Prestupový poriadok

Prestupový poriadok stolného tenisu ustanovuje podmienky, za  ktorých sa uskutočňujú zmeny oddielovej - klubovej príslušnosti  registrovaných hráčov
v stolnom tenise. Jeho poslaní je vytvárať  podmienky pre plné uplatnenie hráčov stolného tenisu, pre ich  výkonnostný rast pri rešpektovaní oprávnených záujmov hráčov,  oddielov - klubov a zásad SSTZ.

3.1. Z Á K L A D N É     U S T A N O V E N I A

Každý hráč stolného tenisu ako aj zmluvní hráči (hráči, ktorí majú profesionálne zmluvy), ktorí sú riadne registrovaní v SSTZ, môže prestúpiť z jedného oddielu - klubu do druhého len za podmienok stanovených týmto prestupovým poriadkom.

3.2. P R E S T U P O V É    T E R M Í N Y

3.2.1.
Hráč môže hlásiť prestup v súťažnom ročníku v čase od 15.6.  daného roku
do 30.9.  a od  1.1 do 15.1. nasledujúceho roku.


3.3. O H L Á S E N I E    P R E S T U P U

3.3.1.
Hráč môže súčasne ohlásiť len jeden prestup. Pri porušení tejto zásady sú všetky ohlásené prestupy takého hráča neplatné a vec bude postúpená na riešenie disciplinárnej komisii.

3.3.2.
Hráč hlási prestup na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu - hosťovania", ktoré odošle doporučenou poštou:
a)      príslušnej  komisii oprávnenej rozhodovať o prestupe (viď čl. 3.4.).
b) na adresu oddielu - klubu (nie TJ), z ktorého hráč odchádza  (ďalej len "materský oddiel"),a to len vtedy ak sa materský oddiel nevyjadril k prestupu.
3.3.3.
Predpísané tlačivo " Ohlásenie prestupu - hosťovania " musí byť správne a úplne vyplnené podľa predtlače a pokynov tohto  prestupového poriadku.

3.3.4.
Materský oddiel - klub z ktorého hráč ohlasuje prestup a oddiel - klub do ktorého hráč hlási prestup je povinný jednoznačne sa vyjadriť k prestupu na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu -hosťovania" a to : súhlasíme resp. nesúhlasíme s prestupom.

3.3.5.
Ak sa materský oddiel - klub nevyjadrí k prestupu hráča na  predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu - hosťovania", bude sa to považovať ako nesúhlas.

3.3.6.
Ohlásenie o prestupe môže za hráča vykonať aj oddiel - klub do  ktorého hráč prestup hlási. Rozhodujúci je prejav vôle doloženej  podpisom hráča na predpísanom tlačive " Ohlásenie prestupu-hosťovania".

3.3.7.
K predpísanému a správne vyplnenému tlačivu "Ohlásenie prestupu - hosťovania", ktoré hráč (oddiel - klub) zasiela príslušnej  matričnej komisii priloží:
- registračný preukaz
- doklad o zaplatení prestupového poplatku;
-         podací lístok o doporučenom odoslaní "Ohlásenia o prestupe- hosťovaní" materskému oddielu (len v prípade, že sa materský oddiel k prestupu nevyjadril,
    viď čl.3.3.5.);

3.3.8.
Hráčovi, ktorý v termíne prestupu nedosiahol vek 18 rokov, musí  "Ohlásenie o prestupe - hosťovaní" podpísať aj jeden z jeho  zákonných zástupcov (na dolnom okraji pri podpise hráča).

3.3.9.
Oddiel - klub je povinný na požiadanie hráča v každom prípade  mu vydať jeho registračný preukaz. Pri nesplnení tejto povinnosti sa  oddiel - klub vystavuje disciplinárnym opatreniam.

3.3.10.
Ohlásený prestup hráč nemôže odvolať.
 
3.4. R O Z H O D O V A N I E    O    P R E S T U P O C H

3.4.1.
O prestupe rozhoduje príslušná  komisia toho zväzu, ktorý riadi  najvyššiu súťaž, v ktorej má zastúpenie oddiel - klub, do ktorého  hráč prestupuje, pričom musí platiť, že:

3.4.1.1.
O prestupoch v rámci okresu rozhoduje príslušná  komisia OSTZ.

3.4.1.2.
O prestupoch medzi okresmi v rámci kraja rozhoduje príslušná   komisia KSTZ.

3.4.1.3.
O prestupoch medzi krajmi rozhoduje príslušná  komisia SSTZ.


3.5. R O Z H O D N U T I E   O    P R E S T U P E

3.5.1.
Ak materský oddiel - klub s prestupom hráča súhlasí a toto mu  potvrdí na tlačive "Ohlásenie prestupu - hosťovania", takýto prestup  príslušná komisia schváli.

3.5.2.
Ak hráč podá prestup bez súhlasu oddielu - klubu, alebo  materský oddiel - klub sa vyjadrí k prestupu nesúhlasne, matričná  komisia takýto prestup zamietne. Bude ho však evidovať pre prípad, že by hráč tento prestup po roku zopakoval.  Opakované hlásenie prestupu je nutné uskutočniť v tom  istom  prestupovom termíne do toho istého klubu, inak hráč stráca nárok na evidovanie prestupu.

3.5.3.
Príslušná matričná komisia schváli riadne ohlásený prestup bez  súhlasu materského oddielu - klubu:

3.5.3.1.
ak hráč hlási prestup do toho istého oddielu - klubu  po  jednom roku. V takom prípade predloží hráč k tlačivu "Ohlásenie prestupu – hosťovania.


3.5.3.2.
ak pri prestupe hráč predloží profesionálnu zmluvu, ktorá  skončila svoju platnosť. Prípadné spory ohľadne  profesionálnej zmluvy si riešia zainteresované strany dohodou, resp. občiansko -  právnym konaním.

3.5.3.3. Ak oddiel- klub neprihlási žiadne družstvo do súťaže, môže hráč ohlásiť hosťovanie aj bez súhlasu materského oddielu – klubu. V takomto prípade je možné o  hosťovanie  požiadať len v platných prestupových termínoch a to na dobu maximálne do konca aktuálneho hracieho ročníka.

3.5.4.
Neplatný prestup je taký, ktorý nespĺňa všetky náležitosti  predpísané týmto prestupovým poriadkom. Neplatný prestup matričná  komisia nebude prerokovávať
a nemožno ho považovať ani ako  zamietnutý.

3.6. H O S Ť O V A N I E

3.6.1.
Hosťovanie je prestup dohodou časovo ohraničený. Vybavuje sa ako riadny prestup
s nasledovnými odlišnosťami:

3.6.1.1.
Na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu-hosťovania" sa preškrtne slovo "prestupu" a podškrtne sa slovo "hosťovania".

3.6.1.2.
Je platné len so súhlasom materského oddielu - klubu, bez neho sa považuje za neplatné.


3.6.1.3.
Hosťovanie musí byť časovo ohraničené a vyznačené na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu-hosťovania" v kolónke "od-do",napr.  od 1.09.1999 do 31.8.2000. Hosťovanie môže byť dohodnuté na jeden  alebo viac rokov.

3.6.1.4.
Po uplynutí uvedenej doby sa hráč automaticky stáva opäť členom materského oddielu - klubu (oddielu - klubu, od ktorého mal povolenie na hosťovanie).

3.6.1.5.
Schválenie hosťovania vykoná príslušná  komisia, ktorá  rozhoduje o hosťovaní záznamom v registračnom preukaze. Počas hosťovania sa v rebríčkoch mládeže uvádza klubová príslušnosť nasledovne: klub-oddiel v ktorom hráč hosťuje/materský klub-oddiel. Pri skončení hosťovania nevzniká nárok na odstupné.

3.6.1.6.
Dohodnutá doba hosťovania sa môže skrátiť len s písomným  súhlasom oddielu - klubu, v ktorom je hráč na hosťovaní.

3.6.1.7.
Hráč počas hosťovania môže hlásiť prestup v zmysle čl.3.2.1. s písomným súhlasom materského oddielu – klubu.


3.6.1.8. Výnimočné hosťovanie

3.6.1.8.1.
Forma  výnimočného hosťovania sa týka výhradne štartu v dorasteneckej lige, v prvej lige žien a v extralige žien.

3.6.1.8.2.
Výnimočné hosťovanie môže využiť hráč alebo hráčka v prípade , že jeho (jej) materský oddiel nemá družstvo v danej súťažnej triede dorasteneckej alebo príslušnej ženskej ligy.

3.6.1.8.3.    
                V prípade výnimočného hosťovania sa neuplatňuje článok  2.1.3.Registračného poriadku  a článok  4.3.7.1.3. a 4.3.7.1.4.  Súťažného poriadku.  Hráč môže počas doby výnimočného hosťovania hrať za materský  oddiel – klub ostatné súťaže s výnimkou  dlhodobých súťaží  v dorasteneckej kategórii, v prvej lige alebo extralige žien.

3.6.1.8.4. 
  V prípade, že má hráč povolené riadne hosťovanie, súhlas na výnimočné hosťovanie dáva vždy materský klub. Všetky ostatné zásady hosťovania zostávajú zachované v zmysle uvedených predpisov

3.6.1.8.5.    
Štatút výnimočného hosťovania bude vyznačený v príslušnom  registračnom preukaze.


3.6.1.8.6.      
Evidenčne zostáva hráč stále členom svojho materského oddielu – klubu ( napr. označenie klubovej príslušnosti v rebríčkoch, výpočet kvót na M SR,  atď.   )

3.6.1.8.7.
Klub - oddiel môže mať na každej súpiske  dorasteneckej ligy dvoch  hráčov so štatútom výnimočného hosťovania s tým, že v danom stretnutí môže hrať len jeden z nich. Toto obmedzenie neplatí pre prvú ligy žien a extraligu žien.  

3.6.1.8.8.
Štatút výnimočného hosťovania v  dorasteneckej lige môže využiť  slovenský hráč štartujúci v zahraničí za predpokladu , že tam nehrá dorasteneckú ligu. Tento fakt musí doložiť potvrdením od zahraničnej asociácie, v ktorej je registrovaný.  Hráčovi vystaví riadiaci orgán súťaže fotokópiu registračného preukazu , ktorý ho oprávňuje na štart v dorasteneckej lige.


3.7.   P O P L A T K Y  Z A   P R E S T U P   A  H O S Ť O V A N  I E 

3.7.1.
Hráč, ktorý hlási prestup resp. hosťovanie je povinný uhradiť príslušnému zväzu, ktorého príslušná  komisia rozhoduje o prestupe resp. hosťovaní  poplatok:
10 EUR pri prestupe resp. hosťovaní  v rámci SSTZ
7 EUR  pri prestupe resp. hosťovaní  v rámci KSTZ
4 EUR pri prestupe resp. hosťovaní  v rámci OSTZ
Pri požiadavke vybaviť prestup resp. hosťovanie  hráča v skrátenej lehote do  troch dní alebo pri osobnom doručení dokladov, uhradí žiadateľ o prestup resp. hosťovanie   poplatok so 100 % prirážkou  k patričnej sume.

3.7.2.
Prestupový poplatok sa zásadne poukazuje poštovou poukážkou  príslušnému zväzu
s uvedením druhu platby a ústrižok o jeho zaplatení sa prikladá k tlačivu "Ohláseniu prestupu - hosťovania".

3.8. O D S T U P N É     Z A    P R E S T U P

3.8.1.
Oddiel - klub, z ktorého hráč hlási prestup, môže žiadať od  oddielu - klubu do ktorého hráč prestup hlási, odstupné.

3.8.2.
Výška odstupného sa určuje  dohodou zúčastnených klubov.

3.8.3.
Prestupy a z toho vyplývajúce odstupné a ostatné nároky hráčov  a oddielov-klubov, ktoré majú profesionálne zmluvy sú predmetom ich  zmluvných vzťahov.


3.9. P R E S T U P Y    H R Á Č O V   S   C U D Z O U    Š T Á T N O U   
      P R Í S L U Š N O S Ť O U   V    R Á M C I    S R

Na prestupy hráčov s cudzou štátnou príslušnosťou sa vzťahujú tie  isté ustanovenia prestupového poriadku ako na hráčov so štátnou  príslušnosťou SR.


3.10. Š T A R T     H R Á Č O V    Z A    Z A H R A N I Č N É    K L U B Y

3.10.1.      
Žiadosť o štart v zahraničí podáva hráč písomne na SSTZ  formou predpísaného tlačiva "Ohlásenie prestupu - hosťovania".

- na tlačivo sa vyznačí či ide o prestup alebo hosťovanie
- v prípade prestupu alebo hosťovania sa nevyžaduje potvrdenie klubu, do ktorého hráč prestupuje alebo v ktorom bude hosťovať. Postačuje vyplniť názov klubu v zahraničí.

Súčasne s podaním žiadosti zaplatí hráč SSTZ poplatok podľa  aktuálneho zaradenia hráča na rebríčku SR (doklad o zaplatení určeného poplatku priloží k žiadosti),
ktorý je:
1. - 20.     miesto       200,- EURO
21. - 100. miesto       150,- EURO
nezaradení                   50,- EURO

Poplatok za štart v zahraničí zaplatí hráč len raz. Pri opakovanom odchode  do zahraničia už poplatok platiť nebude.

3.10.2.
Hráč môže žiadať o prestup, resp. hosťovanie do zahraničia kedykoľvek, ak sa tým neporuší princíp zákazu dvojitého štartu v jednej sezóne.

3.10.3.
Hráč žiadajúci prestup do zahraničia musí mať v deň odchodu do  zahraničia viac ako 18 rokov. V prípade, že hráč nedovŕši veku 18  rokov, súhlas k prestupu dáva jeho zákonný zástupca (rodič).

3.10.4.
Rozhodnutie o prestupe hráča do zahraničia oznámi SSTZ žiadateľovi a oddielu - klubu písomne do 15 dní od podania žiadosti. V prípade, že SSTZ zamietne žiadosť
o štart v zahraničí,  vráti hráčovi uhradený poplatok a registračný preukaz.

3.10.5.
Na hráča, ktorý odíde súťažiť do zahraničia bez súhlasu SSTZ sa  vzťahujú sankcie
v zmysle Disciplinárneho poriadku.

3.10.6.
Hráč, ktorému SSTZ schváli prestup, alebo hosťovanie do zahraničia,  nesmie byť na žiadnej súpiske družstva, ktorého oddiel -  klub má sídlo na území SR. Potvrdenie SSTZ o súhlase s prestupom do zahraničia spolu s občianskym preukazom bude hráča oprávňovať k štartu v súťažiach jednotlivcov v SR. Na tieto však musí byť nominovaný  svojim materským oddielom-klubom alebo SSTZ.

3.10.7.
Po skončení zahraničného pôsobenia na základe prestupu, sa hráč stáva voľným hráčom s možnosťou registrácie do ľubovoľného oddielu - klubu na území v SR. Takáto registrácia je možná len v platných prestupových  termínoch.

Klasifikačná komisia mu určí zaradenie v aktuálnom rebríčku SR  ( pokiaľ v ňom nie je zaradený).


3.11. O D V O L A N I E    P R O T I    R O Z H O D N U T I U   V    P R E S T U P O V O M     K O N A N Í

3.11.1.
Proti rozhodnutiu  príslušnej komisie  zväzu  rozhodujúcej o prestupe a hosťovaní sa môže  hráč a zainteresované strany odvolať. Odvolanie sa podáva písomne
s  príslušným poplatkom (priloží sa doklad o zaplatení poplatku), a  zašle doporučenou poštou príslušnému výkonnému výboru zväzu.


3.11.2.
Poplatok pri podaní odvolania proti rozhodnutiu príslušnej  komisie je nasledovný:
- pri odvolaní proti rozhodnutiu  komisie OSTZ  5 EUR
- pri odvolaní proti rozhodnutiu  komisie KSTZ  10 EUR
- pri odvolaní proti rozhodnutiu  komisie SSTZ   20 EUR

3.11.3.
Odvolanie musí byť podané najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia rozhodnutia príslušnej  komisie.

3.11.4.
Rozhodnutie príslušného výkonného výboru je konečné.

3.11.5.
Odvolanie, ktoré nespĺňa všetky potrebné náležitosti sa považuje za neplatné.