Pravidlá stolného tenisu

2 PRAVIDLÁ STOLNÉHO TENISU 
2.1. STÔL 
2.1.1. Povrch stola sa nazýva hracia plocha. Hracia plocha má tvar obdĺžnika dlhého 2,74 m, širokého 1,525 m a musí byť vodorovná vo výške 76 cm nad podlahou. 
2.1.2. K hracej ploche patria i horné hrany stola, nie však bočné steny pod týmito hranami. 
2.1.3. Hracia plocha môže byť z akéhokoľvek materiálu a musí byť celá rovnomerne pružná tak, aby sa štandardná loptička voľne spustená z výšky 30 cm odrazila do výšky asi 23 cm. 
2.1.4. Hracia plocha musí mať jednotnú tmavú farbu a nesmie byť lesklá. Je ohraničená bielymi postran-nými čiarami širokými 2 cm a dlhými 2,74 m a bielymi koncovými čiarami širokými 2 cm a dlhý-mi 1,525 m. 
2.1.5. Hracia plocha je rozdelená na dve polovice zvislou sieťkou napnutou rovnobežne s koncovými čiarami. Sieťka neprerušene rozdeľuje plochu stola. 
2.1.6. Pre štvorhry je každá z oboch polovíc hracej plochy rozdelená čiarou rovnobežnou s postrannými čiarami na dve štvrtiny. Táto čiara je biela, 3 mm široká a nazýva sa stredová čiara. Stredová čiara sa považuje za súčasť pravej štvrtiny hracej plochy na strane podávajúceho hráča a pravej štvrtiny hracej plochy na strane prijímajúceho hráča. 


2.2. SIEŤKA 
2.2.1. Sieťka sa skladá z vlastnej sieťky, špagáta, na ktorom je zavesená a stojančekov vrátane zariade-nia, ktorým je sieťka pripevnená ku stolu. 
2.2.2. Sieťka je napnutá špagátom na zvislých stojančekoch vysokých 15,25 cm, stĺpiky stojančekov sú vzdialené 15,25 cm od postranných čiar stola. 
2.2.3. Horný okraj sieťky je po celej dĺžke 15,25 cm vysoko nad hracou plochou. 
2.2.4. Spodný okraj sieťky je po celej dĺžke čo najbližšie k hracej ploche, konce sieťky sú pripojené k stojančekom po celej výške sieťky (od vrchu sieťky až po jej spodný okraj). 


2.3. LOPTIČKA 
2.3.1. Loptička je guľatá a má priemer 40 mm. 
2.3.2. Predpísaná hmotnosť loptičky je 2,7 g. 
2.3.3. Loptička je vyrobená z celuloidu, alebo z podobnej plastickej hmoty, je biela alebo oranžová a nelesklá. 


2.4. RAKETA 
2.4.1. Raketa môže mať akúkoľvek veľkosť, tvar a hmotnosť. Podklad rakety musí byť plochý a neohyb-ný. 
2.4.2. Najmenej 85% hrúbky podkladu rakety musí byť z prírodného dreva. Vrstva vlepená vo vnútri podkladu rakety môže byť spevnená rôznym materiálom vystuženým vláknom, napr. uhlíkovými vláknami (carbon fibre), sklenými vláknami (glass fibre), alebo lisovaným papierom (compressed paper), nesmie byť hrubšia ako 7,5% celkovej hrúbky podkladu rakety, najviac však 0,35 mm. 
2.4.3. Strana rakety, ktorá sa používa na hru, musí byť pokrytá buď obyčajnou vrúbkovanou gumou s vrúbkami navrchu a s celkovou hrúbkou poťahu vrátane lepidla maximálne 2 mm, alebo sendvičom s vrúbkami dovnútra alebo von s celkovou hrúbkou poťahu maximálne 4 mm. 
2.4.3.1. "Obyčajná vrúbkovaná guma" je jedna vrstva nešpongiovitej gumy, prírodnej alebo syntetickej, na ktorej sú vrúbky rovnomerne rozdelené po celej ploche tak, aby na 1 cm2 bolo najmenej 10 a naj-viac 30 vrúbkov. 
2.4.3.2. "Sendvič" je jedna vrstva špongiovitej gumy pokrytá jednou vonkajšou vrstvou obyčajnej vrúbko-vanej gumy. Vrstva vrúbkovanej gumy nesmie byť hrubšia ako 2 mm. 
2.4.4. Poťahový materiál musí zakrývať celý podklad rakety až po okraje, ale nesmie tieto okraje presa-hovať. Jedinou výnimkou je, že časť rakety pri rúčke, na ktorej sú pri hre položené prsty, môže zostať nepokrytá alebo môže byť pokrytá akýmkoľvek materiálom. 
2.4.5. Podklad rakety, akákoľvek vrstva vlepená dovnútra podkladu rakety a akákoľvek vrstva poťahu alebo lepidla na strane rakety používanej na hru musí byť súvislá a musí mať rovnakú hrúbku. 
2.4.6. Povrch poťahu na rakete alebo povrch tej strany rakety, ktorá je bez poťahu musí byť nelesklý, jasne červený na jednej strane a čierny na druhej strane rakety. 
2.4.7. Poťahy musia byť použité bez akýchkoľvek fyzikálnych, chemických, alebo iných úprav. 
2.4.8. Drobné odchýlky od jednoliatosti povrchu, alebo jednotnosti farby spôsobené náhodným poškode-ním, opotrebením alebo vyblednutím, môžu byť povolené za predpokladu, že podstatne nemenia charakter povrchu. 
2.4.7.1. Hráč je povinný poskytnúť raketu, s ktorou chce hrať, súperovi a rozhodcovi na obhliadku a to na začiatku zápasu a v priebehu zápasu vždy, keď mení raketu. 
2.5. DEFINÍCIA NIEKTORÝCH POJMOV 
2.5.1.Čas, počas ktorého je loptička v hre sa nazýva "výmena". 
2.5.2.Loptička je "v hre" od posledného momentu kedy leží nehybne na dlani voľnej ruky podávajúceho pred tým ako ju nadhodí na podanie až do momentu kedy je výmena rozhodnutá nariadením novej loptičky, alebo započítaním bodu. 
2.5.3. Výmena, ktorej výsledok sa nezaratáva, sa volá "nová loptička". 
2.5.4. Výmena, ktorej výsledok sa zaratáva, sa volá bod. 
2.5.5. "Hrajúca ruka" je ruka, ktorou hráč drží raketu. 
2.5.6. "Voľná ruka" je ruka, v ktorej hráč raketu nedrží; voľné rameno je rameno voľnej ruky. 
2.5.7. Hráč "zahrá" loptičku, ak sa jej dotkne raketou držanou v hrajúcej ruke, prípadne hrajúcou rukou pod zápästím. 
2.5.8. Hráč "bráni v dopade" loptičke vtedy, keď sa po poslednom zahratí súperom dotkne telom, alebo ktoroukoľvek časťou odevu alebo vybavenia, loptičky v hre, keď je táto nad, alebo sa pohybuje smerom k hracej ploche skôr, ako loptička dopadne ne jeho polovicu hracej plochy. 
2.5.9. "Podávajúci" je hráč, ktorý má zahrať v danej výmene loptičku ako prvý. 
2.5.10. "Prijímajúci" je hráč, ktorý má zahrať loptičku v danej výmene ako druhý. 
2.5.11. "Rozhodca" (angl. "umpire") je osoba, poverená riadením zápasu. 
2.5.12. "Pomocný rozhodca" (angl."assistant umpire") je osoba, poverená pomáhať rozhodcovi v záujme objektivity rozhodnutí. 
2.5.13. "Ktorákoľvek časť odevu hráča" zahŕňa všetko, čo mal hráč na sebe na začiatku výmeny. 
2.5.14. Za loptičku letiacu "ponad sieťku alebo okolo nej" sa považuje taká loptička, ktorá letí akokoľvek inak ako medzi sieťkou a stojančekom, alebo medzi sieťkou a hracou plochou. -zrušené 
2.5.14. Za "koncovú čiaru" sa považuje aj myslené predĺženie koncovej čiary stola donekonečna na obi-dvoch stranách. 


2.6. SPRÁVNE PODANIE 
2.6.1. Podanie musí začať s loptičkou voľne ležiacou na otvorenej dlani voľnej ruky podávajúceho. 
2.6.2. Podávajúci potom nadhodí loptičku z dlane voľnej ruky hore približne zvislým smerom bez toho, aby jej dal rotáciu. Loptička musí byť nadhodená najmenej 16 cm vysoko a potom padala, pričom sa nesmie pred úderom ničoho dotknúť. 
2.6.3. Keď loptička padá zahrá ju podávajúci tak, aby sa najskôr dotkla polovice hracej plochy na strane podávajúceho a potom preskočila ponad sieťku alebo okolo nej na polovicu prijímajúceho. Pri štvorhre sa loptička musí postupne dotknúť pravej štvrtiny hracej plochy na strane podávajúceho a potom pravej štvrtiny hracej plochy na strane prijímajúceho. 
2.6.4. Od začiatku podania až do úderu musí byť loptička nad úrovňou hracej plochy a za koncovou čia-rou na strane podávajúceho a nesmie byť zakrývaná pred prijímajúcim podávajúcim, alebo jeho partnerom vo štvorhre, alebo žiadnou časťou oblečenia, alebo osobného vybavenia; 
2.6.5. Akonáhle je loptička vyhodená voľná paža podávajúceho musí byť stiahnutá z priestoru medzi loptičkou a sieťkou. Poznámka: Priestor medzi loptičkou a sieťkou je ohraničený loptičkou, sieťkou a ľubovoľným rozšírením do výšky. 
2.6.6. Hráč je povinný podávať tak, aby rozhodca alebo pomocný rozhodca bol presvedčený, že boli spl-nené požiadavky správneho podania, alebo mohol rozhodnúť, že podanie nebolo správne. 
2.6.6.1. Ak rozhodca, alebo pomocný rozhodca, má pochybnosti o správnosti podania, môže, ak sa to stane v zápase prvýkrát, prerušiť hru a napomenúť podávajúceho; ale každé ďalšie podanie napomenutého hráča, alebo jeho spoluhráča vo štvorhre, vyvolávajúce pochybnosť o správ-nosti jeho vykonania bude považované za nesprávne. 
2.6.7. Rozhodca môže výnimočne upustiť od dôsledného dodržiavania pravidiel správneho podania, ak je presvedčený, že v tom bráni hráčovi telesné postihnutie. 

2.7. VRÁTENIE LOPTIČKY 
2.7.1. Loptička sa musí po podaní alebo po vrátení podania zahrať tak, aby letela ponad sieťku alebo okolo nej a dotkla sa súperovej polovice hracej plochy buď priamo, alebo po dotyku so sieťkou. 

2.8. POSTUP HRY 
2.8.1. Pri dvojhre podávajúci urobí podanie, prijímajúci ho vráti a potom si podávajúci a prijímajúci lop-tičku striedavo vracajú. 
2.8.2. Pri štvorhre, okrem ako je uvedené v 2.8.3., podávajúci urobí podanie, prijímajúci ho vráti, potom vráti loptičku spoluhráč podávajúceho, potom spoluhráč prijímajúceho a potom striedavo každý z hráčov v uvedenom poradí. 
2.8.3. Vo štvorhre ak najmenej jeden hráč z dvojice je z dôvodu telesného postihnutia na vozíku, podá-vajúci urobí podanie, prijímajúci ho vráti, ale potom môže loptičku vrátiť ktorýkoľvek hráč páru postihnutých. Pritom počas celej výmeny hráčov vozík žiadnou svojou časťou ani noha stojaceho hráča nesmie presiahnuť pomyselné predĺženie stredovej čiary stola na spoluhráčovu polovičku. Ak sa tak stane rozhodca ukončí výmenu priznaním bodu dvojici súperov. 


2.9. NOVÁ LOPTIČKA 
2.9.1. Rozhodca nariadi novú loptičku v týchto prípadoch: 
2.9.1.1. keď letí loptička pri podaní ponad sieťku, alebo okolo nej, a dotkne sa ktorejkoľvek časti zariadenia sieťky alebo stojančeka, pokiaľ bolo podanie inak správne; nová loptička sa nariadi aj vtedy, keď v takomto prípade prijímajúci alebo jeho spoluhráč zabráni loptičke v dopade; 
2.9.1.2. ak bolo podanie vykonané v čase, keď prijímajúci alebo jeho spoluhráč neboli pripravení, ale iba vtedy, ak sa prijímajúci alebo jeho spoluhráč nepokúsi podanie vrátiť; 
2.9.1.3. ak nezavinené okolnosti zabránili niektorému z hráčov vykonať podanie, alebo správne loptič-ku vrátiť, prípadne dodržať ustanovenie niektorého iného pravidla; 
2.9.1.4. ak je hra prerušená rozhodcom, alebo pomocným rozhodcom. 
2.9.1.5. ak je prijímajúci z dôvodu telesného postihnutia na vozíku a loptička pri podaní inak správne vykonanom 
2.9.1.5.1 po dotyku s hracou plochou prijímajúceho sa vracia smerom k sieťke; 
2.9.1.5.2 po odskoku od hracej plochy vzhľadom k sieťke zostane bez pohybu; 
2.9.1.5.3 pri dvojhre opustí polovicu stola cez ktorúkoľvek postrannú čiaru po jednom, alebo viacerých odskokoch od hracej plochy prijímajúceho hráča. 
2.9.2. Hra môže byť prerušená v týchto prípadoch: 
2.9.2.1. aby bola napravená chyba v poradí podania, príjmu podania alebo v striedaní strán; 
2.9.2.2. aby sa začala hra podľa pravidla o časovom limite; 
2.9.2.3. aby bol napomenutý alebo potrestaný hráč, alebo poradca; 
2.9.2.4. pretože prišlo k takému porušeniu podmienok pre hru, že by to mohlo ovplyvniť výsledok výmeny.

2.10. BOD 
2.10.1. Okrem prípadov keď nariadi rozhodca novú loptičku hráč získa bod: 
2.10.1.1. ak jeho súper nevykoná správne podanie; 
2.10.1.2. ak jeho súper vráti loptičku nesprávne; 
2.10.1.3. ak sa loptička, potom čo hráč podával alebo ju vrátil, ale pred úderom súpera, dotkla hocičoho iného okrem sieťky; 
2.10.1.4. ak loptička po údere súpera preletí za hráčovu koncovú čiaru bez dotyku s hráčovou časťou hracej plochy; 
2.10.1.5. ak loptička po údere súpera prejde cez sieťku, alebo pomedzi sieťku a stojanček, alebo pome-dzi sieťku a hraciu plochu; 
2.10.1.6. ak jeho súper bráni loptičke v dopade; 
2.10.1.7. ak jeho súper úmyselne zahrá loptičku dvakrát za sebou; 
2.10.1.8. ak jeho súper zahrá loptičku tou stranou rakety, ktorej povrch nevyhovuje ustanoveniu pravidla 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5.; 
2.10.1.9. ak jeho súper telom, raketou, alebo ktoroukoľvek časťou svojho odevu pohne hracou plochou; 
2.10.1.10. ak sa jeho súper telom, raketou, alebo ktoroukoľvek časťou svojho odevu dotkne sieťky alebo stojančeka; 
2.10.1.11. ak sa jeho súper svojou voľnou rukou dotkne hracej plochy; 
2.10.1.12. ak jeho súperiaci pár vo štvorhre zahrá loptičku mimo poradia určeného prvým podávajúcim a prvým prijímajúcim; 
2.10.1.13. ako predpokladá pravidlo o časovom limite (2.15.2.); 
2.10.1.14. ak obidvaja hráči alebo páry sú na vozíku z dôvodu telesného postihnutia a 
2.10.1.14.1. jeho súper v momente úderu loptičky nemá minimálny kontakt zadnej časti stehna so sedadlom, alebo s poduškami na sedadle; 
2.10.1.14.2. ak sa jeho súper pred úderom loptičky dotkne stola hociktorou rukou; 
2.10.1.14.3. ak sa jeho súper počas hry dotkne opierkou nôh, alebo nohou podlahy; 
2.10.1.15. ak sa poruší pravidlo 2.8.3. 

2.12. ZÁPAS 
2.12.1. Zápas sa hrá na rozhodujúci počet víťazných setov z akéhokoľvek nepárneho počtu setov. 
2.12.2. Hra v zápase musí byť plynulá a nepretržitá okrem povolených prestávok. 


2.13. PORADIE PODANIA A PRÍJMU, ZMENA STRÁN 
2.13.1. O právo prvého podania a príjmu podania, ako aj o právo zvoliť si stranu, sa žrebuje. Víťaz žrebu rozhodne či bude prvý podávať, prípadne prijímať, alebo na ktorej strane stola začne hrať. 
2.13.2. Ak jeden z hráčov (jedna z dvojíc) rozhodol (rozhodla), že začne podávať prípadne prijímať, alebo že začne hrať na určitej strane stola, druhý hráč (dvojica) má právo voľby toho, čo nerozhodol sú-per. 
2.13.3. Vždy po dvoch bodoch sa mení podanie, čiže prijímajúci (dvojica) sa stane podávajúcim, a to až do konca setu, prípadne do stavu 10:10, alebo do začiatku hry podľa pravidla o časovom limite, kedy poradie podávania a prijímania zostáva rovnaké, ale podávajúci sa striedajú po každom do-siahnutom bode. 
2.13.4. V každom sete štvorhry rozhodne dvojica, ktorá má právo vykonať prvé dve podania v tomto sete, ktorý hráč z dvojice bude prvý podávať a v prvom sete zápasu prijímajúca dvojica rozhodne, ktorý hráč z dvojice bude prvý prijímať. V ďalších setoch po určení hráča, ktorý bude podávať ako pr-vý, je vždy prvým prijímajúcim ten, ktorý na neho v predchádzajúcom sete podával. 
2.13.5. Vo štvorhre sa pri každej zmene podania stáva predtým prijímajúci podávajúcim a spoluhráč pred-tým podávajúceho sa stáva prijímajúcim. 
2.13.6. Hráč (dvojica), ktorý podával (ktorá podávala) v sete ako prvý (prvá), bude v nasledujúcom sete prvý (prvá) prijímať. V poslednom možnom sete vo štvorhrách musí prijímajúca dvojica zmeniť postavenie, akonáhle niektorá z dvojíc dosiahne 5 bodov. 
2.13.7. Hráč (dvojica), ktorý začal (ktorá začala) hrať na jednej strane stola, bude hrať v nasledujúcom sete na strane opačnej. V poslednom možnom sete si musia hráči (dvojice) vymeniť strany, ako-náhle dosiahne prvý (prvá) z nich 5 bodov. 

2.14. NESPRÁVNA ZMENA PODANIA, PRÍJMU PODANIA A STRÁN 
2.14.1. Ak hráč podáva alebo prijíma mimo správneho poradia, musí rozhodca prerušiť hru ihneď, ako tento omyl zistí. Podáva alebo prijíma potom vždy ten hráč, ktorý má podľa dosiahnutého stavu podávať podľa poradia určeného na začiatku zápasu, vo štvorhre podľa poradia určeného dvojicou, ktorá začala podávať v sete, v ktorom bola chyba zistená. 
2.14.2. Ak hráči nevystriedali strany aj napriek tomu, že tak mali urobiť, musí byť hra prerušená rozhod-com ihneď po zistení tejto chyby. Postavenie hráčov sa potom opraví tak, aby pri dosiahnutom stave zodpovedalo postaveniu určenému na začiatku zápasu. 
2.14.3. Body dosiahnuté pred zistením chyby sa vždy započítavajú. 


2.15. ČASOVÝ LIMIT 
2.15.1. Okrem ustanovenia 2.15.2. sa pravidlo o časovom limite použije, ak nie je set dohratý do desia-tich minút od začatia setu, alebo kedykoľvek pred uplynutím tohto času, ak o to požiadajú obi-dvaja hráči (dvojice). 
2.15.2. Pravidlo o časovom limite nemôže byť zavedené ak v sete hráči spolu dosiahli 18 bodov. 
2.15.3. Ak je pri uplynutí časového limitu loptička v hre rozhodca výmenu preruší a znovu ju začína podaním ten hráč, ktorý podával vo výmene, pri ktorej bola hra prerušená. Ak pri uplynutí časo-vého limitu loptička nie je v hre začína ďalšiu výmenu podaním ten hráč, ktorý v predchádzajú-cej výmene prijímal. 
2.15.4. Každý z hráčov sa potom vždy po každom bode striedajú v podávaní a ak prijímajúci (dvojica) loptičku trinásťkrát správne vráti, prijímajúci (dvojica) získa bod. 
2.15.5. Zavedenie pravidla o časovom limite nemení poradie podania v zápase ako je definované v ustanovení 2.13.6. 
2.15.6. Ak sa v zápase zaviedlo pravidlo o časovom limite, hrá sa podľa neho až do konca tohto zápasu. 

3 PREDPISY PRE MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE 

3.1. ZÁVÄZNOSŤ PRAVIDIEL A PREDPISOV 
3.1.1. Druhy súťaží 
3.1.1.1. "Medzinárodná súťaž" je súťaž, na ktorej sa môžu zúčastniť hráči z viac ako jedného národného zväzu. 
3.1.1.2. "Medzinárodné stretnutie" je stretnutie družstiev reprezentujúcich určité národné zväzy. 
3.1.1.3. "Otvorený turnaj" (open tournament) je turnaj, na ktorý sa môžu prihlásiť hráči všetkých národ-ných zväzov. 
3.1.1.4. "Turnaj s obmedzenou účasťou" (restricted tournament) je turnaj, na ktorý sa môžu prihlásiť len určité skupiny hráčov (obmedzenie sa netýka veku hráčov). 
3.1.1.5. "Turnaj na pozvanie" (invitation tournament) je turnaj, ktorého sa môžu zúčastniť len určité, menovite pozvané asociácie alebo hráči. 

3.1.2. Platnosť 
3.1.2.1. Okrem prípadov podľa článku 3.1.2.2. pravidlá (časť 2) platia pre súťaže o svetové, kontinentál-ne a olympijské tituly, otvorené turnaje a - pokiaľ sa zúčastnené národné zväzy nedohodnú inak - pre medzinárodné stretnutia. 

3.1.2.2. Rada ITTF má právomoc schváliť organizátorovi otvoreného turnaja aby prijal experimentálne varianty zmien pravidiel a predpisov stanovené Exekutívou ITTF. 
3.1.2.3. Predpisy pre medzinárodné súťaže platia záväzne pre tieto súťaže: 
3.1.2.3.1. súťaže o svetové a olympijské tituly, pokiaľ nejaké odchýlky neschválila Rada ITTF a vopred to nebolo oznámené zúčastneným národným zväzom; 
3.1.2.3.2. súťaže o kontinentálne tituly, pokiaľ nejaké odchýlky neschválila príslušná kontinentálna fede-rácia a vopred to nebolo oznámené zúčastneným národným zväzom; 
3.1.2.3.3. otvorené medzinárodné majstrovstvá (3.7.1.2.), pokiaľ nejaké odchýlky neschválila ITTF a po-kiaľ tieto odchýlky neboli prijaté účastníkmi v súlade s predpisom 3.1.2.4. 
3.1.2.3.4. otvorené turnaje okrem takých, ktoré predpokladá predpis 3.1.2.4. 
3.1.2.4. Ak sa v otvorenom turnaji má uplatniť odchýlka od predpisov pre medzinárodné súťaže, musí byť podstata a rozsah tejto odchýlky uvedená v prihláške do súťaže. Vyplnenie a potvrdenie pri-hlášky sa považuje za prejav súhlasu prihláseného s podmienkami súťaže a teda aj s uvedenými odchýlkami. 

3.1.2.5. Pravidlá a predpisy sa odporúča používať vo všetkých medzinárodných súťažiach, ale medziná-rodné turnaje s obmedzenou účasťou, turnaje na pozvanie a uznané medzinárodné súťaže uspo-riadané organizáciami, ktoré nie sú členmi ITTF, sa môžu uskutočniť podľa ustanovení prijatými príslušnou usporiadajúcou organizáciou; 
3.1.2.6. Predpokladá sa, že pravidlá a predpisy pre medzinárodné súťaže sa použijú, pokiaľ odchýlky neboli vopred dohodnuté alebo uvedené v rozpise danej súťaže. 
3.1.2.7. Podrobný výklad pravidiel a predpisov, vrátane upresnenia o hracom vybavení pre medzinárodné súťaže bude zverejnené ako technické a administratívne pokyny, schválené Radou riaditeľov ITTF (the Board of Directors). Praktické pokyny a zavádzané postupy môžu byť vydávané ako rukoväte (handbooks) a príručky (guides) Výkonným výborom ITTF (the Executive Committee). Tieto publikácie môžu obsahovať záväzné nariadenia rovnako ako doporučenia a pokyny. 

3.2. HRACIE VYBAVENIE A HERNÉ PODMIENKY 
3.2.1. Hracie vybavenie 
3.2.1.1. Schvaľovanie hracieho vybavenia vykonáva v mene Rady ITTF Komisia hracieho vybavenia. Schválenie môže kedykoľvek pozastaviť Výkonný výbor ITTF a následne ho môže zrušiť Rada ITTF vždy keď sa zistí, že vybavenie škodí športu. 
3.2.1.2. Formulár prihlášky alebo rozpisu otvoreného turnaja musí obsahovať určenie značky a farby sto-la, sieťky a loptičky, ktoré majú byť použité. Právo voľby hracieho vybavenia má národný zväz, na ktorého území sa súťaž uskutoční, pričom značky a druh hracieho vybavenia musia byť vybra-té z tých, ktoré sú schválené ITTF. Domáce súťaže sa môžu hrať aj na stoloch a so sieťkami, ktoré nie sú schválené ITTF. Určenie značiek a druhov stolov a sieťok môže byť uvedené v rozpise súťaže. 
3.2.1.3. Strana rakety, ktorá sa používa pri hre, musí byť pokrytá len tými značkami a druhmi poťahmi, ktoré pre dané obdobie schválenými ITTF a Poťah musí byť prilepený na raketu tak, aby musí v priestore pri rúčke obsahovať výrobcu, meno poťahu, logo ITTF a číslo ITTF (ak bolo použité) tak aby boli jasne viditeľné pri okraji poťahu, ktorý sa používa pri hre. 
Zoznam všetkých schválených a autorizovaných materiálov a hracieho vybavenia je k dispozícii na sekretariáte ITTF a detaily sú tiež prístupné na web stránke ITTF. 
3.2.1.4. Na stole pre vozíčkárov musí byť noha stola najmenej 40 cm od koncovej čiary stola. 

3.2.2. Hracie oblečenie 
3.2.2.1. Oblečenie hráčov tvorí väčšinou košeľa s krátkymi rukávmi (dres) a krátke nohavice alebo suk-ňa, ponožky a hracia obuv. Iné súčasti oblečenia, ako napr. tepláková súprava alebo iné časti, nesmie mať hráč oblečené počas hry, okrem prípadov, keď to povolí hlavný rozhodca. 
3.2.2.2. Prevažujúca farba dresu, krátkych nohavíc a sukne, okrem rukávov a goliera dresu, bude zreteľ-ne odlišná od farby loptičky s ktorou sa hrá. 
3.2.2.3. Na hráčskom oblečení môžu byť čísla alebo nápis na zadnej strane dresu, označujúce hráča, jeho národný zväz, alebo pri klubových stretnutiach jeho klub a reklamy v súlade s ustanovením člán-ku 3.2.5.10; ak má hráč na chrbtovej časti dresu svoje meno, toto musí byť umiestnené tesne pod golierom. 
3.2.2.4. Akékoľvek čísla používané na identifikáciu hráčov majú prednosť pred reklamou umiestnenou v strede zadnej časti dresu. Toto číslo musí byť umiestnené na ploche do 600 cm2 (A4). 
3.2.2.5. Akékoľvek znaky a ozdoby na prednej alebo bočnej strane oblečenia hráča a akékoľvek predme-ty, ktoré má hráč (hráčka) na sebe (šperky), nesmú byť tak nápadné alebo lesklé, aby súperovi nesťažovali sledovanie hry. 
3.2.2.6. Na oblečení nemôžu byť znaky alebo nápisy, ktoré by mohli byť urážlivé, alebo by poškodzovali dobrú povesť hry. 
3.2.2.7. Akýkoľvek spor o tom, či hracie oblečenie zodpovedá predpisom a je prípustné, rozhoduje hlav-ný rozhodca. 
3.2.2.8. Všetci hráči jedného družstva (v stretnutí družstiev) a obaja spoluhráči z jedného národného zvä-zu vo štvorhre vo svetových, olympijských a paralympijských súťažiach musia byť jednotne ob-lečení. Výnimky možno udeliť len pri ponožkách, obuvi a počte, veľkosti, farbe a vzhľade rek-lám na oblečení. V ostatných medzinárodných súťažiach hráči tej istej asociácie, tvoriaci pár vo štvorhre môžu mať oblečenie od rôznych výrobcov ak je jeho základná farba rovnaká a národná asociácia ho schváli. 
3.2.2.8.a.Pre domáce súťaže predpis 3.2.2.8. neplatí. 
3.2.2.9. Súperi (jednotlivci, alebo dvojice) musia hrať v dresoch natoľko rozdielnych farieb, aby ich di-váci mohli ľahko rozoznať. 
3.2.2.9.a.Pre domáce súťaže predpis 3.2.2.9. neplatí. 
3.2.2.10. Ak súperiaci hráči alebo družstvá majú podobné tričká (dresy) a nemôžu sa dohodnúť, kto si ob-lečenie vymení, rozhodne o tom rozhodca žrebom. 
3.2.2.11. Hráč, ktorý súťaží v súťažiach o svetové, olympijské, alebo paralympijské tituly, alebo na otvo-rených medzinárodných majstrovstvách musí mať oblečený dres, krátke nohavice alebo sukničku takého typu, ktorý schválila jeho asociácia 

3.2.3. Hracie podmienky 
3.2.3.1. Hrací priestor má byť obdĺžnikový s minimálnymi rozmermi 14x7 metrov a výšku najmenej 5 metrov, avšak rohy môžu byť skosené ohrádkami pod 45o uhlom, ale toto skosenie nesmie byť dlhšie ako 1,5 m; pre súťaže vozíčkárov môže byť zmenšený, ale nesmie byť menší ako 8x6 met-rov. 
3.2.3.1.a. Pre domáce súťaže sú predpísané minimálne rozmery hracieho priestoru pre jeden stôl: Su-perliga 12x7 m výška 4 m; extraliga mužov 12x6 m výška 3,5 m; ostatné ligové súťaže mini-málne 10x5 m výška 3,5 m; odporúča sa však rozmer 12x6 m. Pre ostatné domáce súťaže sú minimálne rozmery 10x5m odchýlky môže povoliť riadiaci orgán súťaže. 

3.2.3.2. Za súčasť vybavenia každého hracieho priestoru sa považuje: stôl vrátane sieťky, rozhodcovský stolík so stoličkou, počítadlo stavu, koše na uteráky, tlačené čísla stolov, ohrádky, podlahová krytina, tabuľky na ohrádkach s menami hráčov, alebo asociácií. 
3.2.3.3. Hrací priestor je ohraničený ohrádkami vysokými asi 75 cm, rovnakej tmavej základnej farby, ktoré oddeľujú hracie priestory jednotlivých stolov od seba a od divákov. 
3.2.3.3.a Pre domáce súťaže sa používanie ohrádok iba odporúča. 
3.2.3.4. Na svetových a Olympijských súťažiach intenzita osvetlenia, meraná vo výške hracej plochy, musí byť nad celou hracou plochou jednotne najmenej 1000 luxov a najmenej 500 luxov v kto-rejkoľvek inej časti hracieho priestoru. Pri ostatných súťažiach musí byť intenzita jednotne naj-menej 600 luxov nad hracou plochou a najmenej 400 luxov v ktorejkoľvek inej časti hracieho priestoru.
3.2.3.5. Kde sa používa viac stolov intenzita osvetlenia musí byť rovnaká na všetkých stoloch. Úroveň osvetlenia pozadia v hracej miestnosti (hale) nesmie byť vyššia ako je najnižšia úroveň osvetle-nia v hracom priestore. 
3.2.3.6. Svetelné zdroje musia byť najmenej 5 metrov nad podlahou. 
3.2.3.5.a. Pre domáce súťaže platí prepis 3.2.3.4.a. 
3.2.3.7. Pozadie stola musí byť tmavé, nemôžu tam byť ani silné svetelné zdroje, ani nezakryté okná ale-bo iné otvory, ktorými preniká denné svetlo. 
3.2.3.8. Podlaha nemôže byť svetlá, lesklá, alebo šmykľavá a jej povrch nemôže byť tehlový, keramický, betónový ani kamenný; pre súťaže vozíčkárov podlaha môže byť betónová. 
3.2.3.8.1. Na svetových, olympijských a paralympijských súťažiach podlahy sú z dreva alebo rolovacieho syntetického materiálu, značky a typu schváleného ITTF. 
3.2.3.8.a. Pri domácich súťažiach musí byť v hracej miestnosti najmenej 150C, miestnosť však nesmie byť vykúrená na viac, ako 280C. Teplota sa meria pri sieťke na stole, na ktorom sa zápas hrá. 
Poznámka: Medzinárodné predpisy nemajú ustanovenie o teplote. 

3.2.4. Kontrola rakiet. 
3.2.4.1. Každý hráč je zodpovedný za to, že na jeho rakete je poťah prilepený lepidlom, ktoré neobsahuje škodlivé prchavé rozpúšťadlá. 
3.2.4.2. Stredisko kontroly rakiet bude zriadené na všetkých súťažiach ITTF o svetové, olympijské a paralympijské tituly ako aj na vybranom počte ITTF súťaží World Tour a Junior Circuit a môže byť zriadené na kontinentálnych a regionálnych súťažiach. 
3.2.4.2.1. Stredisko kontroly rakiet bude testovať rakety podľa zásad a postupov stanovených Exekutí-vou ITTF na základe doporučenia Materiálovej komisie ITTF a Komisie rozhodcov ITTF tak, aby bolo zabezpečené, že testované rakety vyhovujú všetkým príslušným predpisom ITTF a to nie len hrúbke a rovinnosti poťahov a prítomnosti škodlivých prchavých rozpúšťadiel (Platí od 1. apríla 2012). 
3.2.4.2.2. Testovanie bude vykonávané po náhodne vybratých zápasoch, alebo keď hráč nepredloží ra-ketu na test pred zápasom, ale počínajúc štvrťfinále bude testovanie vykonávané pred všetký-mi zápasmi súťaží jednotlivcov a pred vybratými zápasmi stretnutí družstiev. (Platí od 1. sep-tembra 2012) 
3.2.4.2.3. Rakety, ktoré nevyhovejú testom Strediska kontroly rakiet pred zápasom, nemôžu byť použi-té, ale môžu byť nahradené inými raketami, ktoré budú testované po zápase; v prípade, že ra-keta nevyhovie testom Strediska kontroly rakiet po zápase zodpovedný hráč bude potrestaný. 
3.2.4.2.4. Hráči majú právo dobrovolného testu rakety pred zápasom bez penalizácie. 
3.2.4.3. Po 4 z akéhokoľvek dôvodu neúspešných testoch rakiet v období štyroch rokov, hráč môže do-končiť akciu, ale následne Exekutíva ITTF previnilcovi zastaví činnosť na 12 mesiacov. (Platí od 1. apríla 2012). 
3.2.4.3.1. ITTF bude písomne informovať dotknutého hráča o zastavení jeho činnosti. 
3.2.4.3.2. Potrestaný hráč sa môže odvolať na Odvolaciu komisiu ITTF do 21 dní po obdržaní písomné-ho oznámenia o zastavení činnosti; podanie odvolania nemá odkladný účinok trestu. 
3.2.4.4. ITTF vedie register všetkých porušení testov Strediska kontroly rakiet s platnosťou od 1. sep-tembra 2010. 
3.2.4.5. Na všetkých súťažiach ITTF na lepenie poťahov musí byť určený osobitný dostatočne vetraný priestor a tekuté lepidlá sa nesmú používať nikde v priestoroch hracej haly. Priestormi hracej haly sa rozumejú tie časti budovy používané na stolný tenis a s ním súvisiace činnosti, zariade-nia a verejné plochy. (Platí od 1.júla 2012). 

3.2.5. Reklamy a označovanie 
3.2.5.1. V hracom priestore môžu byť reklamy umiestnené iba na vybavení uvedenom v článku 3.2.3.2. Na reklamné účely sa nesmú používať zvláštne prídavné panely. 

3.2.5.1.1. Reklamy a označovanie (logá) v hracom priestore alebo mimo neho nesmú propagovať tabako-vé výrobky, alkoholické nápoje, škodlivé drogy a iné nelegálne produkty a musia byť bez nega-tívnej diskriminácie, znevažovania a nenávisti rasy, pohlavia, náboženstva, zdravotného postih-nutia, alebo iných foriem diskriminácie. 
3.2.5.2. Na olympijských a paralympijských hrách použitie reklám na hracom vybavení a na oblečení hráčov a rozhodcov podlieha smerniciam MOV, resp. Medzinárodného Paralympijského Výboru. 
3.2.5.3. Okrem LED reklám (light emitting diodes – svetlo emitujíce diódy) na bokoch ohrádok hracieho priestoru sa nikde vo vnútri hracieho priestoru nesmú používať svietivé, svetielkujúce alebo lesk-lé farby, pričom základná farba ohrádok musí zostnať tmavá (3.2.3.3.). 
3.2.5.3.1. Reklama na ohrádkach sa počas zápasu nesmie meniť z tmavej na svetlú a naopak. 
3.2.5.3.2. LED reklama na ohrádkach nesmie byť taká jasná, aby rušila hráča počas zápasu a nesmie sa meniť kým je loptička v hre. 
3.2.5.3.3. LED reklama sa nesmie použiť bez predchádzajúceho schválenia ITTF. 
3.2.5.4. Písmená a znaky na vnútorných stranách ohrádok musia byť zreteľne odlišnej farby od farby po-užívanej loptičky, môžu byť najviac dvojfarebné a môžu dosahovať najviac výšku 40 cm. Odpo-rúča sa, aby boli o niečo tmavšieho alebo svetlejšieho odtieňu základnej farby. (Platí od 1. júla 2012) 
3.2.5.4.a. Pre domáce súťaže platí, že na vnútorných stranách ohrádok nesmie byť použitá biela farba (žltá sa používať môže). Ostatné ustanovenia bodu 3.2.5.4. platia. 
3.2.5.5. Označenie na podlahe musí byť zreteľne odlišnej farby od farby používanej loptičky; odporúča sa aby bolo o niečo tmavšieho alebo svetlejšieho odtieňu ako je základná farba. (Platí od 1. júla 2012) 
3.2.5.6. Na podlahe hracieho priestoru môžu byť najviac 4 reklamy, po jednej na každom konci, z ktorých každá môže dosahovať najviac plochu 5 m2, a po jednej na každej strane stola, z kto-rých každá môže dosahovať najviac plochu 2,5 m2. Reklamy nesmú byť menej ako 1 m od ohrá-dok a tie koncové nesmú byť viac ako 2 m od ohrádky. 
3.2.5.7. Na každej polovičke bočných strán hornej časti stola a na bočnej koncovej strane hornej časti stola môže byť jedna trvalá reklama, alebo logo výrobcu, resp. dodávateľa a jedna dočasnej re-klame a každá môže dosahovať celkovú dĺžku 60 cm. Dočasná reklama musí byť zreteľne odde-lená od trvalej reklamy a nesmie podporovať iného výrobcu, resp. dodávateľa stolnotenisového materiálu. Reklamy, logo, meno stola, alebo meno výrobcu, resp. dodávateľa stolov nesmie byť na nohách, resp. podvozku stola, okrem toho, ak výrobca, resp. dodávateľ stolov je hlavným sponzorom turnaja. 
3.2.5.8. Reklamy na sieťke musia byť jasne odlíšiteľnej farby od farby používanej loptičky. Reklamy musia byť viac ako 3 cm od hornej pásky sieťky a nesmú brániť viditeľnosti cez sieťovinu. 
3.2.5.9. Na stolíkoch rozhodcov a na ostatnom vybavení vo vnútri hracieho priestoru môžu byť reklamy do celkovej plochy 750 cm2. 
3.2.5.10. Reklamy na oblečení hráčov môžu byť len: 
3.2.5.10.1. bežná značka výrobcu, jeho znak alebo názov na ploche maximálne 24 cm2; 
3.2.5.10.2. maximálne 6 zreteľne oddelených reklám v rozsahu celkovej plochy 600 cm2 na prednej, bočnej alebo zadnej strane dresu s tým, že na prednej strane dresu môžu byť najviac 4 reklamy;
3.2.5.10.3. maximálne dve reklamy v rozsahu celkovej plochy 400 cm2 na zadnej strane dresu. 
3.2.5.10.4. maximálne dve reklamy aj kombinované v rozsahu celkovej plochy 120 cm2 len na prednej, alebo bočnej strane krátkych nohavíc, alebo na sukničky; 
3.2.5.11. Reklamy na štartovných číslach hráčov môžu byť na celkovej ploche maximálne 100 cm2. 
3.2.5.12. Reklamy na oblečení rozhodcov môžu byť na ploche najviac 40 cm2. 
3.2.5.13. Na hracom oblečení alebo na štartovných číslach hráčov nesmú byť reklamy tabakových výrob-kov, alkoholických nápojov alebo škodlivých drog. 

3.2.6. Dopingová kontrola 
3.2.6.1. Všetci hráči, zúčastňujúci sa medzinárodných súťaží vrátane juniorských súťaží, budú subjektom súťažných testov ITTF. Hráči národných asociácií a akákoľvek antidopingová organizácia zod-povedajú za testovanie na súťaži, ktorej sa zúčastňujú. 

3.3. PRÁVOMOC ROZHODCU 
3.3.1. Hlavný rozhodca 
3.3.1.1. Pre každú súťaž ako celok je treba určiť hlavného rozhodcu. Musí byť predstavený účastníkom súťaže, prípadne kapitánom (vedúcim družstiev), ktorým musí byť zároveň oznámené miesto, kde sa bude zdržiavať v priebehu súťaže. 
3.3.1.2. Hlavný rozhodca zodpovedá za: 
3.3.1.2.1. vyžrebovanie súťaže; 
3.3.1.2.2. spracovanie časového plánu súťaže (určenie času a stolu pre jednotlivé zápasy); 
3.3.1.2.3. určenie rozhodcov ku stolom; 
3.3.1.2.4. vedenie predturnajovej inštruktáže rozhodcov; 
3.3.1.2.5. skontrolovanie oprávnenia štartu hráčov; 
3.3.1.2.6. rozhodovanie, či má byť hra prerušená v prípade nepredvídaných okolností; 
3.3.1.2.7. rozhodovanie, či hráč môže opustiť hrací priestor v priebehu zápasu; 
3.3.1.2.8. rozhodovanie, či môže byť predĺžený čas stanovený na rozohrávanie; 
3.3.1.2.9. rozhodovanie, či hráči môžu hrať zápas v teplákoch; 
3.3.1.2.10.rozhodovanie vo všetkých otázkach, týkajúcich sa výkladu pravidiel a predpisov vrátane prí-pustnosti oblečenia, hracieho vybavenia a hracích podmienok; 
3.3.1.2.11.rozhodovanie ktorí hráči a kde môžu trénovať počas mimoriadnych prerušení hry; 
3.3.1.2.12.výkon disciplinárnej právomoci pri nevhodnom chovaní hráčov alebo pri iných porušeniach predpisov. 
3.3.1.3. Ak sú (so súhlasom turnajového výboru) niektoré povinnosti hlavného rozhodcu prenesené na iné osoby, musia byť účastníci (vedúci družstiev, kapitáni) oboznámení so zodpovednosťou a miestom, kde sa budú zdržiavať tieto osoby. 
3.3.1.4. Hlavný rozhodca alebo jeho zástupca, určený k vykonávaniu funkcie počas neprítomnosti hlav-ného rozhodcu, musí byť prítomný v hracej miestnosti počas celej súťaže. 
3.3.1.5. Hlavný rozhodca môže, ak to uzná za potrebné, kedykoľvek vymeniť rozhodcu pri stole, pomoc-ného rozhodcu alebo rozhodcu pre počítanie úderov pri hre podľa pravidla o časovom limite. Ne-smie však zmeniť rozhodnutie, ktoré tento rozhodca urobil v skutkovej otázke v medziach svojej právomoci. 
3.3.1.6. Hráč v dobe od svojho príchodu do hracej miestnosti až do jeho odchodu z nej sa musí podriadiť príkazom hlavného rozhodcu. 

3.3.2. Rozhodca, pomocný rozhodca a rozhodca pre počítanie úderov 
3.3.2.1. Pre každý zápas musí byť určený jeden rozhodca a jeden pomocný rozhodca. 
3.3.2.1.a.Pre domáce súťaže sa určenie rozhodcov podľa predpisu 3.3.2.1. iba odporúča. Ak nie je určený pomocný rozhodca, zabezpečuje rozhodca pri stole všetky jeho úlohy podľa jednotlivých ustano-vení predpisov 3.3.2., 3.3.3. a 3.4. Pre počítanie úderov pri hre podľa pravidla o časovom limite však vždy musí byť určený ďalší rozhodca. 
3.3.2.2. Rozhodca sedí alebo stojí pri bočnej strane stola na úrovni sieťky a pomocný rozhodca sedí opro-ti nemu na druhej strane stola taktiež na úrovni sieťky. 
3.3.2.3. Rozhodca je zodpovedný za: 
3.3.2.3.1. kontrolu prípustnosti hracieho vybavenia a hracích podmienok a ohlásenie akéhokoľvek nedos-tatku hlavnému rozhodcovi; 
3.3.2.3.2. náhodný výber loptičky ako je popísaný v článku 3.4.2.1.1-2; 
3.3.2.3.3. uskutočnenie žrebovania pre výber podania, príjmu podania a strany; 
3.3.2.3.4. rozhodnutie o tom, ktorý z predpisov o správnom podaní môže byť vynechaný pre telesne pos-tihnutých; 
3.3.2.3.5. kontrolu dodržiavania správneho poradia pri podávaní a pri príjme podania, za správne strieda-nie strán a za opravu prípadných chýb; 
3.3.2.3.6. rozhodnutie o každej výmene, či za ňu udelí bod alebo nariadi novú loptičku; 
3.3.2.3.7. hlásenie stavu zápasu určeným spôsobom; 
3.3.2.3.8. prechod na hru podľa pravidla o časovom limite po uplynutí predpísaného času; 
3.3.2.3.9. plynulosť hry; 
3.3.2.3.10.vykonanie opatrení pri porušovaní predpisov o poskytovaní rád hráčom a o správaní sa hráčov. 
3.3.2.3.11.rozhodnutie žrebom ktorý hráč, dvojica alebo družstvo si musí vymeniť dresy, pokiaľ súperiaci hráči majú podobné oblečenie a nemôžu sa dohodnúť, kto sa prezlečie. 
3.3.2.3.12.zabezpečenie, že pri a v hracom priestore budú len oprávnené osoby. 
3.3.2.4. Pomocný rozhodca 
3.3.2.4.1. rozhoduje o tom či sa loptička v hre dotkla hrany stola, ktorá je bližšie k nemu. 
3.3.2.4.2. upozorní rozhodcu na porušenie pravidiel o poskytovaní rád, alebo o nevhodnom chovaní 
3.3.2.5. Rozhodca alebo pomocný rozhodca rozhoduje o tom: 
3.3.2.5.1. že je podanie hráča nesprávne; 
3.3.2.5.2. že sa loptička pri podaní, ktoré bolo inak zahrané správne, pri svojom lete ponad sieťku alebo okolo nej, dotkla sieťky alebo stojančeka; 
3.3.2.5.3. či hráč loptičke bráni v dopade; 
3.3.2.5.4. že nastalo také porušenie podmienok pre hru, že by to mohlo ovplyvniť výsledok výmeny; 
3.3.2.5.5. že meria čas, určený na rozohrávanie pred začiatkom zápasu, čas trvania vlastnej hry a schvále-ných prestávok. 
3.3.2.6. Pri hre podľa pravidla o časovom limite počítať údery prijímajúceho hráča môže buď osobitný rozhodca na počítanie úderov, alebo pomocný rozhodca ak je určený. 
3.3.2.7. Rozhodnutie vykonané v súlade s ustanovením predpisu 3.3.2.5.-6. pomocným rozhodcom alebo rozhodcom na počítanie úderov nemôže byť zmenené rozhodcom. 
3.3.2.8. Hráč v dobe od svojho príchodu do hracieho priestoru až do jeho odchodu z neho sa musí pod-riadiť príkazom rozhodcu. 

3.3.3. Námietky 
3.3.3.1. Žiadna dohoda hráčov v súťažiach jednotlivcov, prípadne kapitánov v súťažiach družstiev, ne-môže zmeniť rozhodnutie príslušného rozhodcu, pomocného rozhodcu či rozhodcu pre počítanie úderov o skutkovej otázke, ani rozhodnutie príslušného hlavného rozhodcu vo veci výkladu pra-vidiel a predpisov, ani rozhodnutie príslušného turnajového výboru o otázkach vedenia turnaja alebo stretnutia. 
3.3.3.2. Nie je možné protestovať u hlavného rozhodcu proti rozhodnutiu príslušného rozhodcu v skut-kovej otázke ani u vedenia turnaja proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu v otázkach výkladu pra-vidiel a predpisov. 
3.3.3.3. Proti rozhodnutiu rozhodcu, pomocného rozhodcu, alebo rozhodcu pre počítanie úderov o výkla-de pravidiel možno podať námietku hlavnému rozhodcovi, ktorého rozhodnutie je konečné. 
3.3.3.4. Proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu o iných otázkach turnaja alebo stretnutia, ktoré nie sú upravené pravidlami ani predpismi pre súťaže, možno podať námietku turnajovému výboru, kto-rého rozhodnutie je konečné. 
3.3.3.5. V súťaži jednotlivcov môže podať námietky len hráč, hrajúci zápas ktorého sa námietky týkajú. V súťaži družstiev môže podať námietky len kapitán družstva hrajúceho stretnutie, ktorého sa námietky týkajú. 
3.3.3.5.1. Meno kapitána družstva (hrajúceho, alebo nehrajúceho) musí byť oznámené rozhodcovi pred začiatkom stretnutia. 
3.3.3.6. Problémy týkajúce sa výkladu pravidiel, ktoré vzniknú rozhodnutím hlavného rozhodcu alebo problémy týkajúce sa riadenia turnaja alebo stretnutia, ktoré vzniknú rozhodnutím turnajového výboru, môže hráč, alebo kapitán družstva postúpiť prostredníctvom svojho národného zväzu na posúdenie komisii pre pravidlá ITTF. 
3.3.3.7. Komisia pre pravidlá vydá stanovisko ako usmernenie pre budúce rozhodnutia. Národný zväz môže proti tomuto stanovisku podať námietky Rade ITTF alebo kongresu ITTF. To však nesmie ovplyvniť konečnú platnosť rozhodnutia zodpovedného hlavného rozhodcu alebo turnajového výboru. 
3.3.3.7.a.Podávanie námietok a odvolaní pre domáce súťaže upravuje súťažný poriadok stolného tenisu. 

3.4. VEDENIE ZÁPASU 
3.4.1. Indikovanie skóre 
3.4.1.1. Rozhodca hlási skóre akonáhle skončí výmena, alebo akonáhle je to po nej možné. 
3.4.1.1.1.Rozhodca hlási stav zápasu v priebehu setu tak, že najskôr ohlási počet bodov hráča (dvojice) ktorý (ktorá) má podávať v nasledujúcej výmene, a potom počet súperových bodov. 
3.4.1.1.2.Na začiatku setu a keď sa mení podávajúci, rozhodca je povinný označiť (ukázať na) budúceho podávajúceho a môže tiež nasledovať ohlásenie skóre s menom budúceho podávajúceho. 
3.4.1.1.3.Na konci setu ohlási rozhodca meno hráča (dvojice), ktorý (ktorá) set vyhral (vyhrala), počet bodov víťaza a počet bodov porazeného. 
3.4.1.2. Popri hlásení stavu môže rozhodca svoje rozhodnutia signalizovať aj pohybmi rúk. 
3.4.1.2.1.Po dosiahnutí bodu môže zdvihnúť rameno, ktoré je bližšie k hráčovi, alebo dvojici, ktorá získa-la bod tak, že rameno je vo vodorovnej polohe a predlaktie vo zvislej polohe, ruka zovrená v päsť smeruje hore. 
3.4.1.2.2.Pri ohlásení novej loptičky môže zdvihnúť ruku nad hlavu, aby dal najavo, že výmena skončila. 
3.4.1.3. Skóre a počet úderov pri hre podľa pravidla o časovom limite sa hlási v jazyku anglickom, alebo v inom jazyku prijateľnom pre obidvoch hráčov (dvojice) a rozhodcu. 
3.4.1.4. Stav zápasu sa zobrazuje na mechanických alebo elektronických ukazovateľoch stavu. Na uka-zovatele stavu musia dobre vidieť hráči a diváci. 
3.4.1.4.a.Pre extraligu a prvú ligu je použitie ukazovateľov stavu povinné, pre ostatné súťaže nie je po-vinné. 
3.4.1.5. Keď bol hráč napomínaný za nevhodné správanie po napomenutí sa žlté označenie umiestni na, alebo v blízkosti ukazovateľa stavu na strane hráča, ktorý bol napomínaný. 

3.4.2. Vybavenie 
3.4.2.1. Hráči nesmú vyberať loptičky v hracom priestore. 
3.4.2.1.a. Pre domáce súťaže sa článok 3.4.2.1. iba odporúča. 
3.4.2.1.1.Kdekoľvek podľa možností hráči musia mať príležitosť vybrať jednu alebo viac loptičiek pred príchodom do hracieho priestoru a zápas musí byť hraný jednou z týchto loptičkou náhodne vybranou hráčmi rozhodcom. 
3.4.2.1.2.Ak loptička nebola vybraná pred príchodom hráčov do hracieho priestoru, alebo sa hráči nemôžu dohodnúť s ktorou loptičkou budú hrať, zápas sa bude hrať s loptičkou, ktorú náhodne vyberie rozhodca z krabice loptičiek určených pre súťaž. 
3.4.2.1.3.Ak v priebehu zápasu dôjde k poškodeniu loptičky, táto bude nahradená ďalšou loptičkou, ktorá bola vybraná pred zápasom. Ak nie je takáto loptička k dispozícii hra bude pokračovať s loptičkou, ktorú náhodne vyberie rozhodca z krabice loptičiek, určených pre prebiehajúcu súťaž.
3.4.2.2. Používané poťahy musia byť schválené ITTF bez akýchkoľvek fyzikálnych, chemických, alebo iných úprav, ktoré by menili, alebo modifikovali herné vlastnosti, trenie, vzhľad, farbu, štruktúru, povrch atď; zvlášť nesmú byť použité žiadne aditíva. 
3.4.2.3. Raketa musí úspešne prejsť všetky parametre testov kontroly rakiet. 
3.4.2.4. Hráč nesmie v priebehu zápasu vymeniť raketu okrem prípadu keď si náhodou poškodí raketu tak, že s ňou nemôže pokračovať v hre. Ak sa tak stane musí hráč ihneď vymeniť poškodenú ra-ketu za dobrú raketu, ktorú si zo sebou doniesol, alebo ktorú mu podajú do hracieho priestoru. 
3.4.2.5. Ak rozhodca neurčí inak, hráči nechajú počas prestávok v hre svoje rakety na stole, ale ak hráč má raketu pripevnenú k ruke rozhodca dovolí, aby hráč počas prestávok mal svoju raketu pripev-nenú k ruke. 

3.4.3. Tréning 
3.4.3.1. Hráči majú právo rozohrať sa na stole, na ktorom sa bude hrať zápas. Doba určená na rozohranie je 2 minúty bezprostredne pred zápasom, ale nie počas normálnych prestávok. Predĺžená môže byť len so súhlasom hlavného rozhodcu. 
3.4.3.2. Pri nepredvídanom prerušení hry môže hlavný rozhodca povoliť hráčom trénovať na ktoromkoľ-vek stole, vrátane stola, na ktorom sa hrá prerušený zápas. 
3.4.3.3. Hráčom sa musí poskytnúť primeraná príležitosť, aby sa zoznámili s hracím vybavením s ktorým majú pokračovať v hre a aby si ho vyskúšali. To ich však neoprávňuje na viac ako niekoľko málo výmen pre rozohranie pred znovuotvorením hry po náhrade poškodenej loptičky alebo rakety. 

3.4.4. Prestávky 
3.4.4.1. Hra musí byť plynulá počas celého zápasu s výnimkou, každý hráč má však právo na: 
3.4.4.1.1. prestávku, trvajúcu najviac 1 minútu medzi jednotlivými setmi zápasu, 
3.4.4.1.2. čo najkratšiu prestávku na utretie po každom šiestom dosiahnutom bode (počíta sa od začiatku každého setu) a pri zmene strán v rozhodujúcom sete zápasu. 
3.4.4.2. Hráč, alebo dvojica môže požiadať o jeden time-out v zápase, ktorý môže trvať najviac 1 minú-tu. 
3.4.4.2.1. O time-out môže požiadať v súťažiach jednotlivcov hráč, dvojica, alebo určený poradca (tré-ner), v súťažiach družstiev hráč, dvojica, alebo tréner. 
3.4.4.2.2. Keď sa hráč, alebo pár nemôžu dohodnúť s určeným poradcom, alebo trénerom či time-out vezmú, konečné rozhodnutie musí urobiť v súťaži jednotlivcov hráč, alebo pár a v súťaži druž-stiev tréner. 
3.4.4.2.3. Time-out je možné žiadať len medzi výmenami v jednom sete a indikuje sa vytvorením písme-na “T” pomocou rúk. 
3.4.4.2.4. Po akceptovaní platnej žiadosti o time-out rozhodca preruší hru, zostane sedieť, alebo stáť pri štorhre, rukou na strane hráča, alebo páru, ktorý time-out žiadal, zdvihne bielu kartu. Potom bielu kartu, alebo iný vhodný ukazovateľ, položí na hraciu plochu na strane toho hráča alebo páru, ktorý time-out žiadal. 
3.4.4.2.5. Biela karta, alebo vhodný ukazovateľ budú odstránené a hra bude pokračovať akonáhle hráč, alebo pár, ktorý o time-out požiadal, je pripravený pokračovať v hre, alebo po uplynutí 1 minú-ty podľa toho čo nastane skôr. 
3.4.4.2.6. Ak platná žiadosť o time-out bude vyjadrená súčasne obidvoma hráčmi, resp. pármi, hra bude pokračovať keď obidvaja hráči, resp. páry budú pripravené, alebo po uplynutí 1 minúty podľa  toho, čo nastane skôr a žiadny z nich už v tom istom zápase nebude mať právo na ďalší time-out. 
3.4.4.3. S prihliadnutím na právo hráča sa rozohrať (3.4.3.1.) sa nasledujúce zápasy v stretnutí budú hrať bez prerušenia s výnimkou keď 
3.4.4.3.1. hráč, ktorý práve dohral a musí nastúpiť k nasledujúcemu zápasu si môže vyžiadať 5 minúto-vú prestávku. 
3.4.4.4. Hlavný rozhodca môže povoliť hráčovi, ktorý sa stane v dôsledku nehody dočasne nespôsobilý na hru, prerušenie hry na čo najkratší čas, ktorý nesmie presiahnuť 10 minút, aj to len vtedy, keď podľa jeho názoru prerušenie nespôsobí neprimeranú nevýhodu pre súpera. 
3.4.4.5. Prerušenie sa nesmie povoliť, ak telesná nespôsobilosť hráča existovala, alebo mohla byť oča-kávaná už pred zápasom alebo ak je dôsledkom vyčerpania v zápase. Nespôsobilosť k hre, kto-rá je dôsledkom nedostatočnej telesnej pripravenosti hráča (kŕče, vyčerpanie) alebo dôsledkom spôsobu, akým bola hra vedená, nie je dôvodom na prerušenie hry. Prerušenie sa môže povoliť len pri nespôsobilosti vyvolanej nehodou, napríklad pri zranení spôsobenom pádom. 
3.4.4.6. Ak niekto v hracom priestore krváca hra musí byť okamžite prerušená a nesmie znovu začať kým táto osoba nebude ošetrená a kým nebudú odstránené všetky zvyšky krvi z hracieho prie-storu. 
3.4.4.7. V priebehu zápasu musia hráči zostať vo vnútri, alebo v blízkosti hracieho priestoru. Výnimky môže povoliť hlavný rozhodca. V prestávkach medzi setmi a počas time-outu sa hráči bez do-hľadu rozhodcu nemôžu vzdialiť viac ako tri metre od hracieho priestoru. 

3.5. DISCIPLÍNA 
3.5.1. Rady 
3.5.1.1. V súťaži družstiev hráč môže prijímať rady od kohokoľvek oprávneného byť pri hracom priesto-re. 
3.5.1.2. V zápasoch súťaží jednotlivcov hráč alebo pár môže prijať rady len od jednej osoby, ktorá je vopred predstavená rozhodcovi. Ak je vo štvorhrách dvojica zložená z hráčov rozdielnych aso-ciácií, môže každý z nich predstaviť jedného poradcu. Z pohľadu článkov 3.5.1. a 3.5.2. títo dva-ja poradcovia sa pokladajú za jedného. Ak akákoľvek neoficiálna osoba radí, rozhodca jej musí ukázať červenú kartu a poslať ju preč od hracieho priestoru. 
3.5.1.3. Hráči môžu prijímať rady len počas prestávok medzi setmi, alebo počas ostatných schválených prerušení hry, ale nie po skončení rozohrávania a pred začiatkom zápasu. Ak akákoľvek oficiálna osoba dáva rady v inom čase, rozhodca jej musí ukázať žltú kartu ako upozornenie, že akýkoľvek ďalší taký priestupok bude mať za následok vylúčenie od hracieho priestoru. 
3.5.1.4. Ak ktokoľvek dáva nedovolené rady aj po napomínaní v tom istom stretnutí súťaže družstiev, alebo v tom istom zápase súťaže jednotlivcov rozhodca mu ukáže červenú kartu a pošle ho preč od hracieho priestoru bez ohľadu na to, či táto osoba bola alebo nebola pred tým napomínaná. 
3.5.1.5. V stretnutí družstiev vylúčená radiaca osoba sa môže vrátiť k hraciemu priestoru až po skončení stretnutia, okrem prípadov keď to vyžaduje postup hry a nesmie byť nahradený iným poradcom; v súťaži jednotlivcov sa môže vrátiť až po skončení zápasu súťaže jednotlivcov. 
3.5.1.6. Ak vylúčená radiaca osoba odmietne odísť, alebo sa vráti pred skončením stretnutia, resp. zápa-su, rozhodca preruší hru a ohlási to hlavnému rozhodcovi. 
3.5.1.7. Tieto obmedzenia sa týkajú len rád, vzťahujúcich sa ku hre a nesmú zabrániť príslušnému hráčo-vi alebo kapitánovi družstva podať oficiálny protest ani brániť mu poradiť sa s tlmočníkom alebo s predstaviteľom národnej asociácie vo veci výkladu rozhodnutia. 

3.5.2. Zlé správanie 
3.5.2.1. Hráči a tréneri, alebo ostatní poradcovia sa musia vyvarovať zlých návykov a správania sa, ktoré by mohlo nečestne ovplyvňovať súpera, urážať divákov alebo škodiť dobrej povesti hry, takému ako nadávanie, rozbitie loptičky alebo jej vyhodenie mimo hrací priestor, kopanie do stola alebo ohrádok, výmena rakety bez oznámenia a nerešpektovanie rozhodcov. 
3.5.2.2. Ak sa kedykoľvek hráč, tréner, alebo iný poradca dopustí vážneho priestupku rozhodca preruší hru a bezodkladne to oznámi hlavnému rozhodcovi; pre menej závažné priestupky rozhodca mô-že, ak je to prvý krát, ukázať žltú kartu ako varovanie previnilca, že každé opakovanie je povinný potrestať. 
3.5.2.3. Ak hráč, ktorý bol napomínaný, sa dopustí druhého priestupku v tom istom zápase jednotlivcov alebo stretnutí družstiev (okrem opatrenia v článku 3.5.2.2. a 3.5.2.5.) rozhodca musí priznať je-den bod súperovi previnilca; a za ďalší priestupok 2 body a pritom vždy ukázať súčasne žltú a červenú kartu. 
3.5.2.3.a.Pre domáce súťaže platí ustanovenie predpisu 3.5.2.3. len vtedy, ak zápas riadi delegovaný roz-hodca. V ostatných prípadoch rozhodca preruší hru a prípad okamžite ohlási hlavnému rozhodcovi. 
3.5.2.4. Ak hráč, ktorý napriek trom trestným bodom, obdržaným v tom istom zápase jednotlivcov, alebo stretnutí družstiev, pokračuje v zlom správaní sa rozhodca preruší hru a bezodkladne to oznámi hlavnému rozhodcovi. 
3.5.2.5. Ak hráč počas zápasu jednotlivcov, alebo stretnutia družstiev, druhýkrát vymení raketu bez oznámenia, rozhodca preruší hru a bezodkladne to oznámi hlavnému rozhodcovi. 
3.5.2.6. Napomenutia, alebo trestné body udelené ktorémukoľvek hráčovi z dvojice vo štvorhrách treba považovať za sankciu pre dvojicu, ale v nasledujúcich dvojhrách toho istého stretnutia družstiev sa tieto sankcie nepočítajú hráčovi, ktorý sa neprevinil. Na začiatku zápasu štvorhier bude pre ce-lú dvojicu platiť tá sankcia, ktorá je z predtým udelených sankcií jednotlivým členom dvojice v tom istom stretnutí družstiev vyššia. 
3.5.2.7. S výnimkou ustanovenia článku 3.5.2.2. platí, že ak sa tréner, ktorý bol napomínaný, dopustí ďalšieho priestupku v tom istom zápase jednotlivcov, alebo stretnutí družstiev, rozhodca musí ukázať červenú kartu a poslať ho preč od hracieho priestoru až do konca toho zápasu jednotliv-cov, alebo stretnutia družstiev. 
3.5.2.8. Hlavný rozhodca je oprávnený vylúčiť hráča zo zápasu, z disciplíny, alebo zo súťaže pre závažné nešportové, alebo urážlivé správanie sa bez ohľadu na to či mu to rozhodca ohlási alebo nie; ak sa tak rozhodne, musí ukázať previnilcovi červenú kartu. 
3.5.2.9. Ak je hráč vylúčený z dvoch zápasov v súťaži družstiev, alebo v súťaži jednotlivcov, je automa-ticky vylúčený z príslušnej súťaže družstiev, alebo súťaže jednotlivcov. 
3.5.2.10. Hlavný rozhodca môže vylúčiť do konca súťaže kohokoľvek kto bol už dvakrát v tejto súťaži vylúčený od hracieho priestoru. 
Pôvodný článok 3.5.2.11 bol zrušený a následné články prečíslované. 
3.5.2.11. Ak je hráč z akýchkoľvek dôvodov vylúčený zo súťaže, alebo turnaja automaticky stráca získaný titul, medailu, finančnú cenu, alebo body do rebríčka. (Platí od 1. apríla 2012) 
3.5.2.12. Prípad veľmi vážneho zlého správania bude hlásený asociácii previnilca. 

3.5.3 Správne vystupovanie 
3.5.3.1. Hráči, tréneri a rozhodcovia musia dodržať dobrú prezentáciu športu a zabezpečiť jej integritu a upustiť od akýchkoľvek pokusov o ovplyvňovanie prvkov súťaže, ktoré by mohli byť v rozpore so športovou etikou. (Platí od 1. apríla 2012) 
3.5.3.1.1. Hráči musia vynaložiť maximálne úsilie vyhrať zápas a neodstúpiť zo zápasu s výnimkou kedy dôvodom je choroba, alebo zranenie. 
3.5.3.1.2. Hráči, tréneri a rozhodcovia sa nesmú zúčastňovať, alebo podporovať akúkoľvek formu stávko-vania, resp. tipovania, súvisiaceho s ich vlastnými zápasmi, alebo súťažami. (Platí od 1. apríla 2012) 
3.5.3.2. Hráč, ktorý úmyselne nedodrží tieto zásady bude potrestaný celým, alebo čiastočným odobratím peňažnej výhry (prize money), alebo zastavením činnosti v súťažiach ITTF. 
3.5.3.3. V prípade dokázanej spoluviny niektorého poradcu, alebo funkcionára sa predpokladá, že prí-slušná asociácia uplatní disciplinárne dôsledky. 
3.5.3.4. Disciplinárna komisia menovaná Exekutívou ITTF, zložená z predsedu a 4 členov, rozhodne, či došlo k priestupku a v prípade nutnosti rozhodne tiež o vhodnom potrestaní. Táto komisia bude rozhodovať podľa smerníc vydaných Exekutívou. 
3.5.3.5. Potrestaný hráč, poradca, alebo funkcionár môže podať odvolanie proti rozhodnutiu disciplinár-nej komisie na Exekutívu ITTF do 15 dní. Rozhodnutie výkonného výboru ITTF v tejto záleži-tosti je konečné.