Registračný poriadok

2.1. Z Á K L A D N É     U S T A N O V E N I A
 
2.1.1.

Športovec, ktorý sa chce zúčastniť súťaží v stolnom tenise, musí  byť registrovaný podľa tohto registračného poriadku. Registrácia je podmienkou účasti vo všetkých majstrovských súťažiach organizovaných Slovenským stolnotenisovým zväzom (ďalej len SSTZ) na rôznych  úrovniach, resp. inými organizáciami dobrovoľne združenými 
v SSTZ.

2.1.2.

Registráciu hráčov na Slovensku vykonáva výlučne sekretariát  SSTZ.

2.1.3.

Hráč stolného tenisu môže byť registrovaný len za jeden oddiel  - klub a vlastniť len jeden registračný  preukaz.

2.1.4.

Registrácia hráča s cudzou štátnou príslušnosťou je v SR možná  po splnení týchto podmienok:
a) predložením stanoviska jeho materskej asociácie k štartu v zahraničí. V prípade, že ho hráč nepredloží, vyžiada si ho SSTZ . V prípade dvojitej registrácie  resp. štartu hráča, tento priestupok bude riešiť disciplinárna komisia.

b) predložením dokladu o zaplatení registračného poplatku vo  výške prislúchajúcej zaradeniu hráča na súpisku družstva pre  najvyššiu súťaž ktorú môže hrať
(viď čl. 2.9.4.).

c) Hráči s inou, ako slovenskou štátnou príslušnosťou sa môžu registrovať len v prestupových termínoch


2.1.5.

Registrácia sa vzťahuje na všetky vekové kategórie.


2.2. P R I H L Á Š K A   N A    R E G I S T R Á C I U


2.2.1.
K registrácii v SSTZ sa hráč prihlasuje prostredníctvom svojho  oddielu - klubu na predpísanom tlačive "Prihláška na registráciu".
Namiesto evidenčného čísla registrácie sa vyplní dátum narodenia. Žiadatelia o registráciu s cudzou štátnou príslušnosťou musia uviesť aj svoju štátnu príslušnosť.

2.2.2.

Riadne vyplnenú prihlášku potvrdí hráč svojim podpisom a  u žiadateľov mladších ako 18 rokov aj zákonný zástupca žiadateľa.

2.2.3.

Správnosť údajov overí organizačný pracovník oddielu - klubu, v ktorom hráč žiada o registráciu podľa občianskeho preukazu, príp. rodného listu. Overenie potvrdí pečiatkou a podpisom predseda  oddielu - klubu na predpísanom tlačive "Prihláška na registráciu".


2.3. R E G I S T R A Č N Ý     P R E U K A Z

2.3.1.

Registračný preukaz je povinným športovo - technickým dokladom pre účasť
v súťažiach  st. tenisu

2.3.2.

Registračný preukaz musí byť vyplnený na predpísanom tlačive písacím strojom, alebo paličkovým písmom, a opatrený riadne prilepenou fotografiou o rozmeroch
3,5 x 4,5 cm, zodpovedajúcou súčasnému  výzoru hráča - hráčky.

2.3.3.

Cudzí štátny príslušník uvedie v registračnom preukaze do  kolónky " rodné číslo "
v prvej časti svoj dátum narodenia a za lomenou čiarou svoju štátnu príslušnosť

2.3.4.

Registračný preukaz stráca platnosť:
a) pri zrušení registrácie;
b) po uplynutí doby platnosti;
   hráč naďalej zostáva členom pôvodného klubu, v ktorom môže požiadať o obnovu  
   registrácie kedykoľvek . V prípade neobnovenia registrácie sa môže hráč 
   zaregistrovať v inom klube po jednom roku po uplynutí doby platnosti 
   podľa bodu 2.6.2.
c) pri schválení žiadosti o prestup;
d) pri zmene priezviska;

 
2.4. V Y K O N A N I E    R E G I S T R Á C I E


2.4.1.
Riadne vyplnené tlačivá " Prihláška k registrácii " a "Registračný preukaz športovca v stolnom tenise" spolu s dokladom o  zaplatení poplatku za registráciu hráča zašle  oddiel-klub doporučenou poštou na sekretariát SSTZ.

2.4.2.

Pokiaľ budú doklady správne vyplnené, sekretariát SSTZ zaregistruje hráča,
na registračnom preukaze opečiatkuje fotografiu, vyznačí dobu platnosti a do 10 dní
odo dňa doručenia odošle registračný  preukaz späť.
 
2.5. D O B A    P L A T N O S T I     R E G I S T R Á C I E  A   J E J    O B N O V E N I E


2.5.1.
Registračný preukaz platí po dobu piatich súťažných ročníkov  po sebe nasledujúcich do 30.6. bežného roku. Doba platnosti je v registračnom preukaze vyznačená.

2.5.2.

Po uplynutí doby platnosti registračného preukazu hráč naďalej zostáva členom pôvodného klubu a môže  prostredníctvom svojho oddielu - klubu opäť požiadať
o vyhotovenie  predpísaných dokladov a postupovať opäť podľa čl.2.2.1 až 2.4.2.

2.5.3.

Pri strate registračného preukazu sa postupuje v zmysle bodu 2.7.1.

2.5.4.   
  
Hráčovi s cudzou štátnou príslušnosťou sa vystaví registračný  preukaz
s platnosťou len na dobu jedného súťažného ročníka za poplatok 15 EUR.

2.6. Z R U Š E N I E     R E G I S T R Á C I E


2.6.1.
SSTZ zruší hráčovi registráciu:
a) na vlastnú žiadosť hráča;
b) na žiadosť oddielu - klubu, v ktorom je hráč registrovaný, pričom oddiel - klub musí o svojom rozhodnutí hráča riadne  informovať;
c) Pri hrubom porušení ustanovení" Súboru predpisov ",alebo na  základe rozhodnutia v zmysle disciplinárneho poriadku;
d) Pri zániku oddielu - klubu

2.6.2.

Hráč, ktorému bola zrušené registrácia na vlastnú žiadosť, môže  byť znovu zaregistrovaný za iný oddiel - klub najskôr za  jeden rok. Počas tejto doby hráč nemôže hrať v žiadnom inom oddiele-klube doma ani v zahraničí. Doba sa zaratúva odo dňa, kedy bola skončená , alebo kedy skončila platnosť, keď bola hráčovi zrušená registrácia.

2.6.3.

Hráč, ktorému bola zrušená registrácia z iniciatívy oddielu -  klubu, môže byť znovu zaregistrovaný za iný oddiel - klub najskôr v  najbližšom prestupovom termíne.

2.6.4.

V prípadoch podľa článkov 2.6.1.a); 2.6.1.b); 2.6.2. a 2.6.3.
môže byť hráč zaregistrovaný kedykoľvek znova za oddiel - klub, v ktorom bol registrovaný pred zrušením registrácie.

2.6.5.

Ak bola hráčovi zrušená registrácia ako disciplinárny trest, tak takýto hráč môže požiadať o novú registráciu až po vypršaní  trestu, uhradení všetkých pokút
a poplatkov, ktoré mal zaplatiť.

2.6.6.

Hráč, ktorý zrušil svoju registráciu  na vlastnú žiadosť a napriek tomu v priebehu najbližšieho súťažného ročníka rozohral súťaž v zahraničí musí pri opätovnej obnove registrácie na Slovensku zaplatiť registračný poplatok,  poplatok za štart v zahraničí ( prestupový poriadok čl. 3.10.1) a prípadnú pokutu v zmysle disciplinárneho poriadku.

2.6.7
 
Hráč nemôže zrušiť registráciu na vlastnú žiadosť bez súhlasu klubu v prípade, že v termíne zrušenia má hráč s klubom platnú profesionálnu zmluvu.


2.7. N O V Á    R E G I S T R Á C I A


2.7.1.
Pri opätovnej registrácii z akéhokoľvek dôvodu sa postupuje  vždy tak ako pri prvej.

2.7.2.

Pri zrušení registrácie môže byť hráč zaregistrovaný okamžite  v týchto prípadoch:
a) pri schválení prestupu;
b) pri zmene priezviska;
c) pri zániku alebo zrušení oddielu - klubu v ktorom bol hráč  registrovaný;

POZNÁMKA: Pre bod b); platí, že hráč žiada o novú registráciu v tom  istom oddiele -   
                      klube.

2.7.3


2.8. R E G I S T R A Č N Ý    P O P L A T O K

2.8.1.
Hráč, resp.oddiel - klub so súhlasom hráča, uhradí registračný  poplatok  30 EUR pri každej žiadosti o registráciu vrátane žiadosti o registráciu po uplynutí doby platnosti  (5 rokov) registračného  preukazu, pričom sa bude prihliadať na body 2.8.6. a 2.8.7 .
Pri prestupe, zmene mena hráča (hráčky) sa doplatí len alikvótna časť poplatku, o ktorú sa nová registrácia predlžuje.

2.8.2.

Poplatok za vystavenie registrácie sa môže hradiť SSTZ poštovou poukážkou, ktorej posledný diel treba priložiť k žiadosti o  registráciu, bankovým prevodom, alebo osobným vkladom do pokladne SSTZ.

2.8.3.

Od uhradenia poplatku za registráciu sú oslobodení hráči mladší ako 18 rokov a starší ako 65 rokov a držitelia preukazov ZŤP.

2.8.4.

SSTZ  vráti  jednu tretinu vybraných prostriedkov z registrácie na jednotlivé kraje podľa počtu novoregistrovaných hráčov resp. pri  obnovení registračného preukazu z daného kraja. Uvedené preúčtovanie finančných prostriedkov sa uskutoční jedenkrát  ročne k 30.6

2.8.5.

V prípade zmeny názvu oddielu – klubu sa nevystavuje nový registračný preukaz , ale do platných registračných preukazov sa zaznamená nový názov oddielu –klubu na druhú stranu registračného preukazu. Poplatok za  zaznamenanie zmeny je 1 EUR za každý preukaz.

2.8.6. 

Pri registrácii hráča mladšieho ako 18 rokov, ktorého doba  registrácie presahuje cez 18 rokov jeho veku za zaplatí len alikvotná časť registračného poplatku zodpovedajúca platnosti registrácie nad 18 rokov

2.8.7. 

Pri registrácii hráča staršieho ako 60 rokov, ktorého doba  registrácie presahuje cez 65 rok jeho veku za zaplatí len alikvotná časť registračného poplatku zodpovedajúca platnosti registrácie pod 65 rokov.


2.9. R O Z H O D O V A N I E   V    R E G I S T R A Č N O M  R I A D E N Í


V prípadných sporoch o registráciách hráčov rozhoduje SSTZ  prostredníctvom svojich komisií.

2.10. E V I D E N C I A     R E G I S T R O V A N Ý C H    H R Á Č O V


Evidenciu registrovaných hráčov pôsobiacich v oddieloch -  kluboch na území SR vykonáva SSTZ prostredníctvom sekretariátu.