať pred, v priebehu, alebo po skončení súťaže, predovšetkým: a) pri porušení ustanovení súťažného poriadku, alebo rozpisu súťaže b) pri porušení pravidiel stolného tenisu 4.1.3.1.2. S výnimkou protestu proti rozhodnutiu rozhodcu, alebo asistenta rozhodcu, ktoré sa podávajú a rozhodujú neformálne, v zmysle pravidiel stolného tenisu, prejednávajú sa len písomne podané protesty, ktoré spĺňajú formálne náležitosti uvedené v nasledujúcich článkoch. 6 4.1.3.1.3. Pokiaľ ide o protest podaný v súťaži družstiev, môže ho podať len vedúci družstva po prerokovaní v športovom kolektíve za účasti väčšiny členov družstva, vedúceho a trénera. V súťaži jednotlivcov protest podáva priamo hráč (v súťaži žiakov vedúci). Protest sa podáva písomne s predpísaným peňažným vkladom v peňažnej výške podľa čl.4.1.3.4.1.: a) pri jednorázovo usporiadaných súťažiach jednotlivcov a družstiev riaditeľovi súťaže najneskôr do 10 minút po odohraní stretnutia alebo zápasu (vždy však pred začatím ďalšieho zápasu) b) v majstrovských súťažiach družstiev ŠTK riadiaceho zväzu do 5 dní po odohratí stretnutia, pričom protest musí potvrdiť výbor TJ, resp. klubu a opis protestu musí byť doporučene zaslaný súperovi. Podávateľ protestu je povinný zaslať protest príslušnému orgánu doporučene a k námietkam pripojiť: - podací lístok od doporučenej zásielky, ktorou bol opis, resp. kópia protestu zaslaný súperovi. - doklad o zaplatení predpísaného peňažného vkladu Súper má právo do 5 dní po obdržaní opisu protestu sa k nemu vyjadriť doporučeným listom orgánu rozhodujúcemu o proteste. Pokiaľ sa súper k protestu v lehote nevyjadrí má sa za to, že ho uznáva a nemá k nemu pripomienky. c) pripomienky vedúceho družstva uvedené v zápise o stretnutí sa považujú za riadne podaný protest pokiaľ výbor TJ, resp. oddielu - klubu zašle do 5 dní oficiálne vyjadrenie, že trvá na prerokovaní protestu a v tejto lehote zaplatí predpísaný peňažný vklad. Doklad o zaplatení zašle príslušnému orgánu. 4.1.3.1.4. Protesty podané bez vyššie uvedených predpísaných náležitostí sa považujú za nepodané a neprerokúvajú sa. 4.1.3.1.5. Rozhodnutie o proteste v dlhodobých majstrovských súťažiach zašle, resp. oznámi orgán, ktorý o ňom rozhodol písomne obom stranám, alebo cestou Spravodaja. 4.1.3.1.6. Protesty proti hracím podmienkam musia byť podané v zápise o stretnutí pred začatím hry, resp. ihneď, keď k nedostatku dôjde. Proti schválenej hracej miestnosti nie je možné uplatňovať protest, schválenie sa však týka len rozmerov hracích priestorov, podlahy a pevných prekážok v hracom priestore. 4.1.3.1.7. Hlavný rozhodca okamžite preverí oprávnenosť protestu a pokiaľ je to možné zabezpečí nápravu. Keď niektorý nedostatok nie je možné odstrániť rozhodne, či sa súťaž aj pri nevyhovujúcich podmienkach vykoná. Pritom vychádza zo zásady, aby sa súťaž odohrala a nedostatky uvedie do vyhodnotenia turnaja, alebo do zápisu o stretnutí a riadiaci orgán je oprávnený vyvodiť následky ( aj kontumácia zápasu ). Keď sú však nedostatky takého rázu, že by ohrozovali zdravie hráčov alebo viedli k úplnej neregulérnosti súťaže ( veľmi malý hrací priestor, úplne nedostatočné osvetlenie ) usporiadanie súťaže nepripustí, resp. súťaž zastaví. 4.1.3.2. ODVOLANIE 4.1.3.2.1. Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu o proteste je odvolanie. Rozhodnutie turnajového výboru o proteste, ktorý bol podaný podľa čl.4.1.3.1.3. písm.a) je konečné. 4.1.3.2.2. Odvolanie môže podať prostredníctvom vedúceho družstva oddiel - klub, ktorý sa cíti poškodený rozhodnutím orgánu, ktorý rozhodol v prvom stupni. 4.1.3.2.3. Odvolanie sa podáva na výkonný výbor toho zväzu, ktorý riadi orgán, resp. komisiu proti rozhodnutiu ktorej odvolanie smeruje a to do 5 dní po doručení rozhodnutia o proteste. Odvolanie musí byť podané doporučeným listom a potvrdením o zaplatení peňažného vkladu 7 v predpísanej výške. Odvolanie podané neoprávneným subjektom, po lehote, bez zaplatenia vkladu sa považuje za nepodané a neprerokúva sa. 4.1.3.2.4. O odvolaní proti rozhodnutiam jednotlivých komisií rozhoduje výkonný výbor zväzu, ktorý tieto komisie, resp. orgány riadi. 4.1.3.2.5. Rozhodnutie výkonného výboru o odvolaní je konečné. 4.1.3.3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY. 4.1.3.3.1 Na vyzvanie orgánu, ktorý rozhoduje o opravných prostriedkoch sú komisie a výkonný výbor zväzov povinné bezodkladne zaslať svoje správy, stanoviská, resp. posudky. 4.1.3.3.2. Opravné prostriedky nemajú odkladný účinok. 4.1.3.3.3. Podané opravné prostriedky možno vziať späť do začatia ich prerokovávania. 4.1.3.4 VKLADY PRI PODÁVANÍ OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV. 4.1.3.4.1. Peňažné vklady pri podávaní opravných prostriedkov sú nasledujúce: pri súťaži v rámci SR 20 EUR pri súťaži v rámci kraja ( regiónu) 10 EUR pri súťaži v rámci okresu ( oblasti ) 7 EUR 4.1.3.4.2. V prípade zamietnutia opravného prostriedku, resp. pri jeho neprerokovaní z dôvodov formálnych nedostatkov, prepadá vklad v plnej výške zväzu, ktorého orgán o opravnom prostriedku rozhodol, alebo mal rozhodovať. 4.1.3.4.3. V prípade, že protestu bude vyhovené, vracia sa vklad navrhovateľovi. 4.1.4. RÔZNE TECHNICKÉ USTANOVENIA 4.1.4.1. HRACIE PODMIENKY A POMÔCKY Podrobné ustanovenia o hracích podmienkach a pomôckach sú uvedené v pravidlách stolného tenisu. 4.1.4.2. HODNOTENIE VÝSLEDKOV ZÁPASOV V zápase jednotlivcov nie je možné dosiahnuť nerozhodný výsledok. Víťazstvo sa hodnotí dvomi bodmi, porazený dostane bod a porazený v nedohratom stretnutí žiadny bod. Obom sa započíta pomer setov a loptičiek 4.1.4.2.1. Pokiaľ jeden z hráčov na zápas nenastúpi započítava sa maximálny dosiahnuteľný pomer setov a loptičiek (napr. 3:0 a 33:0). Keď na zápas nenastúpi žiadny zo súperov, nezískava ani jeden z nich bod a obom sa započítava maximálny záporný počet setov a loptičiek. 4.1.4.2.2. Pokiaľ jeden zo súperov zápas nedohrá, zápas prehrá. Do výsledku sa započítajú sety a loptičky, dosiahnuté do okamihu vzdania sa, doplnené o loptičky a sety až do konečného víťazného výsledku víťaza. 4.1.4.3. HODNOTENIE VÝSLEDKOV STRETNUTÍ 8 4.1.4.3.1. Výsledok stretnutia je súčtom jednotlivých zápasov. Víťazom stretnutia je družstvo, ktoré získa väčší počet víťazných zápasov ako súper. Pri rovnakom počte víťazných zápasov je výsledok stretnutia nerozhodný. 4.1.4.3.2. Bodové hodnotenie výsledkov stretnutí družstiev: 4 b - za víťazstvo 2 b - za nerozhodný výsledok 1 b - za prehru 0 b - za nenastúpenie k viac ako polovici predpísaného počtu zápasov v stretnutí. Ak sa hrá stretnutie družstiev systémom, ktorý neumožňuje nerozhodný výsledok bude bodové hodnotenie výsledku : 2 b - za víťazstvo, 1 b - za prehru, 0 b - za nenastúpenie k viac ako polovici predpísaného počtu zápasov v stretnutí. 4.1.4.3.3. Pokiaľ v stretnutí družstiev hráč (dvojica) nenastúpi na niektorý zápas k ďalším zápasom nastúpiť môže. 4.1.4.4. HODNOTENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽÍ 4.1.4.4.1. Pri vylučovacom systéme je víťazom jediný neporazený účastník súťaže, druhý je porazený finalista, tretími sú rovnocenne porazení semifinalisti, pokiaľ rozpis súťaže nestanoví aj zápas o 3. miesto. 4.1.4.4.2. Pri skupinovom systéme určuje poradie účastníkov súťaže počet dosiahnutých bodov. Pri rovnosti bodov dvoch účastníkov rozhoduje o poradí výsledok vzájomného zápasu, alebo stretnutia ( pomer zápasov, setov alebo loptičiek). Pri rovnosti bodov troch alebo viacerých účastníkov rozhodujú ich vzájomné výsledky . V súťaži družstiev rozhodujú postupne dosiahnuté body, pomer (väčší) jednotlivých zápasov , setov alebo loptičiek. V súťažiach jednotlivcov rozhoduje postupne pomer dosiahnutých bodov, setov alebo loptičiek. 4.1.4.4.3. Tieto hľadiská platia aj v priebehu súťaže, pokiaľ účastníci s rovnakým počtom bodov ešte neabsolvovali vzájomný zápas (stretnutie) platí pre určenie poradia v neúplnej tabuľke celkové skóre. 4.1.4.4.4. Pri systéme na dve porážky je víťazom súťaže jediný neporazený účastník, druhý je víťazom kola porazených, tretí je porazený z posledného zápasu v kole porazených, štvrtý je porazený z predposledného zápasu kola porazených. 4.1.4.5. NENASTÚPENIE NA HRU Pokiaľ nenastúpi hráč (dvojica, družstvo) ku hre v predpísanej čakacej dobe priznáva sa súperovi kontumačné víťazstvo v zmysle čl. 4.1.4.2.1.,resp. čl.4.1.4.3. 4.1.4.6. ODSTÚPENIE Z HRY 4.1.4.6.1. Družstvo, ktoré sa neprihlásilo do súťaže, v ktorej malo právo štartu a ani nepožiadalo o právo štartovať v nižšej súťažnej triede, príslušný riadiaci zväz môže zaradiť iba do najnižšej súťažnej triedy. 4.1.4.6.2. Keď odstúpi hráč (dvojica, družstvo) zo súťaže po jej rozohraní platia tieto ustanovenia: a) pri vylučovacom systéme a systéme na dve porážky sa priznáva víťazstvo súperovi. Keď odstúpi súčasne aj súper nepriznáva sa víťazstvo nikomu. Porušenie tohto ustanovenia sa bude riešiť disciplinárnym trestom. b) pri skupinovom systéme: - ak hráč 9 (družstvo) odohrá viac ako polovicu zápasov (stretnutí) skupiny, dosiahnuté výsledky zostávajú v platnosti a ostatným súperom sa priznáva kontumačné víťazstvo - keď hráč (družstvo) odohral polovicu alebo menej zápasov (stretnutí) skupiny, všetky jeho zápasy (stretnutia) sa anulujú. Takéto družstvo je prvým zostupujúcim. 4.1.4.6.3. Ak boli zápasy družstva anulované z dôvodu odstúpenia družstva zo súťaže a hráči v uvedenom súťažnom ročníku nerozohrali žiadnu inú súťaž , môžu v tom istom ročníku požiadať o prestup, resp. hosťovanie v zmysle Prestupového poriadku. Ak má klub - oddiel v súťaži prihlásených viacej družstiev, môžu byť hráči z družstva, ktoré odstúpilo zo súťaže so súčastným anulovaním výsledkov dopísaní na súpisky ostatných družstiev klubu - oddielu, pričom musia byť dodržané pravidlá pre tvorbu súpisiek. 4.1.4.7. PRERUŠENIE ZÁPASU (STRETNUTIA) Pokiaľ nastane prerušenie hry zásahom vyššej moci (zhasnutie svetla, poškodenie stola) tak: a) zápas pokračuje od stavu, ktorý bol pri prerušení pokiaľ je závada odstránená do jednej hodiny, b) pokiaľ nie je možné v tejto lehote v hre pokračovať, v súťažiach jednotlivcov sa zápas ruší, hrá sa nový, v súťaži družstiev sa stretnutie preruší a rozhodne o ňom riadiaci orgán súťaže. 4.1.4.8. ČAKACIA DOBA Čakacia doba je: a) v súťažiach jednotlivcov a pri jednorazových súťažiach družstiev (vrátane jednotlivých zápasov v rámci stretnutia družstiev) 5 minút po vyhlásení zápasu, alebo po čase určenom časovým plánom súťaže, b) pri dlhodobých majstrovských súťažiach družstiev 20 minút po stanovenom začiatku stretnutia. O možnosti predĺženia čakacej doby pozri čl.4.3.7.9.3. 4.1.4.9. PRESTÁVKY V HRE 4.1.4.9.1. Vo všetkých súťažiach majú hráči medzi jednotlivými zápasmi právo na prestávku a to dospelí a dorast 5 minút, žiaci 10 minút. 4.1.4.9.2. Prestávky počas priebehu zápasu sú upravené v pravidlách stolného tenisu. 4.1.5. ŠPORTOVO - TECHNICKÉ DOKLADY 4.1.5.1. ROZDELENIE DOKLADOV 4.1.5.1.1. K riadeniu súťaží v stolnom tenise sa používajú nasledovné doklady: a) rozpis súťaže b) hrací plán súťaže c) časový plán súťaže d) prihláška do súťaže e) zápis rozhodcu f) zápis o stretnutí g) registračný preukaz h) súpiska i) rebríček 4.1.5.2. JEDNOTLIVÉ DOKLADY 4.1.5.2.1. ROZPIS SÚŤAŽE Usporiadateľ akejkoľvek súťaže v stolnom tenise je povinný vypracovať rozpis súťaže, jeho obsah a úprava musia zodpovedať ustanoveniam tohto poriadku. Viď "Vzory a pomôcky". 4.1.5.2.2. HRACIE PLÁNY: a) Hracie plány pri vylučovacom systéme sa zostavujú zásadne na počet miest najbližšej vyššej mocniny čísla 2 (8,16,32,64 atď). Pokiaľ je prihlásený iný počet účastníkov ako mocnina čísla 2,stanovia sa voľné miesta podľa zásad uvedených v kapitole 6.4.4. b) hracie plány pre skupinový systém sa zostavujú vo forme tabuliek, podľa počtu účastníkov v skupine. Pre poradie zápasov v skupine sa používajú tzv. Bergerove 10 tabuľky (viď kapitola 6.4.2.). c) hracie plány pre systém na dve porážky majú dve časti: kolo víťazov a kolo porazených. Porazení z kola víťazov prechádzajú postupne do kola porazených. c) Opisy hracích plánov s doplneným vyžrebovaním musia byť pri jednorazových súťažiach umiestnené na mieste prístupnom pre hráčov a divákov. Hlavný rozhodca zabezpečuje ich pravidelné doplňovanie podľa výsledkov. 4.1.5.2.3. ČASOVÝ PLÁN Časový plán spracováva hlavný rozhodca pre vlastnú potrebu a pre informáciu hráčov a divákov. Rámcový časový plán môže byť uvedený v rozpise súťaže. Časové plány sa zostavujú najmä : a) pre majstrovské súťaže jednotlivcov b) pre verejné turnaje s vysokým počtom účastníkov. 4.1.5.2.4. PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE Prihlášky hráčov (družstiev) do súťaží sa podávajú písomne a musia obsahovať najmenej tieto údaje: a) meno hráča b) oddielová - klubová príslušnosť c) označenie disciplín, v ktorých bude hráč štartovať d) umiestnenie v rebríčku Prihláška musí byť potvrdená pečiatkou oddielu - klubu a podpisom predsedu. Usporiadateľ má právo zamietnuť prihlášku pokiaľ nevyhovuje týmto ustanoveniam. Podrobnejšie sa o prihláškach hovorí v kapitolách 4.2. a 4.3. 4.1.5.2.5. ZÁPIS ROZHODCU Pri zapisovaní výsledkov jednotlivých setov ako aj celkového výsledku zápasov jednotlivcov používa rozhodca pri stole zápis, ktorý dostane od hlavného rozhodcu. 4.1.5.2.6. ZÁPIS O STRETNUTÍ Pre zapisovanie výsledkov jednotlivých zápasov pri stretnutí družstiev používa hlavný rozhodca zápis o stretnutí. Zápisy dáva k dispozícii usporiadateľ a hlavný rozhodca ich vyplňuje v troch exemplároch. Po ukončení stretnutia a po podpísaní vedúcimi družstiev potvrdí hlavný rozhodca svojim podpisom správnosť zápisu. Do zápisu možno uviesť námietky proti vedeniu ako i priebehu stretnutia. 4.1.5.2.7. REGISTRAČNÝ PREUKAZ Registračný preukaz je športovo-technickým dokladom pre účasť v súťažiach dospelých, dorastu a žiactva. Je platný len riadne vyplnený a potvrdený Slovenským stolnotenisovým zväzom. Podrobné ustanovenia o registračných preukazoch sú v kapitolách 2.3. a 3. 4.1.5.2.8. SÚPISKA DRUŽSTVA Pre majstrovské súťaže družstiev, prípadne aj pre iné súťaže družstiev sa musí družstvo preukázať aj súpiskou družstva, ktorá musí byť overená riadiacim orgánom súťaže. Podrobné ustanovenia o súpiskách sú obsiahnuté v čl.4.3.7.7.5. 4.1.5.2.9. REBRÍČKY Na základe výsledkov dosahovaných hráčmi v súťažnej sezóne zostavuje klasifikačná komisia príslušného zväzu rebríčky dospelých a mládeže. Pri ich zostavovaní musia byť dodržané kritéria schválené VV SSTZ, ktoré v priebehu súťažného obdobia nesmú byť menené. Rebríčky sa vydávajú k týmto termínom: - celoštátne - 1.1. a 1.7. pre kategóriu dospelých., 1.1. 1.3. 1.5. 1.7. 1.8. 1.9. 1.11 pre mládež. Častejšia frekvencia vydávania rebríčkov týmto nie je vylúčená, ak sa o tom uznesie VV SSTZ. 4.1.6. ŽREBOVANIE 11 4.1.6.1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 4.1.6.1.1. Žrebovanie je verejné, uskutočňuje sa v deň a hodinu, ktorá je stanovená v rozpise súťaže. Majstrovské súťaže družstiev žrebuje ŠTK riadiaceho zväzu. Ostatné súťaže žrebuje hlavný rozhodca. 4.1.6.1.2. ZOZNAM PRIHLÁŠOK Z došlých prihlášok zostaví zapisovateľ zoznam, v ktorom budú účastníci v jednotlivých disciplínach očíslovaní a zoznam odovzdá hlavnému rozhodcovi. Do zoznamu prihlášok pre štvorhry je možné zaradiť len celé dvojice. Usporiadateľ má právo vytvoriť dvojice z hráčov, ktorí sa prihlásili do štvorhry, ale nemajú spoluhráča. 4.1.6.1.3. POČET ÚČASTNÍKOV a) pri vylučovacom systéme je najmenší prípustný počet účastníkov v súťaži jednotlivcov 8, v súťaži družstiev 4. Najvyššie počty nie sú vymedzené. b)pre skupinový systém je najmenší prípustný počet účastníkov 3 v skupine a najväčší 16 v skupine, čo platí pre súťaž jednotlivcov aj družstiev. c) pri systéme na dve porážky je najmenší prípustný počet účastníkov v súťažiach jednotlivcov 8,v súťaži družstiev 5. Počet účastníkov v majstrovských súťažiach a dlhodobých súťažiach družstiev je upravený v čl.4.2.1.2.1. a 4.3.1.1.5. 4.1.6.1.4. HRACIE PLÁNY Hlavný rozhodca pripraví pre žrebovanie hracie plány jednotlivých disciplín a to podľa systému stanoveného rozpisom súťaží. 4.1.6.2. SPÔSOBY ŽREBOVANIA 4.1.6.2.1. Žrebovanie hráčov (dvojíc, družstiev) do súťažných disciplín sa vykonáva týmito spôsobmi: a) voľným žrebovaním b) nasadením a dožrebovaním c) nasadením, triedením a dožrebovaním 4.1.6.2.2. Pre medzinárodné súťaže, majstrovstvá Slovenska a krajské majstrovstvá vo všetkých vekových kategóriách je záväzné žrebovanie nasadením, triedením a dožrebovaním. Pre ostatné súťaže jednotlivcov je možné žrebovanie nasadením a dožrebovaním, pričom triedenie sa odporúča. Voľné žrebovanie sa používa v prípadoch, kde nemožno vykonať iné žrebovanie a pri súťažiach útechy. Taktiež sa používa pri skupinovom systéme vo vnútri skupiny. 4.1.6.2.3. Majstrovské súťaže družstiev sa voľne žrebujú. Účastníkov možno združovať do dvojíc a žrebovať tak celé dvojice. V ostatných súťažiach družstiev je záväzné nasadenie a dožrebovanie, odporúča sa aj triedenie. Voľné žrebovanie sa používa obdobne ako pri súťažiach jednotlivcov. 4.1.6.2.4. VOĽNÉ ŽREBOVANIE 4.1.6.2.4.1. K číslu žrebovanému z osudia sa nájde v zozname prihlášok podľa poradového čísla meno hráča a takto vyžrebovaní hráči sa postupne zapisujú do pripraveného hracieho plánu. 4.1.6.2.4.2. OBMEDZENIE VOĽNÉHO ŽREBOVANIA: a) pri vylučovacom systéme a pri systéme na dve porážky nesmú byť hráči z rovnakej TJ, resp. oddielu - klubu vyžrebovaní k prvému zápasu (neuplatní sa pokiaľ počet hráčov z jednej TJ, resp. oddielu - klubu prevyšuje 12 polovicu celkového počtu účastníkov) b) pri skupinovom systéme je naopak potrebné zabezpečiť, aby hráči z jednej TJ, resp. oddielu - klubu zohrali svoje vzájomné zápasy hneď na začiatku. 4.1.6.2.5. NASADENIE A DOŽREBOVANIE 4.1.6.2.5.1. URČENIE POČTU NASADENÝCH ÚČASTNÍKOV: a) pri vylučovacom systéme počet nasadených nesmie prekročiť polovicu počtu účastníkov v prvom úplnom kole súťaže. b) pri skupinovom systéme: do každej skupiny sa nasadzujú 1 - 2 hráči 4.1.6.2.5.2. Právo na nasadenie majú hráči v tomto poradí: a) vo dvojhrách, hráči podľa poradia na celoštátnom rebríčku, v krajských súťažiach pokiaľ takto nie je vyčerpaný počet nasadených, doplnia sa podľa krajských rebríčkov b) vo štvorhre, dvojice hráčov, ktorých súčet bodového hodnotenia podľa príslušného rebríčka má vyššiu hodnotu. Pokiaľ majú dve alebo viac dvojíc rovnaký súčet bodového hodnotenia, o nasadení rozhoduje vyššie bodové hodnotenie lepších hráčov z porovnávaných párov. Pri miešanej štvorhre rozhoduje vyššie bodové hodnotenie muža v porovnávaných pároch. c) v súťažiach družstiev sú nasadené družstvá, ktorých súčet bodového hodnotenia hráčov základu družstva podľa príslušného rebríčka má vyššiu hodnotu. Pokiaľ majú dve alebo viac družstiev rovnaký súčet bodového hodnotenia, o nasadení rozhoduje vyššie bodové hodnotenie najlepších hráčov z porovnávaných družstiev d) v prípade, že v krajských a okresných súťažiach nie je k dispozícii rebríček s vyjadrením bodovej hodnoty hráčov, môže sa použiť na nasadenie dvojíc alebo družstiev ich poradie v príslušnom rebríčku : - vo štvorhre, dvojice hráčov, ktorých súčet poradí v rebríčkoch je bližší číslu 1. Pokiaľ majú dve alebo viac dvojíc rovnaký súčet, o nasadení sa rozhoduje žrebom - v súťažiach družstiev sú nasadené družstvá, ktorých hráči majú súčet poradia podľa rebríčka bližší číslu 1. 4.1.6.2.5.3. Pri nasadzovaní sa použije vždy rebríček tej vekovej kategórie, pre ktorú je súťaž vypísaná. 4.1.6.2.5.4. PRAVIDLÁ PRI NASADZOVANÍ: a) pokiaľ máme hráčov nezaradených v rebríčku , pre potreby nasadenia do štvorhier a družstiev im priradíme bodovú hodnotu posledného hráča v použitom rebríčku zníženú o 1 bod b) pokiaľ nie je predpísaný počet hráčov pre nasadenie , nasadí sa len skutočný počet hráčov spĺňajúcich podmienky nasadenia 13 4.1.6.2.5.5. ROZMIESTNENIE NASADENÝCH HRÁČOV Pri skupinovom systéme sa každý nasadený hráč zaradí do jednej skupiny. Pri vylučovacom systéme a pri systéme na dve porážky platí: a) pri 2 nasadených hráčoch: - prvý sa nasadí na prvé miesto hracieho plánu, druhý na posledné miesto hracieho plánu b) pri 4 nasadených hráčoch: - prvý a druhý sa nasadia podľa bodu a) - tretí a štvrtý na 1.miesto dolnej polovice a posledné miesto hornej polovice herného plánu, rozhoduje sa žrebom c) pri 8 nasadených hráčoch: - prvý až štvrtý sa nasadia podľa bodov a) a b) - piaty až ôsmy sa nasadia na prvé miesto druhej a štvrtej štvrtiny a na posledné miesto prvej a tretej štvrtiny, rozhoduje sa žrebom d) pri 16 nasadených hráčoch: - prvý až ôsmy sa nasadia podľa bodov a),b),c) - deviaty až šestnásty sa nasadia na prvé miesto 2..4..6..8 osminy a na posledné miesto 1..3..5..7 osminy, rozhoduje sa žrebom. 4.1.6.2.5.6. Po nasadení sa ostatní hráči voľne dožrebujú na voľné miesta v hracom pláne. 4.1.6.2.6. ŽREBOVANIE NASADENÍM,TRIEDENÍM A DOŽREBOVANÍM 4.1.6.2.6.1. NASADZOVANIE Nasadzovanie je rovnaké ako pri predchádzajúcom spôsobe a riadi sa ustanoveniami čl. 4.1.6.2.5.1. až 4.1.6.2.5.5. 4.1.6.2.6.2. TRIEDENIE Podstatou triedenia je, že: a) pri medzinárodných súťažiach reprezentačných družstiev krajín, hráči z jednej krajiny, b) pri Majstrovstvách Slovenska všetkých vekových kategórii, hráči z jedného klubu, c) pri medzinárodných súťažiach oddielových - klubových družstiev a pri domácich súťažiach (okrem Majstrovstiev SR) sa hráči z jednej TJ, alebo klubu sa rozmiestňujú pri vylučovacom systéme a pri systéme na dve porážky do rôznych polovíc, štvrtín, osmín hracieho plánu, pri skupinovom systéme do rôznych skupín. Ak sa napriek tomu v jednej skupine stretnú dvaja (alebo viacej) hráči z jedného oddielu-klubu (kraja), musia svoj vzájomný zápas (zápasy) odohrať najprv. Podrobnejšie pre vylučovací systém a systém na dve porážky. 4.1.6.2.6.3. TRIEDENIE PRI NASADZOVANÍ: a) nasadzovanie prvého a druhého hráča podľa čl. 4.1.6.2.5.5. odseku a) nemôže byť triedením ovplyvnené, b) pri rozhodovaní o rozmiestnení tretieho a štvrtého hráča nasadeného do hracieho plánu sa prihliada na požiadavku roztriedenia hráčov tak, aby hráči z rovnakej krajiny, resp. TJ, oddielu - klubu ak je to možné boli zaradení do rôznych polovíc hracieho plánu (napr. ak štvrtý nasadený je z rovnakého štátu ako prvý, druhý a tretí sú z iných, o nasadení tretieho a štvrtého sa nežrebuje), c) rovnako sa prihliada k požiadavkám triedenia aj pri rozmiestnení piateho až ôsmeho a deviateho až šestnásteho nasadeného hráča. 4.1.6.2.6.4. TRIEDENIE A DOŽREBOVANIE Každá krajina, resp. TJ, oddiel - klub má pri tomto spôsobe žrebovania právo, aby: - prvý a druhý najsilnejší hráč bol zaradený do rôznych polovíc hracieho plánu, - tretí a štvrtý hráč sa zaradia do štvrtín, ktoré neobsadili prví dvaja hráči, pričom tretí hráč sa zaradí do tej istej polovice ako druhý a štvrtý do tej istej polovice ako prvý hráč. Pri počte účastníkov nad 64 sa zaradí: - piaty až ôsmy hráč do osmín, ktoré neobsadili prví štyria hráči, - hlavný rozhodca po ukončení nasadenia roztriedi ďalších hráčov do jednotlivých štvrtín, resp. osmín žrebovaním, - každá štvrtina, resp. osmina sa potom samostatne dožrebovávajú. 14 Poznámka: Pri žrebovaní medzinárodných súťaží sa v súlade s medzinárodnými predpismi vykonáva triedenie podľa počtu prihlášok z jednotlivých krajín aj do šestnástin a vyššie. 4.1.6.2.6.5. Dožrebovanie sa riadi ustanoveniami čl. 4.1.6.2.4. 4.1.6.2.6.6. NASADZOVANIE PRE KOMBINOVANÝ DVOJSTUPŇOVÝ SYSTÉM: I.stupeň skupinový, II.stupeň vyraďovací 4.1.6.2.6.7. a) I.stupeň skupinový - príklad pre 8 skupín: - hráči sú nasadzovaní v rebríčkovom poradí postupne do jednotlivých skupín (sk. A = nasadený č.1,sk. B = nasadený č.2,..... .....atď. .....sk. G = nasadený č.7,sk. H = nasadený č.8). - pri dožrebovaní ostatných hráčov sa triedi podľa kritérií uvedených v čl. 4.1.6.2.6.2., - najprv sa do skupín dožrebujú ďalší ôsmi hráči podľa rebríčkového poradia a nakoniec všetci ostatní - ak je dostatočný počet hráčov umiestnených v rebríčku, predpis pre danú súťaž môže určiť nasadenie aj ďalších n-tíc hráčov pri zachovaní triedenia podľa 4.1.6.2.6.2. - z každej skupiny postupujú prví dvaja hráči do druhého stupňa. Pri nasadzovaní do druhého stupňa sa netriedi a postupuje sa nasledovne: b) II.stupeň vyraďovací Pri prechode do II.stupňa súťaže sa nasadzuje nasledovným systémom: - víťaz A skupiny na 1.miesto vyraďovacieho hracieho plánu, - víťaz B skupiny na posledné miesto vyraďovacieho hracieho plánu, - víťazi C,D skupín na 8.-9.miesto vyraďovacieho hracieho plánu a o ich rozmiestnení sa rozhodne žrebom, - víťazi E až H skupín na 4.- 5. a 12.- 13.miesto vyraďovacieho hracieho plánu a o ich rozmiestnení sa rozhodne žrebom. Pri nasadzovaní víťazov skupín sa netriedi. Druhí postupujúci zo skupín sa dožrebujú tak, že hráči postupujúci z tej istej skupiny musia byť umiestnení v opačných polovičkách vyraďovacieho hracieho plánu. Žiadne iné kritérium triedenia sa neuplatňuje. Poznámka: V prípade veľkého počtu účastníkov je možné pred prvý stupeň uvedeného kombinovaného systému predradiť skupiny predkola s tým, že víťaz skupiny predkola, resp. prví dvaja, postupujú na vynechané miesta príslušných vopred určených skupín I.stupňa kombinovaného systému. 4.1.6.2.7. ZMENY VO VYŽREBOVANÍ Vykonávajú sa zásadne pred otvorením súťaže. Pri majstrovských súťažiach družstiev rozhoduje o prípadných zmenách riadiaci orgán, pri nemajstrovských súťažiach riaditeľstvo turnaja. Pri majstrovských súťažiach jednotlivcov, hlavný rozhodca na návrh príslušného zväzu. Nižšie uvedené podrobnejšie ustanovenia sa vzťahujú na ostatné jednorázovo usporadúvané súťaže. 4.1.6.2.8. ODHLASOVANIE ÚČASTI Každá TJ,resp.oddiel-klub je povinný najneskôr pri prezentácii odhlásiť hráčov, ktorí sa súťaže nezúčastnia. Pokiaľ tak neurobia, sú povinní uhradiť za nich vklady aj keď v súťaži nenastúpili. Odhlásení hráči sa vyškrtnú z hracích plánov. 4.1.6.2.9. NEÚČASŤ SPOLUHRÁČA VO ŠTVORHRE Keď sa hráčovi odhlási partner vo štvorhre: a) môže sa jej zúčastniť s iným spoluhráčom, b) nie je prípustné zmeniť vyžrebovanie dvojíc pokiaľ obaja hráči sú prítomní a schopní hry, c) v prípade zmeny v zmysle bodu a),sa pôvodné miesta v hracom pláne uvoľňujú a dvojica sa žrebuje ako nový účastník na niektoré z voľných miest. 15 4.1.6.2.10. DODATOČNÉ PRIHLÁŠKY O ich prijatí rozhoduje riaditeľstvo pred začatím súťaží. Dodatočne prihlásení hráči sa dožrebujú: a) na miesta uvoľnené po odhlásených hráčoch, b) do predkôl, o ktoré sa rozšíri hrací plán. 4.1.6.2.11. DODATOČNÉ PRÍHLAŠKY HRÁČOV, KTORÍ SPĹŇAJÚ PODMIENKY PRE NASADENIE Ak sa odhlásením niektorých hráčov uvoľní jedno alebo viac nasadených miest v hracom pláne, zaraďujú sa dodatočne prihlásení hráči, ktorí spĺňajú podmienky pre nasadenie na uvoľnené miesta. Ak sa nasadené miesta neuvoľnia, dožrebovávajú sa voľne. Nie je prípustná zmena žrebovania. 4.1.6.2.12. PREŽREBOVANIE Ak sa nedostaví podstatná časť hráčov niektorej z disciplín tak,že nie je možné dodržať pôvodné vyžrebovanie, je potrebné vykonať nové vyžrebovanie. 4.1.6.2.13. ZMENA NASADENIA Ak by nevyrovnanosť v žrebovaní vznikla len neúčaťou niekoľkých nasadených hráčov v tej istej časti hracieho plánu a prežrebovanie celej súťaže by nebolo vhodné, je prípustné zmeniť len nasadených hráčov a zvyšok vyžrebovania ponechať v platnosti. 4.1.6.2.14. PROTESTY PROTI ŽREBOVANIU Usporiadateľ jednorazovej súťaže je povinný najmenej hodinu pred začiatkom jednotlivých disciplín vyvesiť hracie plány na informačných tabuliach a najneskôr pol hodiny pred začatím vyznačiť v hracích plánoch zmeny vo vyžrebovaní. Protesty proti žrebovaniu (nasadeniu, triedeniu, atď.) musia byť podané pred začiatkom príslušnej disciplíny. Pokiaľ sú oprávnené, musí byť žrebovanie okamžite, ešte pre otvorením súťaže opravené. O proteste rozhoduje turnajový výbor. 4.2. PORIADOK SÚŤAŽÍ JEDNOTLIVCOV 4.2.1. MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE Majstrovské súťaže jednotlivcov sú organizované podľa územného rozdelenia SR tak, že nižšie súťaže časovo predchádzajú vyšším. Majstrovských súťaží jednotlivcov na všetkých stupňoch sa môžu zúčastniť len občania SR a hráči, ktorí majú súhlas ITTF štartovať za SR. 4.2.1.1. SÚŤAŽNÉ TRIEDY 4.2.1.1.1. Majstrovské súťaže jednotlivcov všetkých vekových kategórii sa hrajú v týchto triedach: a) majstrovstvá oddielu, klubu, TJ a pod.(ďalej len oddiel-klub) b) majstrovstvá okresu c) majstrovstvá kraja d) majstrovstvá Slovenskej republiky 4.2.1.2. CHARAKTERISTIKA MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ 4.2.1.2.1. Za majstrovskú súťaž sa považujú všetky majstrovstvá podľa čl. 4.2.1.1.1.,ak: a) sú uvedené v športovom kalendári príslušného riadiaceho orgánu, b) ak sa príslušnej disciplíny zúčastní aspoň 8 pretekárov (dvojíc); v prípade menšieho počtu sa súťaž môže uskutočniť ale nie ako majstrovská, c) s výnimkou majstrovstiev oddielu-klubu v každej disciplíne štartujú pretekári aspoň dvoch oddielov - klubov, d) aspoň jeden pretekár v každej disciplíne je tej vekovej kategórie, pre ktorú je majstrovská súťaž vypísaná. 4.2.1.2.2. V majstrovských súťažiach štartujú pretekári podľa svojej oddielovej - klubovej príslušnosti a jedine táto je rozhodujúca pri nasadzovaní, triedení a dožrebovaní. 16 4.2.1.3. SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY 4.2.1.3.1. Majstrovské súťaže sa vypisujú vždy pre všetkých päť disciplín pre všetky vekové kategórie. 4.2.1.3.2. Ak niektorá disciplína nespĺňa podmienky pre majstrovskú súťaž, o tom, či sa uskutoční ako nemajstrovská, rozhoduje riaditeľstvo tejto súťaže. 4.2.1.3.3. Všetky zápasy dvojhier a štvorhier sa hrajú na tri víťazné sety z piatich. Majstrovstvá Slovenskej republiky sa môžu hrať aj na štyri víťazné sety zo siedmich (len v dvojhrách), pokiaľ to bude uvedené v rozpise súťaže. 4.2.1.4. SYSTÉM SÚŤAŽE 4.2.1.4.1. Systém vždy volí riadiaci zväz a je jasne stanovený rozpisom súťaže. 4.2.1.4.2. Majstrovské súťaže sa hrajú raz za súťažný ročník. 4.2.1.4.3. Víťazi v každej disciplíne získavajú príslušný titul majstra pre ten - ktorý súťažný ročník. Riadiaci orgán je povinný udeliť pretekárom umiestneným na prvých troch miestach v každej disciplíne diplomy. 4.2.1.4.4. V majstrovských súťažiach jednotlivcov sa udeľujú dve tretie miesta v každej disciplíne, pokiaľ hrací systém priamo neurčuje poradie pretekárov na 3. a 4.mieste. Príklad: Súťažný systém "každý s každým" jasne určuje poradie na 3. a 4.mieste. Pri použití tohto systému sa udelí len jedno tretie miesto. 4.2.1.5. MAJSTROVSTVÁ ODDIELU - KLUBU 4.2.1.5.1. Súťaž nie je výberová. Môžu sa jej zúčastniť všetci registrovaní hráči stolného tenisu s príslušnosťou k tomuto oddielu-klubu. Súťaž riadi výbor oddielu - klubu. 4.2.1.6. MAJSTROVSTVÁ OKRESU, RESP. OBLASTI 4.2.1.6.1. Súťaž riadi výkonný výbor príslušného OSTZ. Súťaž nie je výberová a môžu sa jej zúčastniť všetci riadne registrovaní hráči stolného tenisu s príslušnosťou k oddielom - klubom, ktoré majú sídlo na území tohto okresu. 4.2.1.6.2. Ak je to účelné, je možné zlúčiť niekoľko susedných okresov do spoločnej súťaže. 4.2.1.7. MAJSTROVSTVÁ KRAJA, RESP. REGIÓNU 4.2.1.7.1. Súťaž je výberová. Kritéria účasti pre túto súťaž vydáva rozpisom výkonný výbor príslušného KSTZ. 4.2.1.7.2. Majstri okresov v dvojhre majú právo štartu na majstrovstvách kraja v tej istej disciplíne. 4.2.1.8. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 4.2.1.8.1. Majstrovstvá Slovenskej republiky sú prísne výberovou súťažou. Kritéria účasti vydáva rozpisom súťaže výkonný výbor SSTZ. 17 4.2.1.8.2. Majstri krajov v dvojhre dospelých majú právo štartu na majstrovstvách Slovenskej republiky v tej istej disciplíne. 4.2.1.9. POVINNOSTI ÚČASTNÍKA MAJSTROVSKEJ SÚŤAŽE 4.2.1.9.1. Každý účastník majstrovskej súťaže musí mať platný registračný preukaz a je povinný prihlásiť sa tak ako si to vyžaduje rozpis príslušnej súťaže. Toto môže za neho vykonať aj jeho oddiel - klub, alebo príslušný riadiaci zväz, ktorý ho má právo alebo povinnosť nominovať. 4.2.1.9.2. Nominovaný hráč v prípade neúčasti je povinný riadne sa ospravedlniť tomu orgánu, ktorý ho nominoval. Je povinný ihneď hlásiť svoju neúčasť tak, aby sa súťaže mohol zúčastniť náhradník z príslušnej kvóty. 4.2.1.9.3. Hráč je povinný riadne dokončiť súťaž vo všetkých disciplínach, v ktorých bol vyžrebovaný. 4.2.1.9.4. Hráči, ktorí neštartovali v dvojhrách, nemôžu byť zaradení do súťaže štvorhier. 4.2.1.10. POVINNOSTI RIADIACEHO ZVÄZU 4.2.1.10.1. Zaradiť do športového kalendára majstrovské súťaže jednotlivcov vo všetkých vekových kategóriách. 4.2.1.10.2. Najmenej tri týždne pred ich začiatkom vydať rozpis súťaže a zaslať ho všetkým, ktorí sú oprávnení nominovať hráčov na príslušné majstrovstvá, alebo ho zverejniť obvyklým spôsobom, napr. na internete 4.2.1.10.3. Rozpis majstrovskej súťaže jednotlivcov musí obsahovať všetky potrebné náležitosti. Viď " Vzory a pomôcky ". 4.2.2. NEMAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE 4.2.2.1. ROZDELENIE Okrem majstrovských súťaží jednotlivcov sa vypisujú aj súťaže nemajstrovské, a to: a) verejné súťaže (turnaje), b) kontrolné turnaje (bodovacie, výberové), c) súťaže veteránov, d) súťaže iných organizácii, e) medzinárodné súťaže. 4.2.2.2. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE NEMAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE Súťaže veteránov riadi výkonný výbor veteránov Slovenska v stolnom tenise. Veteráni sú organizovaní ako samostatný právny subjekt združený v SSTZ. 4.2.2.2.1. Pokiaľ je turnaj zaradený v športovom kalendári vydanom príslušným zväzom, alebo ním schválený, resp. usporiadaný z poverenia riadiaceho zväzu, môžu sa ho zúčastniť len registrovaní hráči stolného tenisu. Usporiadateľ tohto turnaja zašle najneskôr do troch dní úplnú výsledkovú listinu príslušnému zväzu, všetkým zúčastneným oddielom - klubom a predsedovi klasifikačnej komisie. 4.2.2.2.2. Aj nemajstrovské súťaže jednotlivcov môže klasifikačná komisia príslušného zväzu zaradiť do hodnotenia hráčov pre zostavovanie rebríčkov. V rozpise každej takejto súťaže to však musí byť jasne uvedené a táto skutočnosť musí byť dopredu schválená príslušným zväzom. 18 4.2.2.2.3. Pre každú nemajstrovskú súťaž musí byť vydaný rozpis súťaže - viď "Vzory a pomôcky". 4.2.2.2.4. Pre iné organizácie, ktoré nie sú združené v SSTZ a usporiadajú nemajstrovské súťaže, tento súťažný poriadok nie je záväzný. 4.2.2.2.5. Medzinárodné súťaže v našej republike sa organizujú ako verejné súťaže s výnimkou medzinárodných súťaží pre ktoré platia osobitné medzinárodné predpisy ETTU a ITTF (napr. medzinárodné majstrovstvá SR, medzinárodné turnaje mládeže). 4.3. PORIADOK SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV 4.3.1. ORGANIZÁCIA MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV Majstrovské súťaže družstiev mužov, žien, dorastencov a dorasteniek sú organizované po územnej línii tak, že vyššie súťaže sú časovo súsledné so súťažami nižšími. Majstrovské súťaže družstiev staršieho žiactva môžu byť časovo súsledné, ale aj časovo postupné, t.j. ak nie je vypísaná dlhodobá súťaž družstiev na celoštátnej úrovni, vtedy sa najprv odohrajú krajské majstrovské súťaže a potom podľa vopred stanoveného kľúča o počte družstiev aj majstrovstvá Slovenska. SSTZ je povinný vydať vždy pred otvorením súťažného ročníka rozpis súťaže všetkých kategórii družstiev, v ktorých sa súťaží o Majstra Slovenska. 4.3.1.1. SÚŤAŽNÉ TRIEDY 4.3.1.1.1. Majstrovské súťaže družstiev sa hrajú v týchto triedach: a) Extraliga ( celoštátna súťaž) b) 1. liga (celoštátna súťaž) c) 2. liga (regionálna, resp. krajská súťaž) d) 3. liga (krajská súťaž) e) 4. liga (oblastná, resp. okresná súťaž) f) 5. liga ( okresná súťaž) g) Majstrovstvá Slovenska družstiev staršieho žiactva a mladšieho žiactva h) iné majstrovské súťaže družstiev i) medzištátna majstrovská súťaž družstiev Pozn. Regionálna súťaž sa chápe ako spoločná súťaž dvoch alebo viacerých krajov. Oblastná súťaž sa chápe ako spoločná súťaž dvoch alebo viacerých okresov. 4.3.1.1.2. Majstrovské súťaže sa hrajú v oddelených družstvách mužov a žien, dorastencov a dorasteniek, starších žiakov a starších žiačok, mladších žiakov a mladších žiačok. 4.3.1.1.3. Počty súťažných tried, počty družstiev v týchto triedach a ostatné zásady organizácie majstrovských súťaží určí riadiaci orgán príslušnej majstrovskej súťaže "Rozpisom majstrovskej súťaže družstiev" pre jednotlivé kategórie (viď Vzory a pomôcky). 4.3.1.1.4. Súťaž riadená SSTZ musí mať minimálne 4 družstvá. Ak sa nedosiahne tento počet, môžu sa rovnocenné súťaže zlučovať. 4.3.1.2. E X T R A L I G A (celoštátna súťaž) 4.3.1.2.1. Majstrovské súťaže tejto triedy sa organizujú len pre dospelých a dorast. 4.3.1.2.2. Súťaží sa vždy len v jednom oddelení - je to najvyššia celoštátna súťaž. 4.3.1.2.3. Súťaže sa hrajú spravidla systémom každý s každým dlhodobo. 19 4.3.1.2.4. Súťaže sa riadia Rozpisom súťaže vydaným SSTZ. 4.3.1.2.5. Víťazi týchto súťaží získavajú spravidla titul Majstra SR v príslušnej kategórii. 4.3.1.2.6. Víťaz finálovej časti Extraligy dospelých má právo štartu v Superlige, prípadne v inej nadnárodnej, resp. pohárovej súťaže. Ak súťaž vyhrá "B" družstvo klubu, ktorý má už zastúpenie vo vyššej súťaži, potom má právo postupu ďalšie družstvo v poradí /2,3,atď/. 4.3.1.2.7. Právo štartu v Superlige majú aj ďalšie družstvá umiestnené na 2., resp. 3. mieste, v závislosti od počtu miest, ktoré môže na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu Superligy Slovenský stolnotenisový zväz obsadiť. 4.3.1.3. P R V Á L I G A (celoštátna súťaž pre dospelých , krajská resp. regionálna pre dorast) 4.3.1.3.1. Majstrovské súťaže tejto triedy sa organizujú len pre družstvá dospelých a dorast. 4.3.1.3.2. Súťaží sa v jednom , alebo dvoch oddeleniach ( územne oddelených ), pre prvú ligu dorastu sa súťaží v oddeleniach členených územne podľa krajov alebo regiónov. 4.3.1.3.3. Súťaže sa hrajú spravidla systémom každý s každým dlhodobo. Riadiaci zväz môže rozhodnúť aj o inom spôsobe súťaženia. 4.3.1.3.4. Súťaže sa riadia Rozpisom súťaže vydaným SSTZ pre dospelých a príslušným KSTZ pre dorast. 4.3.1.3.5. Víťazné družstvá majú právo priameho postupu, prípadne kvalifikácie o postup do Extraligy a štartu v Extralige. 4.3.1.4. D R U H Á L I G A (regionálna, resp. krajská súťaž) 4.3.1.4.1. Majstrovské súťaže tejto triedy sa organizujú len v jednom oddelení. 4.3.1.4.2. Súťaže sa hrajú systémom každý s každým - dlhodobo. Riadiaci zväz môže rozhodnúť aj o inom spôsobe súťaženia. 4.3.1.4.3. Súťaže sa riadia Rozpisom súťaže vydaným riadiacim stolnotenisovým zväzom. 4.3.1.4.4. Víťazné družstvá získajú titul majstra regiónu, resp kraja pre príslušnú súťažnú triedu a kategóriu , majú právo postupu do vyššej súťaže, prípadne do kvalifikácie o postup do vyššej súťaže ( 1. liga ) 4.3.1.4.5. Konečný termín ukončenia majstrovských súťaží 2. ligy musí byť stanovený tak, aby sa príslušné družstvá mohli zúčastniť prípadných kvalifikačných stretnutí o postup do 1. ligy. 4.3.1.4.6. Regionálny, resp. krajský stolnotenisový zväz je povinný vypísať súťaže družstiev pre všetky vekové kategórie ( viď čl. 4.3.1.1.3.) okrem najmladšieho žiactva 20 4.3.1.5. T R E T I A L I G A (krajská súťaž) 4.3.1.5.1. Majstrovské súťaže tejto triedy sa organizujú v jednom , alebo viacerých oddeleniach ( územne rozdelených ). 4.3.1.5.2. Súťaže sa hrajú systémom každý s každým dlhodobo. Riadiaci zväz môže rozhodnúť aj o inom spôsobe súťaženia. 4.3.1.5.3. Súťaže sa riadia Rozpisom súťaže vydaným KSTZ. 4.3.1.5.4. Víťazné družstvá získajú titul majstra kraja pre príslušnú súťažnú triedu ( 3.liga ) a kategóriu, majú právo postupu do vyššej súťaže prípadne do kvalifkácie o postup do vyššej súťaže ( 2.liga ). 4.3.1.5.5. Konečný termín ukončenia majstrovských súťaží 3.ligy musí byť stanovený tak,aby sa príslušné družstvá mohli zúčastniť prípadných krajských kvalifikačných stretnutí o postup do 2.ligy. 4.3.1.5.6. Krajský stolnotenisový zväz (ďalej KSTZ) je povinný vypísať súťaže družstiev pre všetky vekové kategórie ( viď čl. 4.3.1.1.3.) okrem najmladšieho žiactva. 4.3.1.6. Š T V R T Á L I G A (oblastná resp. okresná súťaž) 4.3.1.6.1. Majstrovské súťaže tejto triedy sa organizujú v jednom alebo viacerých oddeleniach (územne rozdelených). 4.3.1.6.2. Súťaže sa hrajú systémom každý s každým dlhodobo. Riadiaci zväz môže rozhodnúť aj o inom spôsobe súťaženia. 4.3.1.6.3. Súťaže sa riadia Rozpisom súťaže vydaným riadiacim zväzom. 4.3.1.6.4. Víťazné družstvá získajú titul majstra kraja pre príslušnú triedu ( 4.liga ) a kategóriu, majú právo postupu do vyššej súťaže prípadne do kvalifikácie o postup do vyššej súťaže ( 3.liga ). 4.3.1.6.5. Konečný termín ukončenia majstrovských súťaží 4.ligy musí byť stanovený tak, aby sa príslušné družstvá mohli zúčastniť prípadných krajských kvalifikačných stretnutí o postup do 3.ligy. 4.3.1.6.6. Okresný stolnotenisový zväz (ďalej OSTZ) je povinný vypísať súťaže družstiev pre všetky vekové kategórie ( viď čl. 4.3.1.1.3.), okrem najmladšieho žiactva. 4.3.1.7. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV STARŠIEHO ŽIACTVA A MLADŠIEHO ŽIACTVA 4.3.1.7.1. SSTZ organizuje pre tieto vekové kategórie jednorazovú majstrovskú súťaž o "Majstra Slovenskej republiky". 4.3.1.7.2. SSTZ stanoví pravidlá účasti v tejto súťaži a všetky ostatné potrebné náležitosti v "Rozpise" pre tieto súťaže na začiatku súťažného ročníka. 21 4.3.1.7.3. Víťazi tejto súťaže dostanú titul "Majster Slovenska". 4.3.1.8. INÉ MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV 4.3.1.8.1. Kvalifikačné súťaže o postup do vyššej súťažnej triedy. 4.3.1.8.2. Všetky kvalifikačné súťaže sa musia odohrať v súťažnom ročníku do 30.6. bežného roku. 4.3.1.8.3. Pre všetky kvalifikačné súťaže platia tie pravidlá, ktoré platia pre súťaž družstiev, o postup do ktorej sa kvalifikačná súťaž koná. 4.3.1.8.4. Aj tieto súťaže sú majstrovské a riadia sa "Rozpisom" príslušného riadiaceho zväzu. 4.3.1.9. MEDZIŠTÁTNA MAJSTROVSKÁ SÚŤAŽ DRUŽSTIEV 4.3.1.9.1. Ak je takáto súťaž organizovaná za účasti družstiev so sídlom na území SR riadi sa "Rozpisom" riadiaceho orgánu pre túto súťaž. 4.3.1.9.2. SSTZ svojím rozpisom pre Extraligu určí v nadväznosti na pravidlá príslušnej súťaže aj spôsob práva štartu družstiev so sídlom na území SR v tejto medzinárodnej súťaži. 4.3.2. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE CELOŠTÁTNE SÚŤAŽE 4.3.2.1. Celoštátnej súťaže družstiev Extraligy a 1.ligy sa môžu zúčastniť maximálne dve družstvá toho istého oddielu - klubu. Pre nižšie súťažné triedy toto ustanovenie neplatí. 4.3.2.2. V prípade, že v ktorejkoľvek súťažnej triede víťaz nemôže priamo postúpiť, alebo zúčastniť sa súťaží podľa čl.4.3.1.8. z toho dôvodu, že by to odporovalo článku 4.3.2.1., práva víťaza preberá v plnej miere družstvo, ktoré sa v danej súťažnej triede umiestnilo hneď za ním, prípadne ďalšie družstvo v poradí. 4.3.2.3. V prípade, že ani 2.družstvo v súťaži z dôvodu nesplnenia požiadavky podľa čl.4.3.2.1.nemôže prebrať práva víťazného družstva, tieto práva v plnej miere preberá najbližšie ďalšie družstvo v poradí, na ktoré sa nevzťahuje čl.4.3.2.1. 4.3.2.4. V prípade, že A -družstvo oddielu-klubu zostúpi do republikovej súťaže a v niektorej súťažnej triede (týka sa len 1. a 2.ligy) spoločne štartujú B a C družstvá (príp.C a D družstvá) toho istého oddielu-klubu, v tom prípade z danej súťažnej triedy zostupuje (spoločne s posledným družstvom v súťaži) to družstvo toho istého oddielu-klubu, ktoré dosiahlo horšie umiestnenie. 4.3.3. POSTUPY A ZOSTUPY 4.3.3.1. Súčasťou každého rozpisu majstrovskej súťaže družstiev musí byť ustanovenie o postupoch a zostupoch a tieto sa nesmú počas súťažného ročníka meniť. 4.3.3.2. V prípade, že do vypísanej súťaže sa do daného termínu neprihlási družstvo s právom štartu v tejto súťaži, musí príslušný riadiaci zväz doplniť túto súťaž tak, aby sa naplnil predpísaný počet družstiev v súťaži. Každý riadiaci zväz je povinný pamätať na tento možný 22 spôsob doplnenia tej - ktorej majstrovskej súťaže už v jej rozpise. Pre doplnenie družstva (družstiev) do súťaže platia postupne nasledovné kritéria: 4.3.3.2.1. Zo súťaže, do ktorej je potrebné doplniť družstvo, nezostupuje najvyššie umiestnené družstvo, ktoré inak podľa pôvodného rozpisu zostúpiť malo. Toto neplatí pre posledné družstvo v súťaži a pre družstvá, ktoré sa z tejto súťaže v jej priebehu odhlásili, alebo boli z tejto súťaže vylúčené. 4.3.3.2.2. Ak doplnenie súťaže podľa čl. 4.3.3.2.1. nestačí, do súťaže sa doplní družstvo, ktoré sa v nižšej súťažnej triede umiestnilo hneď za družstvom, ktoré sa do tejto súťaže prebojovalo. Ak je takýchto kandidátov na postup viac, zohrajú medzi sebou kvalifikáciu. 4.3.3.2.3. Ak doplnenie súťaže podľa čl. 4.3.3.2.1. a 4.3.3.2.2. nestačí, do súťaže sa doplní ďalšie družstvo v poradí z kvalifikácie pre túto súťaž ak sa táto konala ako súčasť v zmysle Rozpisu pre príslušnú súťaž , alebo z kvalifikácie podľa čl. 4.3.3.2.2. 4.3.3.2.4. V prípade, že sa súťaž nedá doplniť na základe vyššie uvedených ustanovení, z družstiev nižšej súťažnej triedy rovnako umiestnených vo dvoch alebo viacerých oddeleniach o doplnení rozhodne žreb. Zástupcovia týchto družstiev majú právo sa žrebovania zúčastniť. 4.3.3.2.5. Po termíne 30.6. a pred otvorením nového súťažného ročníka nie je možné vypisovať kvalifikačné majstrovské stretnutia. 4.3.3.2.6. V prípade rozohratia súťaže po odstúpení jedného alebo viacerých družstiev z akýchkoľvek dôvodov sa súťaž nedoplňuje. 4.3.3.3. Pre postupy a zostupy musia byť dodržané tieto zásady: a) víťaz každej súťaže musí mať právo štartu vo vyššej súťaži alebo aspoň právo štartu v kvalifikácii o postup do vyššej súťaže (okrem družstiev, na ktoré sa vzťahuje čl. 4.3.2.1.). b) z každej súťaže musí priamo zostupovať do najbližšej nižšej súťaže družstvo umiestnené na poslednom mieste (okrem tých prípadov,v ktorých platí čl.4.3.2.4.).Toto platí za predpokladu, že všetky družstvá (predpísaný počet) súťaž riadne dokončili okrem prípadov, v ktorých platí čl.4.3.2.4.). Podľa rozpisu súťaže môže zostupovať aj viac družstiev, najviac však jedna tretina zo všetkých družstiev,ktoré súťaž dohrali ako klasifikované. c) družstvu, ktoré bolo v priebehu súťaže vylúčené alebo sa v jej priebehu zo súťaže odhlásilo, sa anulujú všetky dosiahnuté výsledky a bude disciplinárne potrestané. Takéto družstvo je vždy klasifikované ako zostupujúce družstvo. Pre ďalší súťažný ročník môže byť zaradené v závislosti od charakteru previnenia v ktorejkoľvek nižšej súťaži. d) družstvo klasifikované na poslednom mieste v súťaži nemá právo sa zúčastniť kvalifikácie o postup do tej istej súťaže. Výnimka je možná iba vtedy, ak zostupujúce družstvo nemôže súťažiť v najbližšej nižšej súťaži, pretože táto nie je vypísaná. Túto výnimku môže udeliť len príslušný riadiaci zväz. e) V najnižšom stupni súťažnej triedy posledné družstvo nemusí zostupovať. 4.3.4. ZLÚČENIE A ROZDELENIE ODDIELOV - KLUBOV PRECHOD DRUŽSTVA, PREVOD MIESTA V SÚŤAŽNEJ TRIEDE 4.3.4.1. Zlúčenie alebo rozdelenie dvoch alebo viacerých oddielov - klubov prechod družstva alebo prevod miesta v súťažnej triede je možné uskutočniť v období medzi sezónami,to znamená po skončení všetkých súťaží a pred podaním prihlášok do súťaží novej sezóny. 23 4.3.4.2. Nový oddiel - klub, ktorý vznikne zlúčením alebo rozdelením môže niesť akýkoľvek názov. 4.3.4.3. Po zlúčení alebo rozdelení oddielov - klubov im zostáva právo účasti v súťažných triedach, v ktorých pred zlučovaním alebo rozdeľovaním štartovali, podľa zloženia hráčskeho kádra a jeho rozdelenia na súpisky jednotlivých družstiev v uplynulej sezóne s prihliadnutím na sídlo nového oddielu - klubu. To znamená, že právo štartu v konkrétnej súťaži bude mať ten oddiel - klub, v ktorého kádri bude väčšina hráčov zo základu družstva, štartujúceho v uplynulej sezóne v dotyčnej súťaži, pričom rozhodujúcim dokladom pre posúdenie tohto stavu bude súpiska družstva z uplynulej sezóny. Pri zlúčení alebo rozdelení oddielov - klubov musí byť bezpodmienečne dodržaná podmienka, že počet družstiev z dotknutých oddielov - klubov vo vyšších súťažiach (okrem najnižšej z ktorej sa nezostupuje) sa oproti uplynulej sezóne nesmie zvýšiť. 4.3.4.4. Podkladom pre akceptovanie zlúčenia alebo rozdelenia oddielov - klubov zo strany SSTZ, okrem oficiálneho písomného oznámenia tejto skutočnosti všetkým dotknutým riadiacim úrovniam zväzu, bude ich vzájomná písomná obojstranne podpísaná dohoda s menovite uvedeným rozdelením hráčskeho kádra medzi novovznikajúce oddiely - kluby. Táto dohoda, doplnená ďalšími dokladmi podľa Registračného poriadku, bude podkladom pre preregistrovanie hráčov a súčasne bude podkladom pre rozhodnutie výkonného výboru SSTZ o tom, ktorý oddiel - klub, ktoré súťaže bude svojimi družstvami obsadzovať. 4.3.4.5. Ak pri zlučovaní alebo rozdeľovaní niektorý oddiel - klub zaniká, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť na SSTZ. Registrovaným hráčom takéhoto oddielu - klubu, ktorí sa neobjavia na zoznamoch novovznikajúcich oddielov - klubov a ani neohlásia prestup, bude po začatí súťaží v novej sezóne registrácia zrušená. 4.3.4.6. Prechod družstva z oddielu (klubu) do iného oddielu (klubu) je možný po súhlase príslušného riadiaceho zväzu a zaplatení stanoveného poplatku príslušnému riadiacemu zväzu, ktorý riadi jeho súťaž, a to do termínu uzatvorenia prihlášok, ktorý bude uvedený v rozpise súťaží pre nasledujúci súťažný ročník . Súčasne musí byť doložený súhlas obidvoch TJ a oddielov (klubov). Prechod hráčov sa vykonáva riadnym prestupom. Oddiel (klub), ktorý dá súhlas na prechod svojho družstva, automaticky dáva súhlas k prestupu všetkých hráčov základu družstva do nového oddielu. Ak niektorý z hráčov základu družstva nechce prejsť do nového oddielu (klubu), prestup neohlási. Ak niektorý hráč základu družstva chce prejsť do iného oddielu (klubu), rieši to prestupom podľa predpisov Prestupového poriadku SSTZ (požaduje sa súhlas pôvodného oddielu, pri nesúhlase môže schvaľujúci zväz zohľadniť situácie súvisiace s prechodom družstva). 4.3.4.7. Je možné previesť miesto v súťažnej triede na nový oddiel (klub) po súhlase príslušného riadiaceho zväzu a zaplatení stanoveného poplatku príslušnému riadiacemu zväzu, ktorý riadi jeho súťaž, a to do termínu uzatvorenia prihlášok, ktorý bude uvedený v rozpise súťaží pre nasledujúci súťažný ročník. Oddiel (klub) pošle riadiacemu zväzu, ktorý riadi danú súťaž žiadosť potvrdenú: - TJ a oddielom (klubom), ktorý prevádza miesto v súťažnej triede, - TJ a oddielom (klubom), na ktorý je súťaž prevádzaná. 24 V žiadosti sa neuvádzajú podmienky, len starý a nový názov družstva, trieda a jednoznačný súhlas oboch právnych subjektov(pečiatky, podpisy). Prevod je možný do termínu uzávierky prihlášok do súťaží. Hráči, ktorí boli členmi základu družstva, ktorého miesto v súťažnej triede bolo prevedené, neprechádzajú do nového oddielu (klubu). Postupujúci v danej súťažnej triede nemá právo previesť miesto v súťažnej triede na iný klub - oddiel. 4.3.4.8. Žiadosť o prevod miesta v súťažnej triede a prechod družstva sa podáva na predpísaných tlačivách, ktoré sú k dispozícii na riadiacich zväzoch. 4.3.4.9. Poplatky stanovené pre príslušný riadiaci zväz pre prechod družstva, resp. prevod miesta v súťažnej triede. Všetky ostatné finančné alebo materiálne záležitosti súvisiace s prechodom alebo prevodom súťaže sú vecou vzájomnej dohody príslušných klubov( oddielov). Súťažná trieda Suma (EUR) Extraliga 330,- 1.liga 270,- Extraliga dorastu 200,- 2.liga 170,- 3.liga 130,- 4.liga a nižšie 70,- 4.3.5. ZARADENIE DRUŽSTIEV PRI ÚZEMNEJ REORGANIZÁCII 4.3.5.1. Súťažné triedy prislúchajúce jednotlivým družstvám musia byť zachované. 4.3.5.2. V prípade, ak sa územná reorganizácia uskutoční počas súťažného ročníka, tento sa dohrá v zmysle Rozpisu súťaže. 4.3.5.3. V prípade vyskytnutia sa závažnejších problémov v súvislosti s územnou reorganizáciou (napr. jedno oddelenie 2.ligy mužov by malo mať 14 družstiev a druhé 10 družstiev ), o spôsobe ich vyriešenia rozhodne prípadne kvalifikácie o postup prípadne kvalifikácie o postup SSTZ. 4.3.5.4. Návrh regionálnych, resp. krajských súťaží v novom územnom rozčlenení spracujú pôvodné zväzy na spoločnom zasadnutí, ktoré zorganizuje VV SSTZ. 4.3.5.5. Pri zásadných zmenách územného rozdelenia Slovenskej republiky môže SSTZ zvolať konferenciu, na ktorej je povinný predložiť návrh súťažných tried majstrovských súťaží družstiev. 4.3.6. ZLOŽENIE DRUŽSTIEV, PORADIE ZÁPASOV V MAJSTROVSKÝCH STRETNUTIACH DRUŽSTIEV 4.3.6.1. ZLOŽENIE DRUŽSTIEV 4.3.6.1.1. Zloženie družstiev pre stretnutie je určené. 4.3.6.1.2. Základ družstva: 25 - mužov je štvorčlenný - všetkých súťaží žien, dorastencov, dorasteniek a starších žiakov, starších žiačok a mladších žiakov je trojčlenný . Počty základov jednotlivých družstiev môže zmeniť len orgán, ktorý rozhodol o spôsobe a hracom systéme príslušnej súťaže. - mladších žiačok je dvojčlenný 4.3.6.1.2.1 VV SSTZ môže rozhodnúť v Extralige mužov o zmene základu družstva na trojčlenný na základe písomnej požiadavky väčšiny zúčastnených klubov. 4.3.6.1.3. Ak riadiaci zväz neurčí inak, zostava družstva je voľná, t.j. každý hráč, ktorý je oprávnený štartovať za družstvo, môže byť postavený na ktorékoľvek miesto zostavy. 4.3.6.1.4. Vo štvorhrách môžu nastúpiť ďalší hráči, oprávnení štartovať za družstvo bez ohľadu na to, ktorí hráči sú zaradení pre dvojhru. 4.3.6.1.5. STRIEDANIE HRÁČA 4.3.6.1.5.1. Striedanie hráča v stretnutí družstiev sa môže realizovať najskôr po odohraní štvorhry, resp. štvorhier a prvej série dvojhier . 4.3.6.1.5.2. Striedanie je možné len jedenkrát počas stretnutia. Po vystriedaní musí nový hráč dohrať stretnutie na pozícii striedaného hráča. 4.3.6.1.6. Zostava družstva sa nahlasuje vždy úplná. Nemožno napríklad až po odohraní štvorhry nahlásiť hráčov pre dvojhry. 4.3.6.2. STRETNUTIA ŠTVORČLENNÝCH DRUŽSTIEV 4.3.6.2.1. Majstrovské stretnutia družstiev mužov hrajú štvorčlenné družstvá . 4.3.6.2.2. Stretnutia družstiev sa hrajú systémom podľa rozhodnutia aktívu pred súťažou, prípadne návrhu ŠTK zväzu. 4.3.6.2.3. Za dosiahnutý konečný výsledok stretnutia sa družstvám prideľujú body v zmysle čl.4.1.4.3.2. 4.3.6.2.4. V prípade, že družstvo nastúpi k stretnutiu len s dvoma hráčmi alebo len s jedným hráčom, takéto stretnutie sa nehrá, družstvo prehráva kontumačne. 4.3.6.2.5. Rozpis a záväzné poradie zápasov v stretnutí štvorčlenných družstiev je uvedený v časti "Vzory a pomôcky". 4.3.6.3.STRETNUTIE TROJČLENNÝCH DRUŽSTIEV 4.3.6.3.1. V trojčlenných družstvách sa hrajú majstrovské súťaže v kategórii žien, dorastencov, dorasteniek a starších žiakov vo voľných zostavách. 4.3.6.3.2. Stretnutia trojčlenných družstiev sa hrajú podľa čl.4.3.6.3.4. 26 4.3.6.3.3. Ak družstvo nastúpi k stretnutiu len s jedným hráčom (hráčkou) takéto stretnutie sa nehrá a družstvo prehráva kontumačne. 4.3.6.3.4. Rozpis a záväzné poradie zápasov v stretnutí trojčlenných družstiev je uvedený v časti "Vzory a pomôcky". 4.3.6.4. STRETNUTIE DVOJČLENNÝCH DRUŽSTIEV 4.3.6.4.1. V dvojčlenných družstvách sa hrajú majstrovské súťaže družstiev mladších žiačok vo voľných zostavách. 4.3.6.4.2. Majstrovské stretnutia družstiev pri turnajovom spôsobe súťaže mladších žiačok sa hrajú do tretieho víťazného bodu. 4.3.6.4.3. Družstvo musí nastúpiť k majstrovskému stretnutiu s dvoma hráčkami oprávnenými štartovať za družstvo. Ak k stretnutiu nastúpi len jedna hráčka, takéto stretnutie sa nehrá a družstvo prehráva kontumačne. 4.3.6.4.4. Rozpis a záväzné poradie zápasov v stretnutí dvojčlenných družstiev je uvedený v časti "Vzory a pomôcky". 4.3.7. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV A PREDPÍSANÉ DOKLADY 4.3.7.1. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 4.3.7.1.1. Každý príslušný riadiaci zväz je povinný udeliť družstvu, ktoré získalo titul Majstra (okresu, kraja, Slovenska) diplom. V diplome musí byť uvedené: - o aký titul majstra ide (okresu, kraja, Slovenska a pod.) - aké družstvo ho získalo - v akej kategórii súťažilo (muži, dorastenky a pod.) - súťažný ročník, v ktorom titul získalo 4.3.7.1.2. Na majstrovské stretnutie družstiev je dovolené za štvorčlenné družstvo nastúpiť dvom hráčom s cudzou štátnou príslušnosťou a za trojčlenné družstvo jednému hráčovi (hráčke) s cudzou štátnou príslušnosťou. Pri posudzovaní práva štartu sa za hráča s cudzou štátnou príslušnosťou považuje hráč, ktorý nemá štátnu príslušnosť ani v jednej z členských krajín Európskej únie. 4.3.7.1.3. V jednom súťažnom ročníku môže hráč štartovať v majstrovských stretnutiach len za jeden oddiel – klub s výnimkou hráčov podľa čl. 4.1.4.6.3. pri anulovaní výsledkov a pri výnimočnom hosťovaní podľa čl. 3.6.1.8 . Toto ustanovenie platí aj pre hráčov s cudzou štátnou príslušnosťou. 4.3.7.1.4. Hráč s cudzou štátnou príslušnosťou nemôže v jednom súťažnom ročníku súčasne štartovať za družstvo so sídlom na území SR a za akékoľvek iné družstvo v zahraničí. Toto ustanovenie sa týka aj hráčov s príslušnosťou k SR hrajúcich v zahraničí. Výnimkou môžu byť len reprezentačné štarty za svoju krajinu. 27 4.3.7.1.5. Stretnutia štvorčlenných a trojčlenných družstiev sa hrajú súčasne najmenej na dvoch stoloch ak sa účastníci nedohodnú inak. 4.3.7.1.6. Stretnutia dvojčlenných družstiev sa hrajú na jednom stole ak sa účastníci nedohodnú inak. 4.3.7.1.7. Každý riadiaci zväz po skončení súťaží, ktoré riadil môže požadovať od zúčastnených družstiev hodnotenie ich pôsobenia v súťaži. Na požiadanie je oddiel - klub povinný toto hodnotenie zaslať. 4.3.7.1.8. V celom priebehu súťažného ročníka za odosielanie písomnosti oddielu - klubu riadiacemu zväzu zodpovedá organizačný pracovník oddielu - klubu, uvedený v prihláške družstva do súťaže. Na jeho adresu budú tiež zasielané všetky úradné správy, pokyny a informácie z riadiaceho zväzu. Oddielom - klubom sa odporúča, aby podľa možnosti pre všetky družstvá oddielu - klubu, hrajúce v súťažiach riadených jedným zväzom uvádzali len jedného organizačného pracovníka. V prípade, že oddiel - klub chce v priebehu súťažného ročníka vymeniť organizačného pracovníka, písomne oznámi túto zmenu príslušnému riadiacemu zväzu predseda oddielu - klubu. 4.3.7.1.9. Hráč nesmie v rovnakom čase súčasne nastúpiť na dve stretnutia za dve rôzne družstvá svojho oddielu - klubu. 4.3.7.1.10. Ak v priebehu súťaže získa oddiel - klub nového hráča, môže ho zaradiť na súpisky svojich družstiev len v tom prípade, ak získaný hráč v tom istom súťažnom období neštartoval za akékoľvek družstvo iného oddielu - klubu čo i len v jednom majstrovskom stretnutí (viď čl. 4.3.7.1.3.). 4.3.7.1.11. Oddiel - klub je povinný zabezpečiť pre svoje družstvo, v ktorom ani jeden hráč nedosiahol vek 18 rokov vedúceho staršieho ako 18 rokov. 4.3.7.1.12. Ak existujú dlhodobé medzinárodné majstrovské súťaže s účasťou našich družstiev, o tvorbe súpisiek ich ďalších družstiev platia všetky pravidlá a ustanovenia tohoto Súťažného poriadku. 4.3.7.2. ROZPIS SÚŤAŽE Rozpis súťaže vydáva príslušný riadiaci zväz. Rozošle ho s dostatočným predstihom pred termínom prihlášok všetkým oddielom - klubom s právom štartu v príslušných súťažiach. Rozpis súťaže obsahuje základné ustanovenia, ktoré budú pre majstrovské súťaže platiť. Môže sa odvolávať na tento "Súťažný poriadok", pričom niektoré jeho ustanovenia môžu špeciálne platiť pre tie-ktoré vypísané súťaže, napr.: platný rebríček typ loptičiek, hracie dni a hodiny začiatkov stretnutí a pod., ktoré sa obvyklé schvália na konferencii SSTZ alebo na stretnutí zástupcov oddielov - klubov pred vydaním rozpisu súťaží. Ak sa konferencia alebo uvedené stretnutie zástupcov oddielov - klubov pred začatím súťaží nekoná, príslušný riadiaci zväz na základe skúsenosti je oprávnený tento rozpis vydať. Rozpis majstrovskej súťaže družstiev riadenej SSTZ nesmie odporovať tomuto Súťažnému poriadku. Vzor "Rozpisu súťaží" je uvedený v časti "Vzory a pomôcky". 4.3.7.3. PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽÍ Riadiaci zväz spolu s Rozpisom súťaže zašle aj prihlášku do súťaže, kde sa vyžaduje od oddielu - klubu uviesť skutočnosti, rozhodujúce pre zabezpečenie regulárnej účasti oddielu - klubu v súťaži. 28 4.3.7.3.1. Riadnym vypísaním, potvrdením a odoslaním prihlášky v patričnom termíne sa oddiel - klub, zaväzuje, že účasť družstva v súťaži je riadne zabezpečená, riadne ju odohrá a splní všetky náležitosti dané rozpisom súťaže a Súťažným poriadkom. 4.3.7.3.2. Za správnosť vybavenia prihlášky zodpovedá organizačný pracovník oddielu - klubu, ktorého meno oddiel - klub uvedie v prihláške ako svojho pracovníka kompetentného a zodpovedného za písomný styk s riadiacim zväzom. 4.3.7.4. PODMIENKY PRE ÚČASŤ DRUŽSTIEV V SÚŤAŽIACH Družstvá prihlásené do súťaže musia spĺňať nasledovné náležitosti: 4.3.7.4.1. Družstvo, štartujúce v Superlige musí mať kvalifikovaného trénera A - licencie. 4.3.7.4.2. Družstvo, štartujúce v Extralige a v 1.lige dorastu musí mať kvalifikovaného trénera B - licencie. 4.3.7.4.3. Družstvo štartujúce v 1.celoštátnej lige musí mať kvalifikovaného trénera B alebo C - licencie. 4.3.7.4.4. Oddiel - klub, ktorý nemá družstvá v celoštátnych súťažiach ale má zastúpenie v krajských súťažiach (ľubovoľný počet), musí mať aspoň jedného kvalifikovaného trénera najmenej C - licencie. 4.3.7.4.5. Mená trénerov si vyžiada riadiaci zväz uviesť v prihláške družstva do súťaže. Za trénera oddielu - klubu je možné považovať aj takého, ktorý nie je členom tohto oddielu - klubu, ale je ochotný trénovať družstvá tohto oddielu - klubu v zmysle vyššie uvedených ustanovení. 4.3.7.4.6. Oddiel - klub musí mať kvalifikovaných rozhodcov nasledovne : a) za družstvo štartujúce v Superlige, prípadne v Extralige : aspoň jedného rozhodcu najmenej A - licencie a dvoch B -licencie b) za družstvo štartujúce v 1.lige : aspoň jedného rozhodcu najmenej B - licencie a dvoch C -licencie c) za družstvo štartujúce v 2. a 3.lige : aspoň jedného rozhodcu najmenej C - licencie d) družstvá štartujúce v 4.lige a nižšie : aspoň jedného rozhodcu C - licencie 4.3.7.4.6.1. Mená rozhodcov si vyžiada riadiaci zväz uviesť v prihláške družstva do súťaže. Za rozhodcu oddielu - klubu je možné považovať aj takého, ktorý nie je členom tohto oddielu - klubu, ale je ochotný rozhodovať majstrovské stretnutia družstiev tohto oddielu - klubu. 4.3.7.4.7. Riadiaci orgán môže stanoviť mimoriadny poplatok družstvám ( v rámci svojej riadiacej kompetencie), ktoré nemajú mládežnícke družstvo zaradené do niektorej zo súťaží ním riadenej. Takto získané prostriedky použije príslušný riadiaci zväz (SSTZ,KSTZ) na podporu rozvoja stolného tenisu mládeže. 4.3.7.4.8. Oddiel - klub musí mať pre každé prihlásené družstvo aspoň taký počet pretekárov oprávnených štartovať za družstvo, ktorý zodpovedá počtu stanovenému pre základ družstva. 4.3.7.4.9. HRACIA MIESTNOSŤ A HERNÉ PODMIENKY 29 4.3.7.4.9.1. Oddiel - klub musí mať schválenú hraciu miestnosť, ktorá vyhovuje stanoveniam čl.3.2.3 (herné podmienky) Pravidiel stolného tenisu a ustanoveniam čl. 4.3.7.4.9.2. a 4.3.7.4.9.3. Súťažného poriadku. 4.3.7.4.9.2. Každý riadiaci zväz je povinný na základe prihlášky preveriť hraciu miestnosť a herné podmienky z hľadiska regulárnosti (hrací priestor, stoly, sieťky, osvetlenie, zatemnenie). 4.3.7.4.9.3. Za schválenie hracej miestnosti sa považuje zaradenie družstva príslušným riadiacim zväzom do vyžrebovania súťaže a uvedenie adresy hracej miestnosti v športovom adresári. 4.3.7.4.9.4. Ak je hracia miestnosť schválená pre vyššiu súťažnú triedu (vyžrebovanie a športový kalendár je toho dôkazom), nie je potrebné aby tú istú hraciu miestnosť pre nižšiu súťažnú triedu príslušný riadiaci zväz opäť schvaľoval. 4.3.7.4.9.5. Ak oddiel - klub z akéhokoľvek dôvodu nemôže hrať vo svojej hracej miestnosti schválenej podľa čl.4.3.7.4.9.2 a 4.3.7.4.9.3., je povinný si zabezpečiť schválenie náhradnej miestnosti s dostatočným časovým predstihom tak, aby o tejto zmene mohol informovať súpera a hlavného rozhodcu ak je na stretnutie delegovaný. 4.3.7.4.9.6. Proti schváleným hracím miestnostiam nemožno podávať protesty pokiaľ ide o rozmery a pevné prekážky. 4.3.7.5. ŽREBOVANIE SÚŤAŽÍ 4.3.7.5.1. Žrebovanie súťaží sa riadi čl. 4.1.6. Žrebovaním sa určia poradové čísla pre jednotlivé družstvá v hracích plánoch. Družstvá sa môžu zlučovať do dvojíc aj trojíc. Poradie jednotlivých stretnutí je dané súťažnými (tzv. Bergerovými) tabuľkami (viď Vzory a pomôcky). Odporúčanie : Kvôli hracím možnostiam jednotlivých oddielov - klubov sa doporučuje KSTZ brať do úvahy vyžrebovanie celoštátných súťaží a OSTZ, vyžrebovanie krajských a celoštátnych súťaží, aby sa podľa možnosti predišlo prípadom, keď v hracej miestnosti oddielu - klubu je potrebné v jednom termíne odohrať viac stretnutí ako je prakticky možné. 4.3.7.5.2. Vzájomné stretnutia (aj odvetné) dvoch alebo viacerých družstiev toho istého oddielu - klubu, ktoré sú zaradené do jedného oddelenia súťažnej triedy sa povinne musia odohrať najneskôr do dňa začatia prvého kola súťaže. 4.3.7.5.3. Po obdržaní vyžrebovania je každý oddiel - klub (hlavne ktorý má družstvá v nerovnakých súťažných triedach a kategóriach) povinný sa presvedčiť,či v niektorom hracom termíne nedôjde v jeho hracej miestnosti ku kolízii stretnutí. Ak sa taký prípad zistí,je oddiel - klub povinný upozorniť na to príslušný riadiaci zväz (v zmysle ustanovení čl.4.3.7.5.4) a navrhnúť iný vhodný termín ale len v rámci toho víkendu, na ktorý bolo kolidujúce stretnutie pôvodne vyžrebované. Riadiaci zväz určí nový termín stretnutia a oboznámi s ním oboch súperov. 4.3.7.5.4. Ak domáci oddiel - klub zistí skutočnosť v zmysle ustanovení čl. 4.3.7.5.3. až v priebehu súťaže, pokúsi sa navrhnúť súperovi predohratie príslušného stretnutia (viď 30 čl.4.3.3.5.7.). Ak súperovi nevyhovuje žiadny z navrhovaných termínov, domáce družstvo oboznámi s touto skutočnosťou príslušný riadiaci zväz najneskôr 14 dní pred stanoveným termínom stretnutia a tento určí nový termín stretnutia. 4.3.7.5.5. Pri kolízii termínov stretnutí družstiev vyžrebovaných do jednej hracej miestnosti v zmysle odporúčania 4.3.7.5.1. platí : a) prednosť odohrať stretnutie má vyššia súťažná trieda, b) pri stretnutiach tej istej súťažnej triedy má prednosť mladšia veková kategória. Stretnutia, ktoré z týchto dôvodov nie je možné začať v stanovenom termíne, je potrebné začať okamžite po uvoľnení hracích priestorov. 4.3.7.5.6. Odložiť stretnutie na neskorší termín nie je dovolené. Výnimku na základe písomnej žiadosti (kópiu zaslať súperovi) najneskôr 3 dni pred úradným stanoveným začiatkom môže povoliť príslušný riadiaci zväz len v týchto prípadoch : a) vyhlásenie karantény okresným hygienikom pre oblasť, v ktorej sa nachádza hracia miestnosť oddielu - klubu, b) plnenie reprezentačných povinností z poverenia SSTZ aspoň jedného hráča (resp. nominovaného reprezentačného trénera, ktorý je aktívnym hráčom slovenského klubu v čase stretnutia a tento je na súpiske družstva v jeho základe. c) v prípade zásadnej rekonštrukcie hracej miestnosti a zodpovedajúcu náhradu nie je možné zabezpečiť, d) iné mimoriadne okolnosti. 4.3.7.5.7. Predohrať stretnutie na základe dohody súperov je možné. Dohoda o predohratí stretnutia sa musí písomne oznámiť príslušnému riadiacemu zväzu a taktiež delegovaným rozhodcom. 4.3.7.5.8. Ak domáci oddiel - klub bez oznámenia podľa vyššie uvedených ustanovení dopustí, že vzhľadon na malý počet stolov sa nemôžu odohrať všetky stretnutia podľa vyžrebovania, môže byť disciplinárne potrestaný. 4.3.7.5.9. Vyžrebovanie súťaží musí byť postupne vykonané nasledovne : a) celoštátne súťaže do 15.8. bežného roku b) regionálne, resp. krajské súťaže do 10.9. bežného roku c) oblastné, resp. okresné súťaže s dostatočným predstihom tak, aby zohľadnili vyžrebovanie celoštátnych aj regionálnych, resp. krajských súťaží. 4.3.7.6. HRACÍ TERMÍN Hrací termín je určený hracím dňom a hodinou začiatku stretnutia. 4.3.7.6.1. Hracím dňom je sobota a nedeľa Poznámka : Z hľadiska menších vzdialenosti a súčasne vhodnejších dopravných spojení najmä v krajských a okresných súťažiach môže príslušný riadiaci zväz rozhodnúť aj o inom hracom dni. 4.3.7.6.2. Pre jednotlivé súťažné triedy a kategórie je vhodné voliť hracie dni tak,aby v jednom hracom termíne hrali napr. družstvá mužov aj žien. Tie kategórie, ktoré sú vekovo blízke (napr.st. žiaci a dorast) aby nehrali v jednom hracom dni. 4.3.7.6.3. Hrací termín pre jednotlivé kategórie v jednotlivých súťažných triedach je určený rozpisom súťaže, prípadne vyžrebovaním súťaže. 31 4.3.7.6.4. Hrací termín volí riadiaci zväz tak, aby hosťujúce družstvá (najmä ak sa hrá v dvojiciach alebo trojiciach) mali dostatok času na presun, na nevyhnutne potrebnú relaxáciu, príjem stravy a pod. 4.3.7.6.5. Ak je potrebné z nevyhnutných dôvodov (jasná kolízia začiatkov stretnutí) vo vyžrebovaní pre niektoré stretnutia upraviť (zmeniť) hrací termín oproti rozpisu súťaže, musí to riadiaci zväz vo vyžrebovaní jasne vyznačiť. 4.3.7.6.6. Ak je v rozpise uvedený iný hrací termín ako vo vyžrebovaní tejto súťaže, pre družstvá sú záväzné hracie termíny uvedené vo vyžrebovaní. 4.3.7.7. MAJSTROVSKÉ STRETNUTIE 4.3.7.7.1. Hlavný rozhodca žrebuje 15 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia za účasti vedúcich družstiev právo voľby poradia zápasov v stretnutí. 4.3.7.7.2. Vedúci družstiev predložia 10 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia hlavnému rozhodcovi : a) úplnú zostavu družstva b) súpisku družstva c) registračné preukazy hráčov, ktorí v stretnutí nastúpia. 4.3.7.7.3. Ak hráč nepredloží registračný preukaz hlavnému rozhodcovi, nemôže nastúpiť v stretnutí. 4.3.7.7.4. Ak družstvo nepredloží platnú súpisku, hlavný rozhodca nepovolí nastúpiť družstvu na stretnutie a napíše o tom záznam do zápisu o stretnutí a celé stretnutie bude kontumované v prospech súpera. 4.3.7.7.4.1. Vo výnimočných prípadoch ( živelná pohroma, požiar, krádež...) , ktoré nastali v takom krátkom čase pred uvedeným stretnutím, že poškodený hráč, resp. družstvo už nemali dostatok času na vybavenie náhradných dokladov ( registračný preukaz, súpiska družstva ), môže hlavný rozhodca upustiť od dodržania článkov 4.3.7.7.4. a 4.3.7.7.5. a urobí o tom záznam do zápisu o stretnutí. Riadiaci zväz následne rozhodne o tom či uzná výsledok stretnutia alebo bude výsledok kontumovaný v prospech súpera. 4.3.7.7.4.2. Vedúci družstva môže predložiť aj fotokópiu registračných preukazov , pokiaľ je táto fotokópia potvrdená originálnym podpisom a pečiatkou riadiaceho zväzu, ktorý je oprávnený vydávať registračné preukazy alebo potvrdzovať súpisky družstiev pre príslušnú súťaž, resp. overená notárom . Vydanie tejto overenej fotokópie môže byť spoplatnené, ak o tom rozhodne VV SSTZ a zverejní to v príslušnej smernici. Platnosť overenej fotokópie registračného preukazu je limitovaná len na súťažný ročník, v ktorom bola vydaná. 4.3.7.7.5. SÚPISKA DRUŽSTVA 4.3.7.7.5.1 Súpiska družstva je zozonam hráčov oprávnených štartovať za príslušné družstvo. Hráči sú zoradení od poradového čísla 1 v takom poradí, ktoré zodpovedá ich umiestneniu na rebríčku zodpovedajúcemu danej súťaži s výnimkou bodu 4.3.7.7.5.20. Ich počet nie je ohraničený. 32 4.3.7.7.5.2. Pre republikové súťaže je poradie hráčov na súpiske záväzné podľa umiestnenia na rebríčku SR. 4.3.7.7.5.3. Pre regionálne, resp. krajské súťaže je poradie hráčov na súpiske záväzné podľa umiestnenia na regionálnom, resp. krajskom rebríčku. 4.3.7.7.5.4. Pre oblastné, resp. okresné súťaže je poradie hráčov na súpiske záväzné podľa umiestnenia na oblastnom, resp. okresnom rebríčku. 4.3.7.7.5.5. U každého hráča na súpiske sa uvedie jeho : a) poradové číslo, b) meno a priezvisko, c) dátum narodenia d) umiestnenie na rebríčku zodpovedajúcom danej súťažnej triede a kategórii. Ďalej je potrebné na súpiske uviesť: - presný názov oddielu - klubu, - kategóriu (muži, ženy, dorast...atď.), - súťažný ročník súťažnú triedu, - potvrdenie oddielu-klubu a riadiaceho zväzu (vrátane dátumu potvrdenia) - meno a adresu organizačného pracovníka družstva, - meno a adresu trénera družstva. Poznámka : Vynechaním niektorého z uvedených bodov je súpiska neplatná !!! 4.3.7.7.5.6. Hráči, ktorí nie sú zaradení na príslušnom rebríčku pre danú súťaž a kategóriu, budú zaradení na súpiske až za hráčmi, ktorí sú na rebríčku, pričom rubrika pre vyznačenie umiestnenia na súpiske zostane nevyplnená. 4.3.7.7.5.7. Všetkým na príslušných rebríčkoch nezaradeným hráčom, ale uvedeným na súpiskách družstiev zodpovedajúcich súťaží,je klasifikačná komisia príslušného zväzu povinná udeliť neklasifikované zaradenie na príslušný rebríček. Použije pritom dostupné materiály a toto neklasifikované zaradenie zaznačí do súpisky a zverejní ako doplnok k platnému rebríčku. Tak sa postupuje kedykoľvek v súťažnom ročníku, keď družstvo oprávnene zaradí takého hráča na súpisku. 4.3.7.7.5.8. Ak po udelení neklasifikovaného poradia vznikne hráčovi potreba zmeniť poradové čísla prvých hráčov na súpiske, tvoriacich základ družstva, bude takáto súpiska ihneď vrátená oddielu - klubu na prepracovanie poradia hráčov. K takejto situácii môže dôjsť napríklad ak družstvo získa kvalitného zahraničného hráča. 4.3.7.7.5.9. Ak oddiel - klub vie dostatočne zavčasu o tom, že zaradí na súpisku družstva hráča nezaradeného na príslušnom rebríčku, vyžiada si od klasifikačnej komisie príslušného riadiaceho zväzu ešte pred vydaním súpisky neklasifikované poradie tohto hráča. 4.3.7.7.5.10. Každý hráč môže byť zaradený najviac na troch súpiskách družstiev oddielu – klubu ( dospelých) , za ktorý hrá. 4.3.7.7.5.11. Ak sa zistí v priebehu súťaží, že hráč bol zaradený na viac ako troch súpiskách dospelých, tak platí : a) hráč sa vyškrtne z tej súpisky (z tých súpisiek), ktoré boli potvrdené z hľadiska času najneskoršie, b) všetky jeho zápasy odohrané za družstvo, z ktorého súpisky sa vyškrtne, sú posudzované ako neoprávnený štart hráča a budú kontumované v prospech súpera. V zmysle tohoto sa patrične upravia aj výsledky tohoto družstva, c) taký oddiel - klub bude disciplinárne potrestaný. 33 4.3.7.7.5.12. Hráči uvedení na súpiske družstva v jeho základe (t.j. pre družstvo mužov prví štyria,pre družstvo žiačok prvé dve, pre ostatné kategórie prví traja) nemôžu byť zaradení v tej istej kategórii na ďalšiu súpisku družstva oddielu - klubu, štartujúceho v nižšej súťažnej triede. 4.3.7.7.5.13. Ak štartujú dve alebo viac družstiev oddielu - klubu tej istej kategórie v jednej súťažnej triede platia pre tvorbu súpisiek nasledovné ďalšie ustanovenia : a) súpisky družstiev sú úplne rôzne, t.j. žiadny hráč nemôže byť na dvoch súpiskách, b) súčet umiestnení hráčov základu družstva podľa príslušného rebríčka musí byť menší u "A" družstva ako u "B" družstva resp. u "B" družstva menší ako u "C" družstva,...atď. c) v priebehu súťažného ročníka nie sú prípustné akékoľvek presuny hráčov medzi týmito družstvami. Ani jeden hráč z pôvodných základov takýchto družstiev, pokiaľ je na ktoromkoľvek mieste súpisky ktoréhokoľvek z týchto družstiev nesmie byť uvedený na žiadnej inej súpiske v nižšej súťažnej triede. Napr. ide o prvých 8 hráčov príslušného rebríčka v prípade 2 družstiev, 12 hráčov príslušného rebríčka v prípade 3 družstiev, atď. 4.3.7.7.5.14. Hráči zaradení na súpiske družstva presahujúci počet základu družstva môžu byť zaradení na súpiske družstva tej istej kategórie štartujúceho v nižšej súťažnej triede. 4.3.7.7.5.15. Oddiel - klub môže zaradiť hráča do nižšieho družstva, než do ktorého základu by patril podľa svojho postavenia na rebríčku s podmienkou, že potom vôbec nesmie byť na súpiske žiadneho vyššieho družstva. 4.3.7.7.5.16. Pre republikové súťaže sa súpiska družstva vypisuje štvormo. Takto riadne vyhotovená sa zašle na SSTZ, ktorý preverí oprávnenosť zaradenia hráčov, prípadne doplní neklasifikované zaradenie hráčov a potvrdí ju. Jednu kópiu zašle na príslušný krajský zväz, jednu na príslušný okresný zväz a jednu vráti oddielu - klubu. Originál si ponechá. 4.3.7.7.5.17. Pre krajské súťaže sa súpiska družstva vypisuje trojmo. Takto riadne vyhotovená sa zašle na príslušný regionálny zväz, ktorý preverí oprávnenosť zaradenia hráčov, prípadne doplní neklasifikované zaradenie hráčov a potvrdí ju. Jednu kópiu zašle na príslušný okresný zväz a jednu vráti oddielu - klubu. Originál si ponechá. 4.3.7.7.5.18. Pre okresné súťaže sa súpiska družstva vypisuje dvojmo. Takto riadne vyhotovená sa zašle na príslušný okresný zväz, ktorý preverí oprávnenosť zaradenia hráčov a potvrdí ju. Originál si ponechá a kópiu vráti oddielu - klubu. 4.3.7.7.5.19. Ak oddiel - klub v priebehu súťaže získa hráča, ktorý oprávnene môže štartovať za jeho družstvá, je povinný ho zaradiť na také miesto súpisky, ktoré zodpovedá jeho postaveniu na rebríčkoch. Ak hráč nie je zaradený na príslušnom rebríčku, oddiel - klub je povinný ešte pred zaradením na súpisku vyžiadať si od klasifikačnej komisie príslušného riadiaceho zväzu jeho neklasifikované zaradenie. Ak sa takýto hráč dostane do základu niektorého družstva, oddiel - klub má právo požiadať o zmenu súpisiek družstiev v nižších súťažiach. Napr.: Nový hráč bude zaradený na 2.miesto súpisky "A" -družstva, potom dovtedy 4.hráč tejto súpisky sa dostane na 5.miesto a teda už môže štartovať aj za "B" - družstvo. Príklad je uvedený pre súťaž štvorčlenných družstiev. 4.3.7.7.5.20. Ak oddiel - klub získa hráča, s inou ako slovenskou štátnou príslušnosťou, ktorý oprávnene môže štartovať za jeho družstvá, môže byť zaradený do základu ktoréhokoľvek družstva len v tom prípade, ak to zodpovedá jeho zaradeniu rebríčkovou komisiou, pričom 34 ako podklad pre takéto zaradenie musí byť buď rebríčkové postavenie v ITTF rebríčku, alebo iné relevantné podklady potvrdené národným zväzom, ktoré preukazujú jeho hráčsku históriu. K zaradeniu do základu družstva môže dôjsť až po odohratí aspoň jedného zápasu v súťaži družstiev. Dovtedy môže byť takýto hráč na súpiske len mimo základu družstva. 4.3.7.7.5.21. Na súpisku potvrdenú riadiacim zväzom nemôže dopĺňať nového hráča ani oddiel - klub ani riadiaci zväz. Pri zmene súpisky sa táto vždy vystavuje nová a postupuje sa podľa bodov 4.3.7.7.5.16.-18. 4.3.7.7.5.22. Ak v priebehu súťaže odíde z oddielu - klubu hráč (prestúpi, zruší registráciu, štartuje v zahraničí) oddiel - klub je povinný okamžite upraviť tie súpisky, na ktorých bol zaradený. Toto ustanovenie platí odo dňa odchodu hráča. Ak napriek tomu oddiel - klub súpisky neupraví platí, že hráči tých družstiev oddielu - klubu, ktorí by takto mali prejsť do základu družstva pre vyššiu súťaž, automaticky strácajú právo štartu v nižšej súťaži. Ak sa aj dodatočne zistí štart takého hráča za družstvo v nižšej súťaži, všetky jeho zápasy budú kontumované v prospech súperov. Napr.: Odíde 3.hráč základu "A" družstva mužov, tým sa posúva 5.hráč tohto družstva na 4.miesto,teda do základu, a stráca právo štartu za "B" družstvo. 4.3.7.7.5.23. Pre majstrovské kvalifikačné stretnutia družstiev toho istého oddielu - klubu, z ktorých jedno hralo vyššiu súťaž a druhé nižšiu súťaž platí, že obidve družstvá predložia dopredu na schválenie nové súpisky podľa bodu 4.3.7.7.5.13. V tomto prípade však platí zásada, že základ družstva idúceho do kvalifikácie z vyššej súťaže ostáva nezmenený. 4.3.7.8. REGISTRAČNÝ PREUKAZ 4.3.7.8.1. Registračný preukaz je nevyhnutným dokladom hráča oprávňujúcim na štart v majstrovských súťažiach družstiev a jednotlivcov. 4.3.7.8.2. Hráč môže štartovať v súťažiach len na vlastný registračný preukaz riadne potvrdený SSTZ resp. na fotokópiu registračného preukazu vystavenú v zmysle čl. 4.3.7.7.4.2. 4.3.7.9. NÁSTUP DRUŽSTIEV 4.3.7.9.1. Stretnutie sa začína nástupom družstiev. Otvorí ho zástupca domáceho oddielu - klubu. Pri nástupe musia byť prítomní hráči oboch družstiev najmenej v tomto počte : - pri štvorčlenných družstvách najmenej traja, - pri troj a dvočlenných družstvách najmenej dvaja. 4.3.7.9.2. Na nástup sa musia družstvá dostaviť najneskôr do konca čakacej doby (t.j. 20.minút po úradne stanovenom začiatku stretnutia). Družstvo, ktoré sa nedostaví na nástup ani po uplynutí časového limitu čakacej doby prehráva celé stretnutie kontumačne s výnimkou prípadov uvedených v článku 4.3.7.9.3. 4.3.7.9.3. Ak sa hosťujúce družstvo nedostaví na stretnutie ani po uplynutí čakacej doby, je domáce družstvo (pri turnajovom spôsobe to nemusí byť domáce družstvo) aj delegovaný rozhodca povinný čakať dve hodiny od stanoveného začiatku stretnutia. Ak sa do dvoch hodín hosťujúce družstvo dostaví, platia zásady: 4.3.7.9.3.1. ak sa oneskorilo z vlastnej viny, stretnutie sa nehrá a družstvo prehrá kontumačne, 35 4.3.7.9.3.2. ak vedúci družstva napíše a podpíše do zápisu čestné prehlásenie, že oneskorenie nebolo z vlastnej viny a uvedie dôvod, hlavný rozhodca nariadi stretnutie odohrať, 4.3.7.9.3.3. dôvodom pre odohratie stretnutia po čakacej dobe môže byť len: a) nedodržanie rozpisu cestovného poriadku verejného dopravného prostriedku (autobus, vlak, lietadlo), b) zásah vyššej moci (napr. povinnosť poskytnutia prvej pomoci pri nehode iných počas cesty na stretnutie; náhla uzávierka cestnej alebo železničnej komunikácie prípadne letového koridoru, živelná pohroma a pod.). 4.3.7.9.3.4. Písomný doklad potvrdený kompetentným orgánom musí oddiel - klub zaslať riadiacemu zväzu najneskôr do troch dní po odohratí stretnutia. Ak nezašle doklad, resp.zašle nepatričný doklad, družstvo prehrá stretnutie kontumačne. 4.3.7.9.4. Ak sa k stretnutiu do konca čakacej doby nedostaví domáce družstvo, stretnutie prehrá kontumačne. 4.3.7.9.5. Ak sa hosťujúce družstvo nedostaví ani po dvoch hodinách od stanoveného začiatku stretnutia, hlavný rozhodca to uvedie do zápisu a stretnutie ukončí. Hosťujúce družstvo je v takom prípade povinné do troch dní zaslať riadiacemu zväzu písomné zdôvodnenie neúčasti na stretnutí. Ak toto nezašle prehrá kontumačne a bude disciplinárne potrestané. Pri zaslaní zdôvodnenia ŠTK preskúma dôvody neúčasti družstva a vydá rozhodnutie o výsledku stretnutia. 4.3.7.10. SPÔSOB HRY A HODNOTENIE VÝSLEDKOV 4.3.7.10.1. Jednotlivé zápasy vo všetkých stretnutiach družstiev sa hrajú na tri víťazné sety z piatich. 4.3.7.10.2. Výsledky jednotlivých zápasov aj stretnutí sa hodnotia podľa článku 4.1.4.2. - 4.1.4.6. 4.3.7.10.3. Kontumačnou prehrou sa družstvo okrem už uvedených prípadov trestá : a) ak bolo stretnutie predčasne ukončené jeho vinou, b) ak nastúpi za družstvo hráč na cudzí registračný preukaz alebo v čase nepodmienečne zastavenej činnosti, c) ak sa družstvo dostaví na stretnutie s menším počtom hráčov ako je uvedené v čl. 4.3.7.9.1., d) ak opätovne hrubo poruší povinnosti usporiadateľa. 4.3.7.11. ODHLÁSENIE DRUŽSTVA ZO SÚŤAŽE 4.3.7.11.1. Oddiel - klub, ktorý odhlási družstvo po rozohraní súťaže, bude disciplinárne potrestaný. 4.3.7.11.2. Jeho výsledky dosiahnuté do odhlásenia sa hodnotia podľa čl.4.1.4.6.2. 4.3.7.11.3. Oddiel - klub, družstvo ktorého sa nedostaví na majstrovské stretnutie z vlastnej viny bude v prvých dvoch prípadoch potrestané disciplinárne a kontumačnou prehrou. Pri treťom opakovaní bude družstvo zo súťaže vylúčené, pričom jeho výsledky sa posudzujú podľa čl.4.1.4.6.2. a bez ohľadu na konečné postavenie v tabuľke bude toto určené ako prvé zostupujúce zo súťaže. Ak sa hrá turnajovým spôsobom, neúčasť na jednom turnaji sa 36 považuje ako jedna kontumačná prehra (aj tri), pri každej nasledujúcej čo len jednej, bude družstvo zo súťaže vylúčené. 4.3.7.12. POVINNOSTI USPORIADATEĽA 4.3.7.12.1. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť podmienky pre riadny priebeh stretnutia a to najmä : a) zabezpečiť riadnu prípravu hracej miestnosti v zmysle ustanovení čl.4.3.7.4.9 Súťažného poriadku vrátanie vybavenia (stoly, sieťky, osvetlenie, zatemnenie), b) umožniť hosťujúcemu družstvu prístup do šatne najneskôr 45 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia a tréning 30 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia aspoň na jednom stole, c) zabezpečiť usporiadateľskú službu, d) zabezpečiť zdravotnú službu, e) zabezpečiť hlavnému rozhodcovi a hosťujúcemu družstvu, ak o to požiadajú najmenej 10 dní pred stretnutím, ubytovanie pre max. počet 8 osôb na jedno družstvo, f) zabezpečiť rozhodcov a asistentov rozhodcov, pričom to nesmú byť hráči, ktorí hrajú v stretnutí, g) uhradiť náklady a odmeny delegovanému rozhodcovi v zmysle smerníc, h) zaslať originál zápisu v prvý pracovný deň po stretnutí riadiacemu zväzu, i) pre nadnárodné a republikové súťaže navyše : - zabezpečiť občerstvenie hosťujúcemu družstvu počas stretnutia, - ku každému stolu zabezpečiť počítadlo stavu zápasu j) ak sa delegovaný hlavný rozhodca nedostaví, zabezpečiť náhradného hlavného rozhodcu. 4.3.7.12.2. Preukázateľné zanedbanie povinnosti usporiadateľa sa trestá disciplinárne. 4.3.7.13. PRÁVA A POVINNOSTI VEDÚCEHO DRUŽSTVA 4.3.7.13.1. Len vedúci družstva je oprávnený rokovať v mene družstva v majstrovských stretnutiach. 4.3.7.13.2. Vedúci družstva musí mať viac ako 18 rokov. 4.3.7.13.3. Vedúcim družstva by nemal byť hráč, ktorý v stretnutí hrá. Ak však družstvo nemá vedúceho - nehráča, môže ním byť aj hráč za nasledovných podmienok : a) vedúci nahlási pred začatím stretnutia hlavnému rozhodcovi z hráčov družstva v poradí troch, ktorí majú právo rokovať za družstvo, b) z nich má právo rokovať za družstvo podľa uvedeného poradia len ten, ktorý práve nehrá zápas, c) ak družstvo takého hráča nemá (ak napríklad hráči nad 18 rokov hrajú a ostatní nemajú 18 rokov), v takom momente je družstvo bez vedúceho. 4.3.7.13.4. Ak by sa na stretnutie dostavilo družstvo bez vedúceho (napríklad družstvo dorastencov a žiadny hráč nemá 18 rokov), nevyhnutné náležitosti spojené s odohratím stretnutia (predloženie dokladov, nahlásenie zostavy, podpísanie zápisu a pod.) vybaví jeden z hráčov, pričom hlavný rozhodca uvedie túto skutočnosť do zápisu. Takéto družstvo nastupuje na stretnutie bez vedúceho a nikto z hráčov nie je oprávnený jednať za družstvo. 4.3.7.13.5. Ak oddiel - klub nezabezpečí družstvu, v ktorom ani jeden hráč nemá 18 rokov, vedúceho bude disciplinárne potrestaný. 4.3.7.14. HLAVNÝ ROZHODCA 4.3.7.14.1. Majstrovské stretnutia družstiev môžu riadiť len kvalifikovaní rozhodcovia. Hlavný rozhodca musí mať rozhodcovskú licenciu najmenej: A - pre stretnutia Superligy a 37 Extraligy dospelých B - pre stretnutia 1. a 2.ligy dospelých a 1.ligy dorastu C - pre ostatné súťaže v krajoch a okresoch. 4.3.7.14.2. Pre celorepublikové súťaže deleguje rozhodcov rozhodcovská komisia SSTZ. 4.3.7.14.3. Pre krajské a okresné súťaže môže riadiaci zväz rozhodnúť, že nebude rozhodcov delegovať. V takýchto prípadoch je povinný usporiadateľský oddiel - klub zabezpečiť hlavného rozhodcu s potrebnou kvalifikáciou. 4.3.7.14.4. Delegovaný hlavný rozhodca (aj v prípade čl.4.3.7.14.3.) je povinný : a) dostaviť sa najmenej 20 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia do hracej miestnosti, aby splnil svoje povinnosti pred začiatkom stretnutia, b) skontrolovať stav hracej miestnosti a jej vybavenie, c) vykonať vyžrebovanie stretnutia, d) prevziať od vedúcich družstiev zostavy, súpisky a registračné preukazy hráčov, skontrolovať a ponechať si ich až do skončenia stretnutia, e) na požiadanie požičať vedúcemu družstva doklady hráčov súpera a rozhodnúť o prípadných protestoch, f) vyplniť zápis o stretnutí, g) riadiť nástup družstiev pri otvorení stretnutia h) inštruovať rozhodcov a určovať ich k jednotlivým stolom, i) riadiť priebeh celého stretnutia v súlade so SP, pravidlami stolného tenisu a rozpisom súťaže, j) rozhodovať s konečnou platnosťou o všetkých sporných prípadoch, k) viesť zápis o stretnutí s presnými výsledkami všetkých jednotlivých zápasov, riadne ho vyplniť, uviesť všetky podstatné okolnosti a dať ho podpísať vedúcim družstiev. l) potvrdiť prevzaté odmeny za vedenie stretnutia na doklade, predloženom usporiadateľom. 4.3.7.14.5. Ak sa delegovaný rozhodca nedostaví do konca čakacej doby t.j 20 minút (obe družstvá sú povinné čakať na hlavného rozhodcu), domáci oddiel - klub zabezpečí hlavného rozhodcu v zmysle článku 4.3.7.12.1. písmeno j). Ak domáci oddiel - klub nebude mať k dispozícii hlavného rozhodcu bude disciplinárne potrestaný. 4.3.7.14.6. Ak podľa čl.4.3.7.14.5. domáci oddiel - klub nemá vhodného hlavného rozhodcu, môže túto funkciu prevziať hosťujúce družstvo ak má k dispozícii takúto osobu. 4.3.7.14.7. Ak žiadne z prítomných družstiev nemá kvalifikovaného rozhodcu, stretnutie riadia spoločne vedúci oboch družstiev. 4.3.7.14.8. Ak sa v priebehu stretnutia dostaví hlavný rozhodca, ktorý bol na stretnutie delegovaný, okamžite preberie vedenie stretnutia. Je viazaný všetkými dovtedy vykonanými rozhodnutiami svojho predchodcu v odohraných aj rozohraných zápasoch. 4.3.7.14.9. Ak sa delegovaný rozhodca nemôže dostaviť na stretnutie, je povinný najkratším možným spôsobom sa spojiť s určeným náhradníkom, prípadne ak nie je určený, ihneď túto skutočnosť oznámiť riadiacemu zväzu. 4.3.7.14.10. Delegovaný rozhodca, ktorý sa bez ospravedlnenia nedostaví na stretnutie bude potrestaný podľa čl.5.4.2. DP. 4.3.7.14.11. Nie je prípustné, aby hlavným rozhodcom bol hráč, ktorý v stretnutí hrá. 4.3.7.15. ÚHRADA NÁKLADOV 4.3.7.15.1. Majstrovských súťaží sa družstvá zúčastňujú na vlastné náklady. 38 4.3.7.15.2. V prípade dostatku finančných prostriedkov môže SSTZ prispieť určitou čiastkou jednotlivým družstvám na úhradu nákladov. 4.3.7.16. ŠTART ŽENY ZA DRUŽSTVO MUŽOV 4.3.7.16.1. Za družstvo mužov môže nastúpiť v danom stretnutí aj žena, resp. dorastenka ( maximálne jedna ). V Extralige mužov môže nastúpiť iba žena, ktorá je zaradená do 5. miesta v aktuálnom slovenskom rebríčku žien. 4.3.7.16.2. Na súpiske družstva mužov môže byť uvedených aj viacej žien, ale všetky musia byť zaradené až za posledným mužom na súpiske a v poradí podľa ich výkonnosti. 4.3.7.16.3. Žena , resp. dorastenka môže nastúpiť za družstvo mužov len vo vlastnom oddiele- klube, pričom jej výsledky sa nebudú započítavať do rebríčka. 4.3.7.16.4. O štarte žien v súťažiach riadených KSTZ alebo OSTZ rozhoduje príslušný riadiaci zväz. 4.3.8. NEMAJSTROVSKÉ STRETNUTIA DRUŽSTIEV 4.3.8.1. Okrem majstrovských súťaží družstiev môžu byť usporiadané aj tieto súťaže družstiev : a) verejné turnaje, b) priateľské stretnutia, c) súťaže rôznych iných organizácií. 4.3.8.2. Všetky uvedené súťaže sa riadia rozpisom usporiadateľa pre tieto súťaže, alebo rozpisom riadiaceho orgánu takýchto podujatí. 4.3.8.3. Ak sa nemajstrovské súťaže družstiev dostanú do kalendárneho plánu športových akcií riadiaceho zväzu, usporiadateľ súťaže ich musí mať schválené dopredu týmto riadiacim zväzom a jeho ustanovenia sú pre súťaž záväzné.