Disciplinárny poriadok

5.1. Ú V O D N É  U S T A N O V E N I A

5.1.1. P Ô S O B N O S Ť  Na prerokovanie disciplinárnych previnení v stolnotenisovom hnutí sa vzťahuje zákon č.300/2008 Z.z. a ustanovenia tohto disciplinárneho poriadku.

5.1.2. ÚČEL DISCIPLINÁRNEHO KONANIA V disciplinárnom konaní majú byť náležite prerokované a spravodlivo posúdené disciplinárne previnenia jednotlivcov a kolek- tívov ako aj previnenia proti regulárnosti súťaží jednotlivcov a družstiev. Spôsob disciplinárneho konania a rozhodnutie o previnení majú prispieť k výchove jednotlivcov a kolektívov v duchu športovej a spoločenskej morálky.

5.2. D R U H Y  P R E V I N E N Í (PRIESTUPKOV)

5.2.1. V disciplinárnom konaní sa prerokovávajú tieto priestupky jednotlivcov : a) porušenie povinnosti člena zväzu, ktoré je prejavom jeho nedisciplinovanosti a ktoré vyžaduje disciplinárne konanie (porušenie stanov), b) porušenie súťažného poriadku a pravidiel, ak z výchovného hľadiska nepostačujú iné prostriedky stíhania týchto prípa- dov.

5.2.2. V disciplinárnom konaní sa tiež prerokovávajú závažné prípady porušenia súťažného poriadku a športovej morálky,za ktorú nesú zod- povednosť jednotlivci (hráči,tréneri),družstvá,oddiely -kluby. Ide o priestupky ako je snaha o ovplyvňovanie výsledkov stret- nutí, priame ovplyvnenie výsledkov "d o h o d o u" o neodohraní stretnutia a napísaní vysledku a pod.

5.3. D R U H Y  D I S C I P L I N Á R N Y CH  T R E S T O V

5.3.1. V disciplinárnom konaní možno ukladať jednotlivcom tieto tres- ty: a) napomenutie, b) peňažitá pokuta, c) zastavenie pretekárskej činnosti - v domácich súťažiach - v reprezentácii, d) zákaz vykonávať funkciu, e) vylúčenie zo stolnotenisového zväzu.

5.3.2. V disciplinárnom konaní možno ukladať kolektívom (družstvám), klubom,TJ a ich oddielom tieto tresty : a) pokarhanie, b) peňažitá pokuta, c) uzavretie hracej miestnosti, d) zastavenie pretekárskej činnosti družstva, e) vylúčenie družstva zo súťaže.

5.4. U L O Ž E N I E  T R E S T U  J E D N O T L I V C O M

5.4.1. N A P O M E N U T I E Napomenutie je najmiernejšia forma trestu. Vyslovuje sa v prí- padoch menej závažného previnenia, spravidlá vtedy, ak sa jedná o prvý poklesok previneného.

5.4.2. P E Ň A Ž I T Á P O K U T A Peňažitú pokutu možno ukladať len za priestupky v zmysle čl.5.2.1. odst.b); čl.5.2.2.; čl.3.9.; čl.3.10.; a ďalej ak : - sa rozhodca delegovaný príslušným riadiacim orgánom súťaže, alebo komisiou rozhodcov,bez ospravedlnenia nedostaví na turnaj, príp. stretnutie,zaplatí pokutu. Výška pokuty bude rovná výške odmeny,ktorá by mu patrila v zmysle "Smernice o odmenách a nahradách rozhodcom stolného tenisu" keby sa na akcii zúčastnil.Pritom ospravedlnenie musí byť oznámené predsedovi príslušnej komisie rozhodcov, alebo sekretárovi prísluš- ného STZ.

5.4.2.1. Peňažitú pokutu možno uložiť jednotlivcom až do výšky 30 EUR, a viac pri porušení predpisov o štarte hráčov a trénerov v zahraničí ako aj zahraničných hráčov v SR.

5.4.3. ZASTAVENIE PRETEKÁRSKEJ ČINNOSTI Trest zastavenia pretekárskej činnosti sa môže uložiť len pre domáce súťaže,len pre zákaz reprezentácie alebo pre oboje. Uloženiu tohto trestu nemusí predchádzať uloženie miernejšej formy trestu.

5.4.3.1. Zastavenie činnosti hráčovi možno udeliť: - ak v jednom prestupovom termíne ohlási prestup do dvoch,alebo viacerých oddielov - klubov,

- za odvolanie prestupu (resp.môže byť pokuta), - pri nastúpení v zápase na cidzí registračný preukaz, - pri porušení čl. 3.5.2. (Zlé správanie) Pravidiel stolného tenisu, - pri porušení čl.3.5.3. (Doping) Pravidiel stolného tenisu - pri porušení ustanovenia Prestupového poriadku čl. 3.10.5. (Štart hráčov za zahraničné kluby), - pri štarte žiakov vo vyššej kategórii za viac ako dve družstvá, - pri opakovanom porušení zákazu lepenia poťahov v herni a šatni.

5.4.3.2. Zákaz reprezentácie sa vzťahuje na hráča : - pri porušení povinnosti reprezentanta schválených výkonným výborom stolnotenisového zväzu pre danú sezónu (porušenie zmluvy), - pri porušení všeobecne uznávaných právnych noriem v zahraničí a doma, - podľa závažnosti porušenia smernice upravujúcej pôsobenie hráčov stolného tenisu v zahraničí, - pri štarte v domácej súťaži družstiev pri pozastavenej regis- trácii pre štart v zahraničí.

5.4.3.3. Trest zastavenia pretekárskej činnosti jednotlivcovi sa môže uložiť až na 18 mesiacov.Previnilec,ktorému bol tento trest uložený sa nemôže zúčastniť žiadnych domácich súťažných stretnutí a akcií.

5.4.3.4. Výkon trestu zastavenia pretekárskej činnosti jednotlivcovi ak nie je dlhší ako 3 mesiace,môže byť uložený podmienečne na skúšobnú dobu v trvaní od 3 mesiacov do 1 roka. Ak sa previnilec v skúšobnej dobe dopustí ďalšieho previnenia,po uložení trestu za toto previne- nie sa rozhodne aj o zmene podmienečne uloženého trestu za predošlé previnenie. K podmienečnému uloženiu trestu možno pristúpiť vtedy, ak predchádzajúce spravanie sa previnilca a okolnosti prípadu pred- pokladajú nápravu už pri pohrození trestom.

5.4.4. ZÁKAZ VYKONÁVAŤ FUNKCIU Trest zákazu vykonávať funkciu možno uložiť trénerom, rozhod- com, vedúcim družstiev a iným osobám poverených výkonom podobných funkcií. Vo výroku o treste disciplinárny orgán stanoví, ktorých kon- krétnych funkcií,resp. činnosti s nimi spojených sa trest týka. Tento trest sa nemôže použiť na výkon funkcie člena voleného orgánu. O tom, či členovia voleného orgánu môžu vykonávať svoje funkcie vzhľadom na disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustili, rozhoduje príslušný orgán podľa stanov.

5.4.4.1. Zákaz vykonávať funkciu sa môže udeliť : - za porušenie príkladného správania sa pred svojími zverencami počas stretnutí a turnajov (alkohol, neustále radenie hráčovi počas hry), -porušenie Pravidiel stolného tenisu - opakovaný priestupok.

5.4.4.2. Zákaz vykonávať funkciu rozhodcu sa môže udeliť : - pri opakovane neodborných rozhodnutiach odporujúcich Pravidlám stolného tenisu a ovplyvňujúcich výsledky stretnutí, - porušenie Pravidiel stolného tenisu - opakovaný priestupok.

5.4.4.3. Zákaz vykonávať funkciu vedúceho družstva sa môže udeliť : - pri dokázaných podvodoch súvisiacich s vybavovaním prestupov (úplatky, falšovanie podpisu rodičov u hráčov mladších ako 18 rokov a pod.), - pri závažnom opakovanom porušení predpisov o súpiskách (svoj- voľná úprava súpisky, úmyselne nesprávne zostavenie súpisky a pod.), - pri opakovanom porušení povinnosti vedúceho družstva usporia- dajúceho družstva v majstrovských stretnutiach, - pri nevydaní registračného preukazu hráčovi v súvislosti s prestupom, - pri úmyselnom nevyužití základu družstva v stretnutí podľa súpisky majúcim za následok ovplyvňovanie výsledku stretnutia.

5.4.4.4. Zákaz výkonu funkcie uložený podmienečne sa riadi obdobne ustanovením čl.5.4.3.4.

5.4.4.5. Zákaz výkonu funkcie kapitána možno uložiť na dobu 3 mesiacov až 1 roka.

5.4.4.6. Zákaz vykonávať funkciu možno uložiť na dobu až do dvoch rokov.

5.4.5. VYLÚČENIE ZO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU Vylúčenie zo zväzu sa vzťahuje na hráčov,trénerov,rozhodcov, vedúcich a funkcionárov za hrubé porušenie platných stanov,ak iné výchovné prostriedky neboli účinné.

5.4.5.1. Trest vylúčenia zo zväzu môže udeliť len: - výbor TJ - predstavebstvo klubu - vyšší územný orgán zväzu Previnilcovi sa odoberie preukaz oprávňujúci ho k účasti v sú- ťažiach (registračný preukaz), vyradí sa zo zoznamu hráčov (súpis- ky),rozhodcov a pod.

5.4.5.2. Ak vylúčený opäť požiada o prijatie za člena,je k tomu potreb- ný súhlas toho orgánu,ktorý ho vylúčil.

5.5. U L O Ž E N I E  T R E S T U  K O L E K T Í V O M 

5.5.1. P O K A R H A N I E Pokarhanie je najmiernejší druh trestu. Vyslovuje ho riadiaci zväz pri porušení Súťažného poriadku ak sa vážne neovplyvnia výsledky súťaže.

5.5.2. P E Ň A Ž I T Á P O K U T A Klubom,TJ a ich oddielom možno uložiť peňažitú pokutu za : - nesplnenie povinnosti usporiadateľa, - neusporiadanie súťaže (turnaja) určenej súťažným kalendárom, - nenastúpenie na stretnutie ( + úhrada cestovných nákladov súperovi), - odhlásenie družstva zo súťaže po vyžrebovaní, - porušenie hospodárskych smerníc.

5.5.2.1. Kolektívom je možné uložiť pokutu až do výšky 30 000.- Sk. Do toho limitu sa nezaratáva ďalšia úhrada nákladov podľa čl. 5.5.2. 5.5.3. U Z A V R E T I E H R A C E J M I E S T N O S T I Trest uzavretia hracej miestnosti možno uložiť až na 3 súťažné stretnutia toho družstva,pri ktorého stretnutí došlo k disciplinár- nemu priestupku (výtržnosti, nešportové správanie sa divákov, funk- cionárov a hráčov voči hosťom a rozhodcom).

5.5.3.1. V prípade uloženia tohto trestu musí disciplinárny orgán určiť najbližšiu vzdialenosť, v ktorej môže družstvo svoje stretnutie odohrať a to tak,aby bol splnený účel trestu. 5.5.3.2. Trest uzavretia hracej miestnosti môže byť podmienečne uložený na dobu od 3 mesiacov do 1 roka.

.5.4. ZASTAVENIE PRETEKÁRSKEJ ČINNOSTI Tento trest možno uložiť za porušenie Súťažného poriadku, pri ktorom uloženie peňažitej pokuty a uzavretie hracej miestnosti nesplnilo svoj účel.

5.5.4.1. Trest zastavenia pretekárskej činnosti možno uložiť družstvu najviac na 4 majstrovské stretnutia. V čase,keď má družstvo zastavenú pretekársku činnosť,nesmie sa zúčastniť ani priateľských, medzinárodných a iných stretnutí.

5.5.5. VYLÚČENIE DRUŽSTVA ZO SÚŤAŽE Vylúčenie družstva zo súťaže je možné len za zvlášť závažné porušenie Súťažného poriadku a pravidiel športovej súťaže (napr. ak sa dodatočne zistí, že družstvo nespĺňa podmienky rozpisu súťaže). Vylúčené družstvo možno preradiť do nižšej súťaže až o 2 stupne.

5.6. ZÁSADY PRE UKLADANIE DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV

5.6.1. Proti tomu,komu bol v disciplinárnom konaní príslušným orgánom uložený trest, nie je možné viesť nové disciplinárne konanie za rovnaký priestupok.

5.6.2. Za jedno previnenie je možné uložiť aj viac trestov,pokiaľ to ich povaha nevylučuje. 5 - 5

5.6.3. Ak disciplinárny orgán prejednáva súčasne niekoľko discipli- nárnych priestupkov, vysloví trest za previnenie najťažšie a k ostatným prihliadne ako k okolnostiam priťažujúcim v zmysle čl.5.6.5. bod b) tohoto Disciplinárneho poriadku.

5.6.4. Pri výmere trestu prihliadne disciplinárny orgán ako k poľah- čujúcej okolnosti najmä k tomu, ak previnilec : a) bol vyprovokovaný, b) pred previnením sa riadne správal, c) nahradil dobrovoľne škodu,ktorú svojim činom spôsobil, d) prejavil úprimnú ľutosť, e) sám oznámil previnenie,ktorého sa dopustil, f) účinne pomáhal pri objasnení svojho previnenia.

5.6.5. Pri výmere trestu prihliadne disciplinárny orgán ako k priťa- žujúcej okolnosti najmä k tomu,ak previnilec : a) sa dopustil previnenia surovým spôsobom,zákerne,alebo ľstivo, b) sa dopustil previnenia ako funkcionár, c) zviedol k previneniu iného, d) sa dopustil viacerých previnení, e) sa dopustil previnenia, hoci už bol v poslednom roku discipli- nárne potrestaný, f) svojim konaním ovplyvnil regulárnosť súťaže.

5.6.6. Tresty zastavenia pretekárskej činnosti a uzavretie hracej miestnosti je treba uložiť tak, aby zásadne zapadal do súťažného obdobia. Za tým účelom je možné tieto tresty rozdeliť, alebo uložiť na počet súťažných stretnutí.

5.7. D I S C I P L I N Á R N E  O R G Á N Y

5.7.1. O disciplinárnom previnení podľa čl.5.2.1. odst.a) rozhoduje: a) výbor oddielu TJ, b) výbor TJ,predstavenstva klubu, c) výkonný výbor OSTZ, d) výkonný výbor KSTZ e) výkonný výbor SSTZ

5.7.2. O disciplinárnom previnení podľa čl.5.2.1. odst.b) a čl.5.2.2. rozhoduje: a) výbor oddielu TJ,predstavenstvo klubu, b) výkonné výbory OSTZ,KSTZ a ich disciplinárne komisie, c) výkonný výbor SSTZ a jeho disciplinárna komisia.

5.7.3. Vo výkonných výboroch zväzu prerokovávaju previnenia discipli- nárne komisie. Ak výkonné výbory STZ nezriadili stále disciplinárne komisie, sú povinné ich ustanoviť pre prípad prerokovania priestup- kov.Prerokovanie disciplinárnych priestupkov prvej inštancie vo vý- konných výboroch STZ je možné len v ojedinelých a mimoriadne závaž- ných prípadoch.

5.7.4. Výbory oddielov,TJ a predstavenstvá klubov rozhodujú o disciplinárnom previnení svojich členova ak nie je príslušný iný disciplinárny orgán.

5.7.5. Ak orgány uvedené v čl.5.7.4. potrestajú pretekára,alebo funkcionára zastavením činnosti, resp. zákazom vykonávať funkciu, oznámia to tomu orgánu,ktorý riadi súťaž,v ktorej pretekár štartuje alebo v nej funkcionár pôsobí.

5.7.6. Výkonné výbory STZ a ich disciplinárne komisie rozhodujú o disciplinárnych priestupkoch jednotlivcov a kolektívov, ktoré súvisia s ich činnosťou a to aj vtedy,ak ide o priestupok podľa čl.5.2.1.písm. a).

5.7.7. Výkonné výbory územných zväzových orgánov rozhodujú o disci- plinárnych priestupkoch funkcionárov tých orgánov, ktoré súvisia s výkonom ich funkcie.

5.7.8. O disciplinárnych priestupkoch reprezentantov a trénerov reprezentantov rozhoduje výkonný výbor SSTZ,alebo jeho disciplinár- na komisia.

5.7.9. Pri pochybnostiach o tom, ktorý orgán má priestupok prejedná- vať, rozhoduje výkonný výbor SSTZ.

5.8. POSTUP PRI DISCIPLINÁRNOM KONANÍ

5.8.1. Disciplinárny orgán začne disciplinárne konanie,ak nadobudol presvedčenie, že sú k tomu oprávnené dôvody. Môže tak urobiť z vlastného ,alebo iného podnetu.

5.8.2. Ak disciplinárny orgán zistí, že prerokovanie priestupku patrí do kompetencie iného disciplinárneho orgánu, neodkladne mu vec postúpi.

5.8.3. Disciplinárne konamie nemožno začať, ak od disciplinárneho priestupku uplynula doba dlhšia ako 1 rok,s výnimkou prípadu,keď sa vo veci nariadilo trestné stíhanie. 5 - 7

5.8.4. O podnetoch k začatiu disciplinárneho konania je disciplinárny orgán povinný rozhodovať čo najrýchlejšie a postupovať tak, aby za- čaté konanie bolo čo najskôr ukončené.

5.8.5. Disciplinárny orgán je povinný v disciplinárnom konaní náleži- te objasnovať všetky podstatné okolnosti prerokovaného prípadu. Za tým účelom je oprávnený prizvať osoby,ktoré môžu poskytnúť dôle- žité informácie a vyžiadať si písomné dokumenty a správy, poprípade aj iné dôkazové materiály.

5.8.6. Previnilcovi, ak o to požiada,musí byť daná možnosť zúčastniť sa prerokovania jeho priestupku a vyjadriť sa ku všetkým skutočnos- tiam, ktoré sú podkladom k rokovaniu a rozhodovaniu disciplinárneho orgánu.

5.8.7. Ak bol pretekár vylúčený z hry a bol mu odobraný preukaz oprávňujúci ho k účasti v súťaži (registračný preukaz),prerokuje sa jeho disciplinárny priestupok na najbližšom zasadaní príslušného disciplinárneho orgánu.

5.8.8. Ak je v záujme objektívneho a spravodlivého posúdenia prípadu, vyžiada si disciplinárny orgán stanovisko kolektívu, ktorého je previnilec členom.

5.8.9. Podľa povahy a závažnosti prípadu prizvú sa k rokovaniu disci- plinárnej komisie aj vedúci funkcionári oddielu,klubu a TJ, najmä tréneri.

5.8.10. Ak z povahy skutku,ktorý je prerokovávaný disciplinárnou komi- siou vyplýva podozrenie zo spáchania trestného činu, oznámi disci- plinárny orgám tieto okolnosti orgánom činným v trestnom konaní.

5.8.11. Akonáhle sú dostatočne objasnené všetky podstatné okolnosti disciplinárneho priestupku, rozhodne disciplinárny orgán o uložení trestu. Disciplinárny orgán môže rozhodnúť, že sa od potrestania upúšťa, ak dospeje k záveru, že samotný priebeh disciplinárneho konania splnil výchovný cieľ a že s ohľadom na osobu previnilca a povahu priestupku nie je potrebné trest uložiť. Ak sa ukáže, že k priestupku nedošlo,disciplinárny orgán vydá rozhodnutie o zastavení disciplinárneho konania.

5.9. OZNÁMENIE O DISCIPLINÁRNOM KONANÍ

5.9.1. Z rokovania disciplinárneho orgánu sa zriaďuje zápis,ktorý ob- sahuje podstatné údaje o priebehu a záveroch jeho rokovaní.Ak je previnilec prítomný na rokovaní, oznámi mu disciplinárny orgán svoje rozhodnutie s podstatným odôvodnením a poučí ho o práve odvolať sa. Ak sa previnilec nezúčastnil rokovania disciplinárneho orgánu,vyrozumie sa o jeho rozhodnutí priamo, alebo prostredníctvom svojej TJ,oddielu - klubu.Vyrozumenie musí byť vyhotovené písomne a obsahovať výrok o potrestaní, stručné zdôvodnenie a poučenie o odvolaní.

5.9.2. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu sa tiež vhodnou formou oznamuje TJ,oddielu - klubu,ktorého je previnilec členom a ďalej tomu orgánu, ktorý musí urobiť opatrenia k realizácii trestu a to spravidla do 10 dní od skončenia prerokovania prípadu.

5.9.3. V prípade,že výbor oddielu - klubu uložil trest previnilcovi, ktorý je funkcionárom niektorého vyššieho orgánu,doručí tiež roz- hodnutie tomuto orgánu.

5.9.4. Ak bol uložený trest zastavenia pretekárskej činnosti, alebo zákazu vykonávať funkciu za také previnenie,ktoré by odôvodňovalo zastavenie činnosti, alebo zákaz vykonávať funkciu aj v inom športovom odvetví,oznámi disciplinárny orgán túto skutočnosť prís- lušnému vyboru tohto zväzu.

5.10. O D V O L A N I E

5.10.1. Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu môže previnilec podať odvolanie.

5.10.2. Príslušnosť o odvolaní sa stanovuje takto : a) o odvolaní proti rozhodnutiu výboru oddielu-klubu rozhodu- je výbor TJ, b) o odvolaní proti rozhodnutiu výboru TJ rozhoduje VV OSTZ, VV KSTZ resp. VV SSTZ - podľa toho, na ktorej najnižšej úrovni hrá previnilec súťaž, c) o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie STZ na jednotlivých úrovniach rozhoduje príslušný výkonný výbor.

5.10.3. Odvolanie nemá v žiadnom prípade odkladný účinok.

5.10.4. Odvolanie je potrebné podať písomne do 15 dní odo dňa ozná- menia alebo dorúčenia disciplinárneho orgánu.

5.10.5. Odvolanie sa podáva odvolaciemu orgánu a v opise sa zasiela disciplinárnemu orgánu I.inštancie.

5.10.6. Disciplinárny orgán, ktorý rozhodol v I.inštancii, zašle do 5 dní po obdržaní kópie odvolania všetky písomné podklady, z ktorých pri svojom rozhodovaní vychádzal, spolu so svojim stanoviskom odvo- laciemu orgánu.

5.10.7. Výška poplatku pri odvolaní je uvedená v Hospodárskych smerni- ciach Súťažného poriadku stolného tenisu.

5.10.8. Funkcionár,ktorý rozhodoval v danom prípade ako člen discipli- nárneho orgánu I.inštancie, nemôže rozhodovať v odvolacom orgáne.

5.11. O D V O L A C Í O R G Á N

5.11.1. Odvolací orgán prejedná odvolanie čo najrýchlejšie,najneskôr však do jedného mesiaca.

5.11.2. Odvolací orgán preskúma postup a rozhodnutie disciplinárneho orgánu I.inštancie.Vychádza pritom predovšetkým z podkladových materiálov disciplinárneho konania I.inštancie a v prípade potreby ich doplní svojím vlastným zistením.

5.11.3. Previnilec má právo,ak o to požiada, zúčastniť sa prerokovania svojho prípadu pred odvolacím orgánom.

5.11.4. Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak je podané neskoro, alebo osobou, ktorá nie je k jeho podaniu oprávnená. Odvolanie môže byť za mietnuté tiež vtedy, ak nie je predložený doklad o zaplatení po- platku pri odvolaní.

5.11.5. Odvolací orgán potvrdí rozhodnutie disciplinárneho orgánu I.inštancie,ak príde k záveru,že jeho rozhodnutie je opodstatnené a správne.

5.11.6. Odvolací orgán zruší rozhodnutie disciplinárneho orgánu I.inštancie,ak príde k záveru,že v prerokovávanom prípade nedošlo k disciplinárnemu priestupku a konanie zastaví.

5.11.7. Odvolací orgán zmení rozhodnutie disciplinárneho orgánu I.inštancie,ak príde k záveru,že mal byť uložený iný trest. Odvolací orgán však na základe odvolania podaného v prospech previnilca mu nemôže udeliť ťažší trest.

5.11.8. O spracovaní zápisu z rokovania odvolacieho orgánu,o oznamova- ní a doručovaní jeho rozhodnutia platí obdobné ustanovenie čl.5.9.

5.11.9. Rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať.

5.11.10. Proti rozhodnutiu o vylúčení zo stolnotenisového zväzu sa mož- no odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia postupne až ku výkonnému výboru SSTZ.

5.11.11. Poplatok pri odvolaní sa vráti,ak odvolací vyhovel odvolaniu v plnej miere.

5.12. VKLADY PRI PODÁVANÍ ODVOLANIA 

5.12.1.Peňažné vklady pri podávaní odvolania sú nasledovné: pri súťaži v rámci SR 33 EUR pri súťaži v rámci kraja 20 EUR pri súťaži v rámci okresu 7 EUR.

5.12.2.V prípade zamietnutia odvolania,resp.pri jeho neprejednávaní z dôvodov formálnych nedostatkov,prepadá vklad v plnej výške zväzu, ktorého orgán o odvolaní rozhodol,alebo mal rozhodovať.

5.12.3. V prípade,že odvolaniuy bude vyhovené,vracia sa vklad navrhovateľovi.

5.13. S P O L O Č N É U S T A N O V E N I A Riadiace zväzové orgány dbajú o to, aby disciplinárne orgány dodržiavali ustanovenia tohoto disciplinárneho poriadku, najmä aby včas vybavovali podnety k disciplinárnemu konaniu.

5.13.1. Ak je pretekár vylúčený z hry až do konca stretnutia (turnaja), alebo ak sa dopustí závažného priestupku pred stretnutím (turnajom), alebo po ňom a ak mu rozhodca odoberie preukaz oprávňu- júci ho k štartu v súťaži, má pretekár až do rozhodnutia discipli- nárneho orgánu automatický zastavenú pretekársku činnosť.

5.13.2. Ak bol uložený trest, môže disciplinárny orgán uložiť tiež úhradu nákladov disciplinárneho konania. Úhrada nákladov môže byť stanovená najviac v čiastke 40 EUR a to oddielu - klubu.

5.13.3. Po vykonaní najmenej polovice doby trestu zastavenia pretekár- skej činnosti,zákazu vykonávať funkciu a uzavretie hracej miestnos- ti,možno zvyšok trestu podmienečne odpustiť. O odpustení trestu rozhoduje disciplinárny orgán, ktorý o tre- ste rozhodol s konečnou platnosťou.

5.13.4. Disciplinárne tresty sa zaznamenávajú do preukazu opravňujúce- ho pretekára k účasti v súťaži (registračný preukaz).